Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Ñöøng Queân Lyù Toáng 


Kính Thöa Quyù baïn ñoïc gaàn xa .

Suoát tuaàn nay , haàu nhö ngaøy naøo toaø soaïn chuùng toâi cuõng nhaän ñöôïc thö töø doàn daäp cuûa ñoàng baøo khaép nôi trong vaø ngoaøi nöôùc hoûi thaêm veà tình hình anh huøng Lyù Toáng cuûa chuùng ta.

Ñöôïc bieát , tröôùc aùp löïc ñoøi thaû töï do cho Lyù Toáng cuûa ñoâng ñaûo ñoàng baøo Vieät Nam yeâu chuoäng töï do daân chuû . Chính quyeàn Thaùi Lan ñang xeùt laïi aùn möùc hình phaït döï ñònh giaønh cho anh. Beân caïnh ñoù , vieäc toaø aùn Anh quoác tha boång cho chò Ngoïc Haïnh caøng laøm cho moïi ngöôøi phaán khôûi vaø tin raèng , vieäc tha boång cho anh Lyù Toáng seõ ñeán raát nhanh trong ngaøy gaàn ñaây .

Nhöng moät keát thuùc toát ñeïp coøn raát xa . Theo tin töø trong nöôùc . Chính quyeàn Thaùi ñang bò aùp löïc maïnh meõ töø nhaø caàm quyeàn Trung Hoa vaø toaø ñaïi söù coäng saûn Vieät Nam taïi Thaùi lan ñoøi taêng möùc hình phaït khoâng tha boång cho anh Toáng . Vieäc haàu heát ngöôøi Vieät chuùng ta coù moät phaàn chuû quan chöa taïo aùp löïc ñuùng möùc leân nhaø caàm quyeàn Thaùi cuõng laø moät phaàn loãi töø chuùng ta. Chuùng toâi cho raèng , caàn taêng löïc phaûn khaùng leân cao hôn nöõa ñeán caùc toaø ñaïi söù nöôùc ngoaøi taïi Thaùi vaø ngay taïi nöôùc hoï . Ñoàng thôøi , cöùu nguy cho tính maïng anh Toáng ñang tuyeät thöïc trong tình traïng thaäp tö nhaát sinh cuõng laø ñieàu kieän caàn thöïc hieän ngay. Chuùng toâi yeâu caàu : Toaøn theå ñoàng baøo haõy vieát laù thö keâu goïi theo maãu nhö sau ñeå göûi ñeán caùc nôi höõu traùch . Toaøn theå anh chò em ñang tham gia nhoùm haønh ñoäng cho töï do daân chuû cho Vieät Nam haõy lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå thaûo luaän gaáp caùc bieän phaùp phoái hôïp hoaït ñoäng trong vieäc naøy. Caùc baïn thanh thieáu nieân , sinh vieân Vieät Nam haõy hôïp taùc vôùi nhau haønh ñoäng ngay caùc bieän phaùp yeåm trôï ñoøi thaû töï do cho anh Lyù Toáng .

Thöa toaøn theå ñoàng baøo .

Ngaøy naøo anh huøng Lyù Toáng coøn chòu nguïc tuø , ngaøy ñoù tinh thaàn yeâu chuoäng daân chuû töï do cuûa ngöôøi Vieät tö do coøn bò xuùc phaïm . Haõy chung söùc , tay goùp tay giuùp anh Lyù Toáng .  Voâ cuøng caûm ôn söï quan taâm hôïp taùc cuûa ñoàng baøo vaø caùc anh chò :

Sau ñaây laø maãu thö 

Kính göûi : Toaø ñaïi söù ..  taïi Thaùi lan
                Quoác vöông Thaùi lan 
                Ngaøi thuû töôùng Thaùi lan
                Ngaøi toång thö kyù Lieân Hieäp quoác  

Toâi teân :
Hieän cö nguï taïi :
Ñòa chæ email :

Laø ngöôøi Vieät Nam , sau bao nhieâu naêm ñau ñôùn gaùnh chòu chieán tranh vaø naïn ñaïi dòch coäng saûn lan traøn treân khaép queâ höông . Ngöôøi Vieät chuùng toâi ñaõ vaø ñang chung söùc ñoàng loøng ñaáu tranh ñoøi töï do daân chuû cho nhaân daân chuùng toâi ñang laàm than cô cöïc döôùi söï cai trò taøn aùc cuûa coäng saûn Vieät Nam . Vieäc ngöôøi ñoàng baøo cuûa chuùng toâi : anh Lyù Toáng duøng lôøi thuyeát phuïc vaø möùc thuø lao töông xöùng ñeå yeâu caàu caùc phi coâng Thaùi Lan yeåm trôï anh trong vieäc raûi truyeàn ñôn keâu goïi nhaân daân Vieät Nam ñöùng daäy ñaáu tranh choáng laïi baïo quyeàn laø moät vieäc laøm ñöùng ñaén . Caùc chöùng cöù cuõng cho thaáy raèng : ñoäng cô duøng maùy bay thöïc hieän vieäc raûi truyeàn ñôn laø baèng chöùng huøng hoàn cho vieäc tranh ñaáu baèng con ñöôøng hoaø bình , keâu goïi chính quyeàn chuyeân cheá ñoäc taøi thöïc thi daân chuû . 

Thöa caùc ngaøi ,

TAÁM GÖÔNG cuûa nhaø ñoäc taøi Pinocheâ vaãn coøn ñoù. Taám göông gieát haïi , taøn saùt daõ man nhaân daân cuûa Poân Poát ôû Cam boát vaãn hieän höõu . Neáu caùc ngaøi thöïc thi luaät phaùp treân söï beân vöïc quyeàn lôïi nhöõng keû thoáng trò ñoäc taøi ñang laøm giaøu , ñaøn aùp treân sinh maïng cuûa nhaân daân Vieät Nam . Lòch söû vaø söï nhaän xeùt khaùch quan treân söï vieäc tranh ñaáu choáng baát coâng cuûa nhöõng con ngöôøi löông thieän nhö Lyù Toáng seõ boâi nhoï danh döï cuûa caùc ngaøi . Neáu caùc ngaøi ñöùng veà phía nhaân daân Vieät Nam ñang yeâu chuoäng töï do daân chuû . Caùc ngaøi seõ thu nhaän ñöôïc raát nhieàu ñieàu toát ñeïp . Cho con chaùu caùc ngaøi vaø cho chính caùc ngaøi . 

Chuùng toâi keâu goïi caùc quyù vò haõy thöïc hieän coâng lyù treân neàn taûng cuûa söï toân troïng daân quyeàn vaø nhaân quyeàn , xin chôù ñeå nhöõng keû ñoäc taøi coäng saûn lôïi duïng thanh göôm coâng lyù nhöng ñaày baùc aùi trong tay caùc quyù vò . Lyù toáng khoâng phaûi laø moät phaàn töû khuûng boá . Lyù Toáng khoâng phaûi laø keû xem thöôøng luaät phaùp . Lyù Toáng chính laø moät nhaân chöùng huøng hoàn nhaát minh chöùng cho coâng cuoäc tranh ñaáu giaønh quyeàn soáng cho ngöôøi daân Vieät Nam . Haõy traû töï do cho Lyù Toáng ngay. 

Ñòa chæ göûi thö maø toaø baùo chuùng toâi môùi söu taäp ñöôïc , quyù baïn coù theå töï tìm theâm .

MayerPO@.state.gov 
Xin chuyeån cho : Att # Paul Mayer

Hay ñòa chæ : acsbkk@state.gov
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông