Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Khi Daân Ñen "Tö Töôûng" Ban Tö Töôûng

Noùi veà ban tö töôûng thaønh uyû hay trung öông , daân ngheøo ñeàu laéc ñaàu . Hoï ñaâu coù caàn tö töôûng ñeå soáng, tröôùc maét, hoï caàn cho buïng hoï khoâng ñoùi. Thôøi baây giôø, cöù noùi cho nhieàu maø thi haønh nhöõng troø heøn, ñem cuoäc soáng cuûa hoï ra ñeå baùn reû. Laø hoï phaûn öùng ngay , tröïc dieän . 

Vì vaäy maø ngaøy 21 thaùng 2 , hai giôø chieàu . Daân cuøng khoå kieám côm baèng raùc thaûi treân baõi raùc Ñoâng Thaïnh boång uøn uøn keùo nhau ra ñöôøng loä ñeå chaän xe chôû raùc . Daân hoï khoâng cho ñoå raùc vaøo baõi nöõa. Hoûi taïi sao ? hoï noùi , lôõ ngheøo quaù roài , cho ngheøo luoân , phaûi cho chuùng toâi gaëp caùc oâng , caùc baø lôùn , neáu khoâng , chuùng toâi seõ cheát chung vôùi raùc . Caùc anh nghó xem . Hoï toáng chuùng toâi ñi ra khoûi baõi raùc maø bao naêm chính quyeàn  höùa heïn laø hoï seõ di dôøi baõi raùc thaûi naøy , roài hoï seõ hoå trôï nhaø cho chuùng toâi , roài hoï seõ kieám vieäc laøm cho chuùng toâi , seõ ñeàn buø xöùng ñaùng . Theá maø chæ giaùp tröôùc Teát vaøi ngaøy , hoï ñuoåi chuùng toâi ñi , duùi vaøo tay chuùng toâi moãi ngöôøi 300 nghìn , baûo bieán . Sao chòu ñöôïc . Chuùng em la laøng töø ñoù ñeán giôø , khoâng ai nghe , baây giôø chuùng em chaän ñöôøng cho bieát tay . 

Naêm giôø chieàu cuøng ngaøy , ñieän thoaïi reùo lieân tuïc trong vaên phoøng ban tö töôûng thaønh uyû, aloâ , Hai Thaûo ñaây , daï , em bieát em bieát , daï , daï , em seõ cho beân Hoùc moân laøm vieäc ngay. Saùu giôø, neø , toâi noùi cho coâ vaø oâng Trieát bieát nghe , chuyeän traû tieàn chaäm vaø thieáu cho hoï beân coâng ty caây xanh chuùng toâi ñaõ baùo caùo laâu roài. Sao baây giôø caùc ngöôøi ñoå thöøa cho coâng ty. Baûy giôø , taïi vaên phoøng uyû ban huyeän Hoùc moân . Soá ngöôøi daân keùo ñeán ñoâng laém , hoï ñoøi gaëp chuû tòch uûy ban nhaân daân thaønh phoá . Cha ñoù baây giôø "khoù baûo vaø quaïu" laém, vuï quaän hai chöa xong , giôø baûo oång ra maët vuï naøy , cho daân neùm ñaù cheát haû ? . OÂng Chieán , oâng vôùi beân uyû ban ra gaëp hoï ñi . Ô kìa , sao beân toâi , beân ñaây chöù . Tay giaùm ñoác Chieán , giaùm ñoác coâng ty xöû lyù chaát thaûi döù döù qua beân ñaïi dieän giao thoâng coâng chaùnh . OÂng noùi laï nheù, daân ñoøi gaëp  chuû tòch uyû ban, sao laïi toâi. Chín giôø ñeâm , cuoäc hoïp vaãn chöa ngaõ nguõ , bôûi daân ñang tö töôûng caùc lieàn anh lieàn chò quaù xaù . 

Tieàn thì caùc anh Trung öông boû tuùi phaàn traêm roài , caùc em ñòa phöông cuõng ñöôïc chia chuùt ñænh, giôø ñoøi töôøng trình, giaûi thích thì giaûi thích laøm sao hôû trôøi ?. hoâng leõ noùi vôùi daân raèng , tieàn khoâng ñeán ñuû tay daân laø do tieàn ñi treân ñöôøng , tieàn buoàn, tieàn nhaûy töø tuùi oâng naøy sang tuùi baø kia ? , ban tö töôûng thua khoâng giaûi thích noåi , ban bí thö chòu khoâng bieát noùi sao ñaây. Keä , heïn vaäy , ôi , caùc oâng caùc baø daân ôi , heïn 15 ngaøy sau heùn . Chôø nghe .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông