Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Ai Laøm Chöùng Doái , Linh Muïc Lyù Hay Ñaûng Coäng Saûn VN? 

Phaàn moät 

Mua taëng chò ñi anh Chò ôi , baûo anh aáy mua ñi chò

Nhìn caùc baïn sinh vieân chòu khoù ñöùng khaép caùc væa heø, ñöôøng phoá mong baùn ñöôïc töøng ñoaù hoa hoàng töôi , hy voïng ngaøy maø chính quyeàn coäng saûn goïi laø ngaøy phuï nöõ , hoï seõ kieám ñöôïc ít tieàn maø troâng thaät ñau loøng . Bôûi daân chuùng ngaøy nay ít ngöôøi huøa theo caùc " phong traøo " coù tính dieãn kòch cuûa chính quyeàn . Hoï muoán chính quyeàn phaûi thöïc thi thaät söï caùc giaûi phaùp cuï theå ñeå naâng ñôøi soáng hoï leân , ñeå tieáng noùi cuûa hoï ñöôïc toân troïng hoaøn toaøn . Vì theá maø hoa hoàng töôi ngaøy 8 thaùng 3 thaät traøn ngaäp . Nhöng quaù ít ngöôøi mua . Saùng 9 thaùng 3 , trong caùc lôùp hoïc cöù raâm ran lôøi than thôû :"thoâi , töø nay xin chöøa , töôûng kieám ñöôïc ít tieàn ñoùng hoïc phí , ai deø?!!" . 

Ngaøy 9 thaùng 3 cuõng laø ngaøy giôùi sinh vieân hoïc sinh Vieät Nam chuyeàn tay nhau caùc baøi baùo "ñaáu toá" linh muïc Lyù , oâng linh muïc daùm sa saû maéng ñaûng coäng saûn Vieät Nam phaûi giaûi taùn .  Caùc baïn sinh vieân raát ngaïc nhieân laø daïo naøy sao ñaûng coäng saûn Vieät Nam daùm "phôi löng" cho thieân haï thaáy quaù . Môùi hoâm Teát , ñaûng ra raû reâu rao : khoâng heà coù ñoái laäp taïi Vieät Nam , toaøn daân treân döôùi moät loøng döôùi söï laõnh ñaïo cuûa ñaûng ?" Vaäy maø nay, cuõng chính ñaûng laïi giôùi thieäu cho caùc baïn bieát raèng coù linh muïc choáng ñaûng , coù ngöôøi daân toäc choáng ñaûng , coù noâng daân ñoøi côm aùo , coù coâng nhaân ñình coâng . Vaäy laø ñaûng luùng tuùng hay " boïn ñoái laäp " luùng tuùng ? . 

Noùi rieâng veà tö caùch con ngöôøi thoâi . Ñaûng cuõng laø ngöôøi vaäy , sao ñaûng khoâng bieát xaáu hoå nhæ ? . Con ngöôøi bieát ñaët tö caùch chính trò cuûa mình tröôùc quoác daân laø " ñaùnh ñoå giai caáp tö baûn , giaønh ñoäc laäp daân toäc " maø nay taïo cô hoäi cho boïn beø caùnh trong ñaûng caâu keát vôùi chính quyeàn Baéc Kinh nhöôøng ñaûo Hoaøng sa vaø caùc phaàn ñaát bieân giôùi cho hoï , laïi khoâng ñaùnh tö baûn maø goùp phaàn taïo ra giai caáp tö baûn coäng saûn thöù goäc , Mai chí Thoï coù bao nhieâu caên nhaø ? , caùc oâng töôùng veà höu coù bao nhieâu caây vaøng ? , Phaïm theá Duyeät tham nhuõng bao nhieâu ? , saân Lan
Anh laø cuûa ai ? , tieàn ôû ñaâu cho con trai Phan vaên Khaûi ñi Myõ hoïc ? vaäy thì tö caùch chính trò cuûa ñaûng coù roõ raøng , coù saùng khoâng ? hay toái thui ? . 

Ñaûng vieân ñaûng coäng saûn khoâng daùm laøm chöùng cho chính gia taøi baát chính cuûa mình tröôùc quoác daân . Nay laïi thueâ boïn boài buùt chöûi ruûa moät linh muïc xin laøm chöùng cho chính cuoäc ñôøi mình . Laáy tö caùch gì ñeå vieát ? . Nhìn caùc baøi baùo " boài " laàn löôït ñaáu toá moät ngöôøi chính tröïc , maø ngöôøi daân caûm thaùn . Naøy laø oâng Nhaân daân baén phaùt ñaàu tieân , keá ñoù laø oâng Haø noäi môùi , roài Lao ñoäng , roài Tuoåi treû xin ñaêng laïi Nhaân daân , roài Thanh nieân ,cuoái cuøng laø oâng Saøi Gon Giai phoùng keát thuùc vaán ñeà . Toán haøng traêm ngaøn taán giaáy , ñeå chæ choáng laïi moät ngöôøi . Luoân luoân , caùc baøi baùo ñaáu toá cuûa ñaûng laø moät chieàu , khoâng bao giôø cho pheùp ngöôøi ñoái laäp leân tieáng . 

Chæ xin ñaët caâu hoûi thöû thoâi , ñaûng coäng saûn coù daùm coâng khai cuoäc ñoái chaát giöõa linh muïc Lyù , hoaø thöôïng Quaûng ñoä vaø "oâng tænh tröôûng nguî quyeàn" Leâ quang Lieâm vôùi ñaïi dieän boä chính trò ñaûng khoâng ? hay cöù chuû nghóa lyù lòch vaø caùc hình thöùc "huøa thoâng tin moät chieàu" maø traán aùp tö töôûng ngöøôi daân ? .   
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông