Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Moät Oâng Chuû Khôø Toát Hôn Hai Ngöôøi Baïn Khoân?

Caâu hoûi treân ñeà töïa chính laø suy nghó cuûa ngöôøi daân tröôùc vieäc ngaøi toång thoáng Nga V. Putin ñeán thaêm Vieät Nam . Haø noäi coù nhaän thöùc ñuùng vaán ñeà khi coâng khai leân tieáng Nga laø moät ñoái taùc chieán löôïc trong töông lai ? . Roõ raøng chuyeän naøy coù tính " baùm quaù khöù " hôn laø tính chieán löôïc ngoaïi giao cuûa Haø Noäi . 

Nöôùc Nga ngaøy nay khaùc Lieân Xoâ ngaøy xöa raát nhieàu . Maxcôva khoâng coøn soáng theo yù thöùc heä nöõa , noù soáng cho chính lôïi ích daân toäc cuûa noù . Thöông maõi vaø thöông tröôøng chính trò cuûa Nga baùm chaët laáy quyeàn lôïi cuûa nhaân daân Nga . Haø Noäi vôùi môù kieán thöùc hoån loaïn veà yù thöùc heä, ñan xen vôùi khaùt voïng duy trì quyeàn lôïi laâu daøi treân lôïi ích cuûa daân toäc ñang bò " soác " thaät söï trong ñoáng giaây nhôï buøng nhuøng ñoù . Vì sao Putin laøm ñoäng taùc kyù taëng huaân chöông Höõu Nghò chæ cho nhöõng ngöôøi Vieät coù coâng phuïc vuï quyeàn lôïi coøn laïi cuûa Nga veà maët daàu khí ? . Vì sao Haø Noäi taëng huaân chöông Hoà cho Putin ngay töùc khaéc ? . Duy trì söï coù maët cuûa Nga taïi Cam Ranh thöïc söï laø ñeå laøm gì ? . Haø Noäi ñaõ hieåu raèng . Cam ranh chæ laø caùi côù ñeå thöông maïi hoaù saûn phaåm quaân söï toàn kho cuûa Nga maø thoâi . Coù quaân söï, aét lôïi ích thöông maïi theo sau chaéc chaén khoâng nhoû. Nga ngaøy naykhoâng coøn laø moät oâng chuû khôø nöõa roài . Hoï ñaõ hieåu vì sao cung caáp lieân tieáp moãi naêm haøng tyû Ruùp ñeå roài Vieät Nam nhöõng thaäp kyû 80 vaãn tuoät doác theâ thaûm . Hoï bieát raèng hoï mang danh laø Chuû , nhöng laø chuû "haõo" . Nga khoâng muoán bò Haø noäi "khen, nònh" ñeå "löøa vaø loät" nöõa . Vaû laïi , söùc cuûa Nga ngaøy nay coù haïn , laáy tieàn ñaâu ra ñeå Haø Noäi löøa ? . Haøng ñoáng tieàn cuûa Lieân xoâ ñaõ tan thaønh maây khoùi vaø thaønh gaùnh nôï ngaøy nay cho Nga trong cuoäc chieán khi xöa . Nga seõ khoâng ñeå bò löøa laàn nöõa . Duø Haø noäi coù taëng ñeán huaân chöông naøo khaùc . 

Trong khi ñoù , oâng baïn Hoa Luïc thì ñang " khoân " hôn Haø noäi nhieàu . Töø luùc hoï "xeùt laïi" trong nhöõng naêm 60 , cho ñeán khi 4 hieän ñaïi hoaù bò Haø Noäi cheâ oûng cheâ eo töø nhöõng naêm 80. OÂng baïn thích chôi troø "giang hoà" naøy ñang doàn Haø Noäi vaøo goùc vaø hoï theøm Cam ranh thaät söï . OÂng giang hoà naøy laïi "chôi" vôùi Myõ , maø Myõ thì laïi muoán chaän aâm thaàm vöông moäng baù quyeàn cuûa oâng baïn Hoa , maëc khaùc laïi muoán ñaët chaân vaø tieán saâu vaøo neàn kinh teá "khoång loà" cuûa haøng tyû con ngöôøi Luïc ñòa ñang theøm khaùt tieâu thuï . OÂng Hoa thì duøng oâng Myõ ñeå chaän bôùt oâng Nga . OÂng Myõ laïi duøng Haø noäi ñeå thuùc ñaåy thöông maïi vôùi oâng Hoa . Haø noäi thì ñang "naâng bi" Nga, theá nhöng laïi ñi "hai daây" vôùi Hoa vaø Myõ. Vaäy , neáu xeùt treân bình dieän chính trò thì ai lôïi ai thieät ? . Xin thöa keû ñaàu tieân thieät naëng nhaát laø Haø noäi. Vì sao ? Vì caû Nga, Hoa , Myõ .. caùc chính saùch cuûa hoï ñeàu döïa treân muïc tieâu baûo veä chöõ "lôïi" cho nöôùc hoï tröôùc nhaát . Coøn Haø noäi , Haø noäi laáy quyeàn lôïi cuûa nhaân daân ñang bò cai trò ñeå laøm laù baøi traû giaù cho theá ñöùng laâu daøi cuûa hoï trong töông lai .  Hoa , Myõ , Nga ñeàu thaáy ñieàu naøy . 

Thôøi buoåi naøy, khi yù thöùc heä khoâng coøn laø cuoäc chôi , maø thöông maõi môùi laø cuoäc ñoû ñen saùt phaït . Keû traéng tay , ngöôøi "ñoåi ñôøi " ít ai bieát ñöôïc . Haø Noäi ñang vôùt vaùt chuùt ñænh "uy tín" chính trò töø Nga ö ? ñoù laø chuyeän cuûa Haø noäi . Thieân haï chæ muoán nhaén Haø noäi moät caâu "chôi dao thì coù ngaøy ñöùt tay" ñaáy . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông