Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Khoùc Cho Buïi Phaán 


Neàn giaùo duïc cuûa chính quyeàn coäng saûn aùp ñaët leân ñaát nöôùc ta suoát maáy möôi naêm qua laø moät thöù caën baõ quaùi thai nhaát trong lòch söû giaùo duïc Vieät Nam . Ngay trong noäi boä caùc nhaø giaùo duïc " chôït tænh nhöng nöõa meâ " ôû Boä cuõng ñaõ phaûi thöøa nhaän laø ñaõ sai laàm . Sai nhöng maø khoâng chòu söûa neân cöù maõi sai . 

Töø sau ngaøy 30 thaùng 4 , möùc ñoä giaùo duïc con ngöôøi chæ bieát yeâu ñaûng , yeâu thöù khuøng khuøng chuû nghóa xaõ hoäi ñaõ laøm cho lôùp treû queân maát ñi con ngöôøi caàn reøn Ñöùc, reøn taøi laø tröôùc heát . Xaõ hoäi xoâ boà , voâ giaùo duïc caên baûn , chæ thích giaùo duïc tính phoâ tröông, töï phuï ñaõ laøm cho haøng trieäu traùi tim, khoái oùc non nôùt bò oâ nhieãm traàm troïng . Möôøi laêm naêm sau khi ñoåi môùi ,töùc quay laïi veà höôùng cuõ , chöõ "tieân hoïc leã , haäu hoïc vaên" vui möøng ñöôïc khoâi phuïc . Theá nhöng chuùng ta vaãn ñang tieáp tuïc maát ñi caùc theá heä coù chöõ Leã veà sau . 

Môùi ñaây , taïi tröôøng An Hoaø 2 thuoäc thaønh phoá Caàn Thô , khi coâ giaùo Ñaëng L thu Trang phuï traùch tieát Anh vaên cho lôùp 8A2 nghæ daïy do beänh, thaày Phaïm duy Hieáu ñöôïc ban giaùm hieäu boá trí daïy theá coâ Trang . Ba giôø chieàu ngaøy 20 thaùng 2 , thaày goïi em Traàn vaên UÙt , moät hoïc sinh caù bieät , gia ñình ngheøo , moà coâi cha meï leân lau baûng , UÙt lôùn tieáng maéng chöûi thaày . Thaày Hieáu ñuoåi UÙt ra khoûi lôùp vaø keâu giaùm thò ñeán laøm kieåm ñieåm vôùi UÙt . UÙt boû ra lôùp , ñi thaúng , sau ñoù leùn quay vaø boû maûnh giaáy neùm vaøo lôùp cho Voõ thaønh Vinh , moät hoïc sinh cuøng baêng caù bieät trong lôùp , voán laø con moät giaùm ñoác, caùn boä cao caáp nhaø nöôùc taïi thaønh phoá naøy . Trong maûnh giaáy coù ghi :"Vinh , maày coù ñaùnh thaày khoâng?" . Khi Vinh choäp ñöôïc tôø giaáy, laäp töùc caû hai nhaøo vaøo lôùp , lao leân baûng giöõa luùc Thaày Hieáu ñang cheùp baøi cho lôùp . Vinh giaû taûng cuùi ñaàu nhö xin loãi , thöøa luùc thaày Hieáu chuù yù ñeán Vinh, UÙt xoâng leân ñaám thaúng vaøo maët thaày . Vinh ñaám tieáp boài theo . OÂm khuoân maët ñaày maùu , thaày Hieáu hoát hoaûng loaïng choaïng coá böùt ra khoûi cöûa lôùp , hai teân coân ñoà vaãn tieáp tuïc ñuoåi theo . May maø coù caùc thaày vaø baûo veä tröôøng kòp thôøi ngaên chaën . Suoát caû buoåi chieàu vaø saùng ngaøy 21 thaùng 2 , caû thaønh phoá Caàn Thô nhö ñoâng cöùng laïi khi nghe tin ñoù . Caû tröôøng An Hoaø thaày coâ naøo maét cuõng ñoû hoe hoe . Hoïc sinh toaøn tröôøng thì cöù cuùi maët khi gaëp thaày coâ , thaày coâ thì ñaâm ra sôï haõi caùc " maàm non " cuûa ñaát nöôùc . 

Ñau xoùt quaù, quaù ñau xoùt khi nhöõng chuyeän maø tröôùc naêm 1975 ôû mieàn Nam Vieät Nam naøy khoâng heà coù . Nay vaãn taùi dieãn heát naêm naøy qua naêm khaùc taïi xöù sôû coäng saûn naøy . Nhôù naêm roài , thò xaõ Vò thanh cuõng treân ñòa baøn tænh Caàn thô , moät Thaày giaùo bò ñaùnh cheát, roài nhöõng naêm 1988, 1991, 1993, 1995, 1998 naêm naøo cuõng xaûy ra nhöõng tröôøng hôïp thaày coâ bò haêm doïa, bò keâ löïu ñaïn khi gaùc thi , bò ñe doaï traéng trôïn töø caùc ñöùa treû bò cheá ñoä coäng saõn voâ giaùo duïc giaùo duïc chuùng. Nhöõng hoïc sinh hoïc nhöõng naêm 1980, 1982, 1985 , 1993 chaéc coøn nhôù ñeán caùi goïi laø " Baûng ñaùnh giaù giaùo vieân" cuûa Boä giaùo duïc chæ thò cho caùc hoïc troø "ñaùnh giaù" gíao vieân . Chuyeän naøy chæ coù hoïc sinh caùc xöù " xaõ hoäi chuû nghóa " laø hieåu . Chöù caùc xöù khaùc treân theá gian naøy quaû laø khoâng hieåu noåi . 

Nhôù ngaøy xöa , khi Vua Minh Maïng  du haønh , ngaøi ñi ngang qua moät xoùm chaøi nhoû , chôït nghe tieáng moät ñöùa treû chöûi meï mình . Ñöùc Vua keâu quaân loâi ñöùa nhoû laïi , Baø meï khoùc loùc van xin Vua tha thöù ñöùa con mình . Nhaø Vua im laëng , sai quaân doïn maâm côm ra cho ñöùa treû aên,laïi baûo nhaø beáp coá tình saép caëp ñuõa ngöôïc ñaàu . Ñöùa beù voâ leã laäp töùc caàm ñuõa , quay ñuõa cho ñuùng chieàu roài aên côm . Nhaø Vua laäp töùc ra leänh chaët ñaàu ñöùa beù roài phaùn vôùi baø meï raèng: " Ngöôi khoâng bieát daïy con , con ngöôi ñaõ bieát saép ñuõa ngöôïc ñaàu , töùc bieát nghó , bieát suy , maø coøn hoån laùo vôùi meï, ñeå soáng veà sau, aét haúng seõ gaây ñaïi hoaï cho quoác gia, ngöôi ñöøng giaän ta , ta phaûi vì traêm hoï maø raên daïy ñôøi sau ñoù " . 

Hoån laùo vôùi cha meï ñaõ loãi ñaïo , nhöng giaùo duïc cho boïn treû hoån laùo vôùi chính thaày coâ , laïi caøng loãi nhieàu hôn . Thôøi nay , coù bao nhieâu caùi boïn quyeàn cao chöùc troïng , bieát saép laïi ñuõa ngöôïc ñaàu , nhöng Leã, Ñöùc , Trí , Duõng khoâng coù , laïi coøn mang toäi daïy laïi tính khinh khi daân , phæ baùng toå tieân . Caùi boïn ñoù , aét phaûi ñem cheùm tröôùc ñeå laøm göông , roài xöû boïn treû nghòch taëc sau cuõng chaúng muoän . Vieát maáy doøng naøy , maø buoàn tuûi cho buïi phaán rôi rôi . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông