Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Nghó Raèng Ñoà Thaät Hoaù Ñoà Chôi


Phaàn Hai.

Ñoà chôi cuûa caùc oâng " caùch maïng " thì thieân vaïn khoái . Tyû nhö xöa kia Haø noäi khaù thaønh coâng khi goït duõa chaùu noäi cuûa nhaø trí thöùc yeâu nöôùc Nguyeãn cö Trinh laø baø Nguyeãn thò Bình thaønh ñoà chôi . Haø noäi taïo moät hình aûnh ngöôøi phuï nöõ kieân quyeát , nghieâm nghò treân baøn hoäi nghò quoác teá , ñaùnh boùng ngöôøi ñaøn baø naøy , söû duïng trí löïc cuûa nhöõng taám loøng ngöôøi Vieät vaø beø baïn quoác teá ñeå taïo hình aûnh Myõ ñöa quaân vaøo Vieät Nam laø moät söï kieän caàn coù ñeå thieát laäp caây caàu phong traøo coäng saûn . 

Trong khi , coäng saûn döïa vaøo Trung quoác vaø Lieân xoâ ñeå voâ saûn vaø baàn cuøng hoaù ngöôøi daân laø chính nghóa . Ngöôøi ñaøn baø naøy laø doøng doõi haäu dueä cuûa moät chí só coù ñoäng löïc yeâu nöôùc "thaät" , qua tay coäng saûn , noù bieán thaønh "ñoà chôi " . Vì theá maø ôû nöôùc Phaùp , baø Bình cöù theo ñaïo dieãn cuûa Saùu Thoï maø dieãn . Thoï gaät thì noùi ñuùng kòch baûn . Thoï laéc thì im baët . Ñoà chôi cöù ñuùng giôø thì heùt y nguyeân caâu :"Ñeá quoác Myõ ñaõ xaâm löôïc , nhaân daân Vieät Nam quyeát ñaùnh".  Sau naøy, khi giöõ cöông vò boä tröôûng giaùo duïc quoác gia, ñoà chôi naøy laïi caøng laïc haäu hôn . Chöông trình caûi caùch giaùo duïc ngöôïc do Baø ñöùng teân vaø caùc anh trong Boä chính trò ñöùng 
sau löng laøm cho theá giôùi phaûi gaät ñaàu "ngöôõng moä" do tính caùch " vaên hoaù ngöôïc "cuûa noù . 

Suoát möôøi naêm trôøi, toán keùm bao nhieâu laø tieàn cuûa, giaáy möïc cuûa quoác gia nhöng khoâng vaãn hoaøn khoâng . Neáu baét maët chæ teân , thì ñoà chôi nhö Baø phaûi chòu chöù coøn ai vaøo ñaây , caùc anh laøm sao chòu ñöôïc . Caøng veà sau naøy , ngöôøi daân thaáy ñöôïc baø ta nhö moät ngöôøi muoán noùi maø noùi khoâng ñöôïc , muoán lui maø lui khoâng ra . Ñaõ thaønh ñoà chôi cho ñaûng thì coù taân trang nhö dòp ñaàu naêm nay baø ñaõ coá taân trang thì cuõng voâ ích thoâi :" ñoàng baøo neân boû moïi tò hieàm , moïi baát ñoàng chính kieán ñeå goùp phaàn xaây döïng ñaát nöôùc ". Ai tin baø ? . Ñaûng heà cuûa baø coù chòu nghe ai ñaâu ngoaøi chính mieäng cuûa hoï , chính beø ñaûng cuûa baø ñaõ gheùp toäi " phaûn boäi toå quoác " cho baát cöù ai coù yù nghó traùi vôùi tuyeân truyeàn cuûa hoï . Vaäy thì keâu goïi boû " tò hieàm " laø ñuùng cho ai ? cho ñaûng ? cho baø ? hay cho daân ? . 

Vaø ngay baây giôø , khi trong cuoäc hoïp toång keát cuûa ban tö töôûng thaønh uyû toå chöùc vaøo ngaøy 19 thaùng 2 vöøa qua ñaõ boá caùo :" phaûi ñi ñeán ñích cuoái cuøng trong moïi coâng taùc , keå caû coâng taùc tö töôûng laø An Daân". Ngöôïc vôùi lôøi tuyeân boá naøy , cuõng ngay trong ngaøy 19 vaø 20 , trong cuoäc hoïp caûi caùch haønh chaùnh naêm 2001 , khi ngaøy 14 thaùng 2 , Saùu Khaûi ñaõ keâu goïi "caûi caùch haønh chính vaø caûi caùch theå cheá , caûi caùch chính trò phaûi tieán haønh gaáp ruùt" thì ngaøy 20 thaùng 2 , cöïu phoù thuû töôùng Nguyeãn Khaùnh , loa Hifi cuûa Phieâu huøng hoàn tuyeân boá :" Khoâng caûi caùch theå cheá , ñònh baøn chieán löôïc caûi caùch heä thoáng chính trò gì heát , chæ lo caûi caùch heä thoáng haønh chính maø thoâi ." . Vaäy ngöôøi daân cöù ngôù ngöôøi ra , An daân laø gì vaäy ? , an daân hay dieãn troø löøa daân , khi oâng hoâm nay noùi vaày , baø hoâm kia noùi khaùc . 

AØ , coù leõ phaûi nghó theá naøy môùi ñuùng , ñaát nöôùc ta ñang bò boïn xoâi thòt chính trò giaät daây tranh giaønh quyeàn lôïi baèng caùc loaïi ñoà chôi , ñoà chôi thì chæ xaøi taïm trong moät boái caûnh chính trò taïm . Phieâu , Bình , Duaån , Thoï moät ñoáng ñoà chôi ñang laø raùc thaûi pheá lieäu cuûa caùi goïi laø quoác teá coäng saûn ngaøy xöa ñaõ taøn luïi . Hoûi lieäu chuùng coøn duøng ñöôïc maáy naêm ? .   
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông