Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Tieáp Tuïc Chöõ Maät 

Noùi thaúng ra laø chöõ maät ñang ñöôïc chính theå coäng saûn Vieät Nam laïm duïng trong vieäc ñaøn aùp vaø choáng laïi phong traøo ñoøi töï do daân chuû trong nhaân daân . Neáu vuï Thaùi Bình khoâng xaûy ra ngay chính taïi moät trong nhöõng caùi noâi sinh ra caùc ngaøi quan caùch maïng , chaéc chaén laø caùc ngaøi seõ eùm kín ñi vaø ñoùng moät con daáu to töôùng "Maät" leân ñoù . 

Hieän nay , hieän töôïng ngöôøi daân nöông theo phong traøo goùp yù xaây döïng döï thaûo ñaïi hoäi 9 ñeå vaän ñoäng ngaàm vieäc phaùp cheá hoaù daàn daàn caùi goïi laø "söï laõnh ñaïo cuûa ñaûng" ñang ñöôïc daân chuùng höôûng öùng raát tích cöïc . Laøm sao ñeå haï tính "maät" , naâng tính coâng khai vaø ñöa luaät vaøo hoaït ñoäng cuûa chính quyeàn , qua ñoù ñoøi hoûi chính ñaûng coäng saûn phaûi xöû duïng luaät nghieâm minh , vaïch traàn nhöõng doái traù cuûa ñaûng qua luaät ? . Caâu hoûi naøy ñang laøm nhieàu ngöôøi Vieät yeâu nöôùc suy nghó vaø tìm bieän phaùp thích öùng . Ñieån hình laø ñaõ coù raát nhieàu yeâu caàu trong giôùi trí thöùc ñoøi hoûi vieäc thöïc thi daân chuû phaûi ñöôïc ñaûng coäng saûn ñaët leân haøng ñaàu qua ñôït goùp yù cho döï thaûo .Ngöôøi daân ñang raát chuù yù ñeán vieäc naøy . Vieäc ñaïi hoäi ñaûng laàn 9 phaûi dôøi laïi  cuõng moät phaàn do taùc ñoäng söï vieäc ñoù . 

Caàn nhìn nhaän raèng vieäc thöïc thi daân chuû thöïc söï  luoân ñi traùi laïi vieäc thöïc hieän "quyeàn lôïi" beân trong vaø ngoaøi cuûa ñaûng , nhöng , laøn soùng "côûi troùi" ñaûng nhaát ñònh seõ khoâng ngaên chaën ñöôïc. Ñieån hình , coâng taùc coâng boá coâng khai caùc trò giaù nhaäp, xuaát cuûa neân kinh teá trong nöôùc lieân quan raát nhieàu ñeán caùc vuï thamnhuõng, aên caép cuûa coâng traéng trôïn trong haøng nguõ caùn boä coù chöùc coù quyeàn hieän nay. 

Naêm 2000 , ñaûng cho pheùp cuïc haûi quan thoâng qua boä thöông maïi coâng boá caùc soá lieäu thoáng keâ nhaäp caùc saûn phaåm töø ñoäng vaät laø 82 trieäu USD , nhaäp sa sæ phaåm vaø caùc loaïi thuoác laù, röôïu laø hôn 90 trieäu, nhaäp thieát bò gia duïng laø 69 trieäu USD, nhaäp nguyeân lieäu töø giaáy laø 12 trieäu USD , nhaäp haøng thôøi trang laø 8,3 trieäu USD raát nhieàu caùc saûn phaåm nhaäp voâ boå ñöôïc nhaø nöôùc coäng saûn cho nhaäp thoaûi maùi . Muïc ñích cuûa vieäc naøy laø ñoå thöøa cho nhaân daân coøn thích xaøi haøng ngoaïi nhaäp , khoâng chòu duøng haøng trong nöôùc . Trong khi ñoù , caùc soá lieäu veà vieäc chính quyeàn ñaàu tö cho caùc vuøng nguyeân lieäu , caùc nhaø maùy saûn xuaát saûn phaåm trong nöôùc laø bao nhieâu thì ñaûng ra leänh "beá quan tin töùc" . Caùc soá lieäu veà vieäc nhaäp xe oâ toâ cho caùn boä söû duïng toán hao bao nhieâu tieàn? Khoâng ai daùm coâng boá . Caùc nhu caàu söû duïng thieát bò ngoaïi nhaäp ñaét tieàn cuûa caù nhaân laø bao nhieâu? duøng cho coâng vieäc coâng laø bao nhieâu ? Tæ leä ngöôøi mua caùc thieát bò , caùc saûn phaåm cao caáp cuûa nöôùc ngoaøi thuoäc taàng lôùp naøo ? lao ñoäng ? thöông gia? hay caùn boä coù chöùc quyeàn vaø con chaùu cuûa hoï . Khoâng theå thoáng keâ ñöôïc . 

Vaäy, daân chuû hoaù xaõ hoäi hay phaù vaø yeâu caàu ñaûng vaø chính quyeàn coäng saûn phaûi cho ñieàu tra coâng khai caùc soá lieäu treân cuõng laø moät phaàn trong coâng cuoäc ñaáu tranh vaø bôm caùc laøn soùng "côûi troùi" vaøo noäi boä ñaûng . Khoâng theå coâng boá roõ veà soá löôïng nhaäp saûn phaåm gia duïng cho nhaân daân duøng maø laïi khoâng coâng boá roõ coù bao nhieâu chieác xe hôi moãi thaùng , moãi quyù ñöôïc nhaäp cho caùc uyû ban nhaân daân tænh , huyeän , thaønh phoá xöû duïng ñöôïc. Khoâng theå coâng boá caùc soá lieäu nhaäp haøng phuïc vuï cho xaây döïng daân cö maø khoâng coâng boá bao nhieâu taán xi maêng, saép theùp duøng cho caùc coâng trình voâ ích , laõng phí nhö caùc coâng trình haï taàng ñang ñöôïc xaây döïng lan traøn vaø keâ khoáng coâng khai taïi tænh Thanh Hoaù vaø haøng loaït caùc quaän huyeän , tænh thaønh khaùc .  

Phaûi ñoøi coâng boá coâng khai . Laøm ñöôïc vieäc naøy , daân ta ñöôïc nhôø nhieàu laém ñoù thöa caùc baïn .  
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông