Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Phaùt Huy Chöõ "Maät"


Töø laâu laém roài , chöõ " maät " trong cheá ñoä coäng saûn ñöôïc duøng raát tuyø tieän . Ngoaøi nhöõng vieäc ñöông nhieân laø maät nhö heä thoáng phoøng thuû quaân söï , soá löôïng döï tröõ quaân nhu , taøi lieäu tình baùo .. chöõ maät coøn ñöôïc ñaûng ta duøng cho ñuû loaïi thö töø , tin töùc , hình aûnh , baøi vôû , taøi lieäu coù dính daùng ñeán nhöõng vuï lem nhem , caùc " aâm möu ñen toái " cuûa chính caùc theá löïc trong ñaûng ñaáu ñaù laãn nhau . Cöù nhöõng gì laøm haï uy tín ñaûng , ñaáy laø maät . Ngay caû caâu cuù , chöõ nghóa ñaûng duøng trong tuyeân truyeàn , voán ñöôïc daân ta nghe ñaõ nhaøm tai . Nay ñöôïc caùnh thanh nieân sinh vieân chuùng toâi duøng " gaäy oâng ñaäp löng oâng " ñaûng cuõng giöït baén caû ngöôøi , vaø caám caùc taàng lôùp nhaân daân thöôûng laõm , vì nhöõng tin töùc baøi vôû daïng naøy goïi laø 
"maät ".

Quyù baïn ñoïc chòu khoù ñoâi chuùt , seõ thaáy ngay treân caùc tôø baùo xuaát hieän treân vaên ñaøn haûi ngoaïi , caùc tay vieát "ñaùnh thueâ cho toång cuïc 2" trong hay ngoaøi nöôùc tröôùc khi vieát ñieàu nghieân cöùu raát kyõ caùc yù töù , caâu cuù ñaõ ñöôïc ñaûng ta chuaån bò saún , môùm moài laø caùc ngaøi "nuoát" y chang khoâng daùm thieáu moät chöõ . Döôøng nhö nhöõng ñaàu oùc ngu muoäi kia ñaõ bò "thaùi hoaù" , neân khoâng ñuû caû khaû naêng saùng taùc cho chính mình ! . Quay laïi caùc vieäc coù lieân quan ñeán chöõ " maät " gaàn ñaây , xin thöa vôùi baø con laø treân danh chaùnh ngoân thuaän , ñaûng ñaõ cho coâng boá  treân baùo ñaøi " maät " cuûa ñaûng treân caû maät veà quoác phoøng , thì maät veà tin töùc noäi boä trong ñaûng laø " cöïc maät " nhaát !!!. Nhöng maø ñôøi laïi laém chuyeän kyø !!. Caøng " maät " thì thieân haï laïi caøng khoaùi xem , caøng daáu thì chuùng caøng coá moi cho baèng ñöôïc . Khoâng cöù phaûi moi " maät " laø vì tieàn caû ñaâu . Nhieàu khi vì ngöôøi daân thaáy cheá ñoä baát coâng quaù , theá laø cöù moi " maät " phôi phôi ra cho boû gheùt . 

Ví duï caâu chuyeän toång bí thö  Phieâu phieâu cuûa ñaát nöôùc mình , laøm sao maø baøn daân thieân haï bieát chuyeän huû hoaù caùn boä nöõ , laøm maát suùng bò kyû luaät , laøm baày toâi thaân tín cuûa Leâ Ñöùc Anh cho ñöôïc , neáu nhö ngöôøi ta khoâng gheùt caëp maét gian hí cuûa Phieâu, ñeå roài ngöôøi ta töï ñoäng moi "maät" . Vì vaäy maø "caùc cuï" caøng ngaøy caøng sôï bò moi . Cho neân caù nghìn aên moät laø ñoøi coâng khai taøi saûn caùn boä haû ? , "maät" ñaáy. Cöù hoûi chuyeän nhoû thoâi nheù . Hoûi : vì sao thuû töôùng chính phuû ta coù tieàn cho con du hoïc beân Myõ nhæ ? Maät . Hoûi : tröôøng ñaïi hoïc RMIT traû tieàn nhaø thueâ bao nhieâu ngaøn ñoâ cho cuï Mai chí Thoï nhæ ? Maät . Hoûi : Cuï Thoï , Cuï Anh , Cuï Möôøi coù bao nhieâu caên nhaø ôû Canada , Myõ , Phaùp ? Maät . Hoûi : ngöôøi vôï xöa cuûa Baùc Hoà ñang ôû ñaâu ? Hoûi coâ Kim Haïnh aáy , aø khoâng , Maät . Hoûi : con cuûa Cuï Hoà teân gì ? Nguyeãn Taát Trung. Hieän ôû ñaâu ?. Maät . Hoûi : vì sao Vuõ xuaân Tröôøng bò "phaén" maø thuû tröôûng cuûa Tröôøng laø boä tröôûng boä coâng an chaû laøm sao caû ? Maät nheù, cöïc maät ñaáy. Hoûi : theá vuï Caàu Bình ñieàn bò saäp , daân cheát , maø oâng boä tröôûng Boä giao thoâng khoâng sao aø ? Maät ñaáy . 

OÂ , noùi chung laø ñau ñaàu quaù . Kyø sau nheù baø con , kyø sau boïn "daân quaäy " chuùng toâi seõ ra maét baø con nhieàu chuyeän "vôõ maät " nöõa . Giôø thì ñeán giôø vaøo lôùp roài , xin thoâng caûm .          
    
(xin xem tieáp kyø sau : Tieáp tuïc chöõ " maät")  
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông