Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Coäng Saûn Vieät Nam Sôï Gì ?

Thöa caùc baïn,

Coù leõ ai trong chuùng ta ñeàu bieát caâu noùi noåi tieáng cuûa Toân Töû  “Bieát nguôøi bieát ta, traêm traän traêm thaéng”. Vaäy chuùng ta daõ thaät söï phaân tích vaø heä thoáng nhöõng ñieåm yeáu vaø maïnh cuûa coäng saûn Vieät nam (CSVN) vaø cuûa chuùng ta, nhöõng nguôøi mong moûi neàn hoøa bình, töï do, daân chuû thaät söï cho daân toäc Vieät nam chöa?

Nguôøi vieát baøi naøy hy voïng gôïi môû nhieàu yù kieán tranh luaän ña daïng töø caùc baïn.

Truôùc heát, chaân dung coäng saûn VN ngaøy nay laø “ngu, luôøi, tham, xaûo quyeät vaø baïo quyeàn”.

Nhöõng ñieåm maïnh hieän taïi cuûa CSVN laø gì? 

- Laø ñang naém chính quyeàn, quaân ñoäi, coâng an vaø ñoäc quyeàn ñaûng trò.

- Laø taïo ñuôïc nhöõng daïng taâm lyù trong nhaân daân nhö sôï haõi (sôï coâng an, sôï maát vieäc, sôï aûnh huôûng ñeán con em,...), an thaân, hoaëc huôùng suy nghó, hoaït ñoäng veà phía phi chính trò nhö kinh doanh, theå thao, ca nhaïc (nhaát laø giôùi thanh nieân) (nguôøi vieát khoâng coù yù pheâ bình veà nhöõng quan taâm phi chính trò naøy cuûa baát cöù ai,  chæ muoán neâu thuû ñoaïn cuûa CSVN ngaøy nay).

- Laø coù khaû naêng che bít thoâng tin ñeán nguôøi daân (baùo chí, internet,...).

Coøn gì nöõa, môøi caùc baïn ñoùng goùp theâm.

Nhöõng ñieåm yeáu cuûa CSVN laø gì? 

CSVN sôï gì?

Trong nuôùc:

- Sôï hình aûnh Hoà Chí Minh, lôùp son che ñaäy cho CSVN, bò loät traàn (theo nghóa noùi coù saùch maùch coù chöùng, nhö caùc taøi lieäu cuûa moät nhaø nghieân cöùu Phaùp).

- Sôï nhöõng toå chöùc quaàn chuùng coù trang bò tö tuôûng roõ raøng, ñuôïc toå chöùc quy cuõ vaø töï nguyeän nhö caùc toân giaùo. Vì sao? Vì CSVN khoâng theå löøa doái vaø chia reõ ñuôïc nhöõng nguôøi trong caùc toå chöùc baøi baûn naøî (Lieân heä vôùi söï traán aùp daõ man cuûa Coäng saûn Trung quoác vôùi nhoùm Phaùp Luaân Coâng). CSVN coù sôï nhöõng cuoäc ñaáu tranh cuûa noâng daân caùc tænh trong thôøi gian qua khoâng? Theo toâi, CSVN khoâng sôï laém vì caùc cuoäc tranh daáu naøy chöa baøi baûn, chöa roäng khaép. (nguôøi vieát baøi cuõng khoâng coù yù ñaùnh giaù thaáp noâng daân VN, chæ neâu söï phaân tích. Lieân heä lòch söû, nhö phong traøo cuûa noâng daân maø CSVN goïi laø “Xoâ Vieát Ngheä Tónh” ngaøy xöa). Tuy nhieân, vôùi vuï ñaáu tranh cuûa nguôøi daân Taây nguyeân, CSVN khaù lo sôï (vì sao?)

- Sôï thoâng tin thaät vaø coù giaù trò (vì ngu neân sôï nguôøi khaùc gioûi hôn mình, vì xaûo quyeät neân sôï söï thaät).

- Sôï nhöõng nguôøi coâng nhaân, trí thöùc, thanh nieân,... xoùa tan taâm lyù lo sôï an thaân maø ñoàng loøng ñöùng daäî

- Sôï bò tuôùc maát quyeàn haønh, boång loäc, nhaø cöûa,...

Coøn nöõa, môøi caùc baïn goùp theâm.

Nöôùc ngoaøi:

- Sôï nhöõng nguôøi ñaáu tranh vì neàn töï do, daân chuû, nhaân quyeàn cho Vieät nam thaät söï ñoøan keát laïi vaø coù uy tín vôùi caùc nuôùc vaø toå chöùc quoác teá.

- Sôï Trung quoác: CSVN vöøa muoán laøm hoïc troø, vöøa sôï bò thaày ñaùnh. 

- CSVN coù sôï Myõ khoâng?

Coøn nhieàu nöõa, môøi caùc baïn goùp yù.

Vaø CSVN khoâng sôï nhöõng gì?

Vaø cuõng môøi caùc baïn cuõng phaân tích ñieåm maïnh vaø yeáu cuûa nhöõng nguôøi ñaáu tranh trong vaø ngoaøi nuôùc hieän taïi.

Chuùng ta caàn phaân tích caùc ñieåm naøy ñeå coù phuông phaùp tranh ñaáu thaønh coâng.

Meán.

Vì VN.
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông