Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Thöa Anh Chò Em... Moät Chuùt Thoâi


Kính thöa Quyù ñoïc giaû gaàn xa , toaø soaïn chuùng toâi xin kính môøi quyù vò ñoïc nhöõng lôøi giaûng taâm huyeát cuûa moät vò linh muïc phuï traùch ñòa phaän  tænh Gia rai - Kon Tum trong nhaø thôø chaùnh toaø Ñöùc Baø vaøo luùc 18 giôø 20 phuùt chieàu chuû nhaät 4 thaùng 3 naêm 2001 vöøa qua . Toaø soaïn chuùng toâi ñaõ ghi nhaän ñöôïc toaøn vaên baøi noùi chuyeän thaân maät cuûa vò linh muïc naøy qua moät cuoän baêng ghi aâm töø moät ñoïc giaû göûi cho chuùng toâi . Theo lôøi ñoïc giaû treân . Cuoäc noùi chuyeän tuy ngaén nguûi nhöng ñaõ gaây caûm xuùc chaán ñoäng caû nhaø thôø chaùnh toaø chieàu hoâm qua . Maëc 
khaùc , neân coâng nhaän ñaây laø moät baèng chöùng huøng hoàn , roõ neùt nhaát veà nhöõng caùo buoäc xuaát phaùt töø cuoäc soáng muoân vaøn khoán khoå cuûa nhaân daân Vieät Nam ñang soáng döôùi aùch cai trò quyû quyeät , taøn aùc cuûa cheá ñoä coäng saûn haø khaéc , nhaát laø ñoái vôùi ñoàng baøo ngöôøi daân toäc . Luaän ñieåm ñieâu ngoa cuûa coäng saûn : "Hoaø hôïp daân toäc , bình ñaúng daân toäc , taát caû laø vì nhaân daân ." nghe sao maø giaû doái , ñem ñeán moät söï só nhuïc nhöùc nhoái tröôùc nhöõng con ngöôøi keùm ñöùc , keùm taøi nhöng chæ gioûi noùi , thích to moàm lyù luaän ñaïo ñöùc caùch maïng laïi nhöng ñan taâm quay maëc tröôùc caûnh ñoùi khoå cuûa ñoàng baøo . Toaø soaïn qua baøi vieát naøy cuõng xin ngoû lôøi caûm ôn ñeán toaø giaùm muïc Sai Goøn , caùc Quyù linh muïc ñaõ coù yù raát toát trong vieäc môøi moät vò linh muïc phuï traùch töø vuøng cao nguyeân, nôi ñoàng baøo ngöôøi Thöôïng cuõng nhö Kinh ñang saùt caùnh tranh ñaáu ñoøi quyeàn soáng . Ngaøi ñaõ ñeán ñòa phaän Sai goøn vaø ñeå laïi moät daáu aán khoâng bao giôø phai trong loøng ngöôøi daân löông giaùo. 

Kính .      

**********
Kính thöa quyù oâng baø , anh chò em 

Thaät laø xuùc ñoäng khi toâi ñöôïc giaûng baøi tin möøng trong muøa chay naøy taïi nhaø thôø chaùnh toaø. Toâi toâi thuù thaät vôùi quyù anh chò em laø ñöùng tröôùc caûnh traùng leä, ñeïp ñeõ sang troïng trong nhaø thôø naøy , roài so vôùi caûnh ngheøo trong xöù cao nguyeân nôi toâi phuï traùch , thaät laø moät trôøi, moät vöïc . Vì vaäy neân quaû laø toâi coù hôi bò "khôùp" . (cöôøi)

Quùy anh chò em chaéc coù bieát , noùi veà tænh Kon tum , phaûi noùi toâi xin töï haøo khoe raèng, xöù toâi phuï traùch caùi gì cuõng nhaát, lôùn nhaát , coù ngöôøi daân toäc ñoâng nhaát , coù nhieàu ñoàng baøo töø khaép moïi mieàn veà nhieàu nhaát , coù nhieàu röøng nuùi nhaát vaø ngheøo nhaát . (cöôøi)

Toâi laøm linh muïc ñaõ hôn ba chuïc naêm . Toâi xin ñöôïc giôùi thieäu tröôùc anh chò em . Nhö cha Sôû vöøa roài coù noùi , toâi laø ngöôøi treû nhaát trong soá caùc cha taïi Kon tum . Naêm nay toâi vöøa troøn 61 tuoåi (cöôøi) .  Tính töø ngaøy giaûi phoùng ñeán baây giôø . Ñòa phaän tænh Kon Tum coù ñöôïc 4 cha môùi , toång soá caùc cha trong toaøn tænh laø 30 , cheát heát 7 cha , coù theâm 4 cha , maø haàu heát caùc cha ñaõ raát giaø , do vaäy maø thöa anh chò em , vaäy laø chuùng toâi thieáu linh muïc traàm troïng (laëng im)

Noùi chung thì toâi treû nhaát , duø coù hôi giaø nhöng ñöôïc vieäc laø toâi chöa phaûi vaøo nhaø thöông hay uoáng thuoác , neân cuõng phaûi goàng mình leân caùng ñaùng moïi vieäc . Nhö ôû giaùo xöù Sa thaày nôi toâi ñaõ phuï traùch . Coù taát caû laø 4 cha , moät chaùnh xöù , 77 tuoåi , yeáu nhieàu , coøn laïi hai cha , moät oâng thì naèm lieät giöôøng , moät oâng bò ung thö giai ñoaïn cuoái , neân chæ coù coøn moãi mình toâi . (cöôøi)

Tình hình laø caùc cha giaø yeáu , laïi bò ñuû thöù beänh , thoâi thì oâng lieät coät soáng neø , oâng ung thö  neø , oâng laïi bò tieåu ñöôøng... do vaäy maø coâng vieäc nhieàu laém , ôø , nhieàu nhöng maø vui laém , vui laém . Anh chò em coù bieát laø tænh Kon tum töø thò xaõ queùt moät baùn kính xung quanh ra toaøn tænh laø 70 caây soá , do vaäy maø xöù toâi thì tha hoà ñi , ñi meät thoâi . Ñi maø raát vui , vui vì giuùp ñôõ ñöôïc nhieàu ngöôøi . Anh chò em cuõng bieát laø Kon tum laø tænh coù soá löôïng ngöôøi phong cuøi nhieàu nhaát nöôùc . Toâi laø ngöôøi treû nhaát, coù söùc khoeû nhaát , neân ñöôïc giao vieäc phuï traùch ngöôøi beänh phong cuøi , vì vaäy maø toâi hay ñeán thaêm hoï laém . Nhö luùc naõy toâi coù noùi vôùi anh chò em , Kon tum laø tænh coù ñeán 180 ngaøn ngöôøi coâng giaùo , coù 70 phaàn traêm laø ngöôøi daân toäc , soáng raõi raùc khaép nôi . Ñi khoâng töø giaùo xöù naøy qua giaùo xöù khaùc cuõng meät roài . Huoáng chi baây giôø ñi thaêm ngöôøi bònh maø caû tænh chæ coù mình toâi . Caùc anh chò em, ñoàng baøo sinh soáng ôû ñaây ngheøo laém, coù theå noùi laø ngheøo nhaát nöôùc . Toâi nhôù coù laàn toâi vaøo thaêm moät buoân laøng , giaø laøng noùi :" Ô , Bab ôiiii , Bab noùi toâi ngheøo haa , Koâ , Baa môùi ngheøo , vì Ba khoå , chuù chuùng toâi ngheøo quaù roài, ngheøo quen roài , ngheøo rieát neân khoâng thaáy ngheøo nöõa , khoå quen roài , cho ngheøo luoân . "!!!!. (chuù thích : ngöôøi daân toäc vuøng naøy goïi vò linh muïc coâng giaùo laø Bab) . (im laëng)

Coù laàn , anh chò em coù bieát laø toâi loäi boä 12 caây soá ñeå vaøo thaêm moät buoân ngöôøi daân toäc , hoï coù tuïc leä laø ñoái vôùi ngöôøi bò phong cuøi , laøng seõ caát nhaø rieâng trong röøng cho ôû , khoâng cho ôû chung . Maø ñoàng baøo ngheøo quaù , khoå quaù , neân caùi nhaø cuûa hoï ñaõ khoâng ra gì , giôø thì hoï laïi caát nhaø cho ngöôøi cuøi ôû , thaät laø khoâng goïi laø nhaø , phaûi goïi laø oå môùi ñuùng hôn , maø chæ moät muøa möa laø raùch naùt . Toâi moãi laàn ñeán thaêm hoï phaûi cuùi saùt ñaàu , lom khom môùi vaøo " nhaø " hoï ñöôïc . Thaáy toâi ñeán  , hoï möøng laém anh chò em aø , hoï cöù nhìn toâi hoï cöôøi , hoï noùi Bab ñeán thaêm con laø quyù laém , möøng laém , hoï cöôøi maø toâi khoùc anh chò em ôi . (khoùc) (chuù thích : luùc naøy caû nhaø thôø chaùnh toaø im laëng vaø khoùc theo vò linh muïc) Hoï ngheøo quaù , laïi cuøi , neân toâi taëng hoï vaät gì cuûa giaùo daân goùp cho toâi , laø hoï möøng laém , cöù giöõ khö khö  eùp vaøo ngöïc nhö sôï bò maát ñi . ( khoùc) 

Coù moät laàn vaøo "nhaø" moät ngöôøi cuøi , hoï noùi vôùi toâi : Bab ôi , Bab cho con xin moät taám , ôø mieáng nilon ñi , Bab coù Bab cho con xin ñi , moät mieáng thoâi, ñeå con che caùi göôøng con naèm thoâi , che choå con naèm naèm thoâi . Bab ôi , maáy hoâm nay möa quaù , caû nhaø con , choå naøo cuõng doät , laïnh quaù , öôùt quaù con Koâ nguõ ñöôïc  Bab ôi  . (khoùc)

Khoå laém anh chò em aø , hoï ngheøo maø laïi khoâng coù hoïc haønh gì , neân muoán giaøu cuõng khoâng ñöôïc , hoï chæ bieát ñeám ñeán 100 laø heát . Caùc anh chò em coù theå töôûng töôïng noåi laø hoï caàm tôø 100 ngaøn , hoï mua chai nöôùc maém 37 ngaøn , hoï khoâng bieát nhaän laïi bao nhieâu, ñöa bao nhieâu thì hoï nhaän bao nhieâu , vaäy ñoù. Ñaõ ngheøo, laïi khoâng ñöôïc hoïc , soáng chæ baùm vaøo ñaát maø soáng , neân giaøu sao ñöôïc . Cöù moãi laàn töø thò xaõ leân thaêm hoï , toâi cöù coá tìm choå naøo coù thöùc aên reõ nhaát maø mua cho hoï . Ví duï nhö ôû ñaây , toâi thaáy moät kyù ruoác laø 20 ngaøn , nhöng ôû Phan thieác chæ baûy ngaøn thoâi . Toâi laø ngöôøi Bình ñònh , daân mieàn trung cuõng ngheøo ñoùi quaù maø tha phöông ñeán taän Kon tum , neân toâi raønh laém .  ÔÛ Kon tum , nhieàu ñoàng baøo mình ngheøo quaù khaép boán phöông veà sinh soáng, Baéc coù, Trung coù, Nam coù, nhöng ñieàu ngheøo nhö nhau , laïi toát nöõa , neân toâi ñeà nghò hoï giuùp gì , duø hoï ngheøo , hoï cuõng raùng giuùp nhieàu laém . Toâi cöù lang thang khaép tænh , ôø coù caù vuïn , côm khoâ , muoái haït , toâi cöù xin choå naøo ngöøôøi ta baùn reû nhaát laø tìm ñeán xin mua cho hoï . Coù laàn , coù moät soá baïn noùi vôùi toâi , chuùng con coù ít tieàn , Cha mua ít ñoà taëng hoï ñi Cha . Toâi lieàn mua nhieàu thöù reû , goùi thaønh töøng goùi nhoû . Nhö caù khoâ thì toâi goùi theo kyù , cöù moät kyù laø moät goùi . Toâi ñem cho hoï , hoï möøng laém . Khi ñeán moät xaõ , khi toâi ñaõ phaùt heát quaø , coøn laïi trong gioû maáy kyù caù khoâ , laïi goùi trong caùc goùi giaáy boùng vui maét , neân treû con cöù theo toâi nhìn , aùnh maét cuûa chuùng ra veû theøm laém , nhöng chuùng khoâng noùi . Toâi hoûi, caùc con thích khoâng , chuùng gaät ñaàu , toâi xuoáng xe ngay vaø phaùt heát maáy kyù caù khoâ coøn laïi , ñaây , con moät kyù, con moät kyù. Chuùng nhìn toâi chaêm chaêm , hai tay oâm boïc caù khoâ cöù hoûi toâi hoaøi : 

 - Bab ôi , Bab cho con thieät haû Bab ?
 - Ö , Bab cho con thieät maø .
 - Bab cho con aø , Bab cho con thieät haû Bab , Bab cho con thieät haû Bab ??

Thöa anh chò em , coù ñeán nhöõng vuøng naøy môùi thaáy heát caùi khoå cuøng cöïc cuûa ngöôøi daân nôi ñaây. Toâi cöù töï hoûi laø neáu maø toâi ñem maáy kyù caù khoâ naøy taëng caùc giaùo xöù nôi gaàn ñaây, chaéc caùc baïn seõ noùi , oâng Cha naøy bò Khuøng ?! . Theá ñaáy thöa anh chò em. Toâi muoán noùi raèng , chuùng ta ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ngheøo , ngöôøi bònh , trong khaû naêng cuûa chuùng ta , khoâng caàn nhieàu , moãi ngöôøi , moät ít thoâi .

Thöa anh chò em , moät ít thoâi , moät taám nilon nhoû , moät kyù caù khoâ , giuùp cho hoï bôùt khoå , hoï möøng  laém thöa anh chò em. Thöa quyù oâng baø, anh chò em. Toâi mong raèng taát caû chuùng ta seõ soáng ñeïp hôn leân trong muøa chay naêm nay , ñeå xöùng ñaùng vôùi ñöùc hy sinh queân mình cuûa Thieân Chuùa . Amen .     
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông