Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Ai Laøm Chöùng Doái, Linh Muïc Lyù Hay Ñaûng Coäng Saûn VN ? 


Phaàn hai  

Cuõng vaøo ngaøy 9 thaùng 3 , khoâng heïn maø ñeán , nhöõng yù nghó kyø quaùi xuaát phaùt töø nhöõng caây boài buùt cuûa Ñaûng vaø taâm söï cuûa caây buùt boài " vó  ñaïi " , ñöông kim tröôûng ban tö töôûng vaên hoaù trung öông cuøng gaëp nhau leân maët baùo . Daân chuùng ñoïc caùc baøi boâi baån linh muïc Lyù töø caùc caây buùt boài nhoû . Sau ñoù ñoïc ngöôïc laïi baøi phoûng vaán tay toå baùo caùo laùo naøy thì laäp töùc phaùt hieän ra khoái chuyeän ñeå baøn. 

Treân moät tôø baùo ñaûng , tay toå tö töôûng trung öông ñaûng nhaän xeùt :" Toâi thaáy raèng , nhaø baùo muoán vieát hay thì phaûi daán thaân vaø toâi cho raèng , trong cuoäc ñôøi vieát baùo cuûa toâi , toâi ñaõ coù aân haän vì baøi vieát cuûa mình , aân haän vì voäi vaøng , aân haän vì coù thieáu soùt lôùn do nhaän thöùc keùm vaø thieáu hieåu bieát ñôøi soáng ngöôøi daân" . 

Roõ raøng , khi cuøng moät ngaøy , treân cuøng moät heä thoáng baùo chí ñöôïc kieåm soaùt chaët cheõ , ngöøôøi daân nhaän ra raèng . Caùi mieäng cuûa coäng saûn thaät khoù ño löôøng . Khi luõ laâu la heø nhau " toá" moät vò linh muïc , thì ngay laäp töùc , ñaûng cho phaùt thanh gioïng ñieäu " aân haän " . Aân haän laø sao ? . Ví duï, trieät tieâu tö lieäu saûn xuaát , ñaùnh tö saûn töø suoát thôøi gian Leâ Duaån cai trò ñaát nöôùc naøy . Chæ ñeán khi laõo giaø treân cheát ñi , caùc laõo coøn laïi lo sôï cho vaän maïng cuûa giai caáp coäng saûn . Baøy ra troø " ñoåi môùi " dô dôû öông öông , roài ñem söï hy sinh , toán hao , maát maùt veà trí thöùc , con ngöôøi , cuûa caûi cuûa caû moät quoác gia suoát töø thôøi " khaùng chieán choáng tö baûn " ñeán taän naêm 1986 laø " aân haän , chaám heát " thoâi sao ??. Ai traû giaù cho sai laàm cuûa ñaûng ? , ñaûng hay nhaân daân ? . Khi moät quoác gia bò cai trò baèng theå cheá khoâng daân chuû , daân chuû giaû hieäu thì ngöôøi daân coù traùch nhieäm phaûn hoài söï phaûn ñoái cuûa mình leân ñaâu ? , chaúng leõ leân chính theå cheá ñang cai trò hoï ? . 

Daân chuû coù khaùc chi thöïc hieän moät haønh vi vaên hoaù nhaát trong caùc neàn vaên hoaù , ñoù laø vaên hoaù toân troïng nhaân daân , troïng nhaân quyeàn . Khi vaên hoaù bò  boùp cheït , yù kieán phaûn ñoái coù quyeàn phaûn hoài ra theá giôùi beân ngoaøi . Ví duï , haø côù gì Haø noäi " phaûn ñoái Taliban ôû Apghanistan phaù huyû töôïng phaät ? , huyû töôïng Phaät ñaõ coù haøng ngaøn naêm coù phaûi laø huyû vaên hoaù con ngöôøi hay khoâng ? ." Ñaûng coäng saûn coù quyeàn phaûn ñoái chính saùch voâ vaên hoaù cuûa Taliban , thì nhaân daân Vieät Nam coù quyeàn phaûn ñoái chính saùch khoâng toân troïng nhaân quyeàn , chính saùch voâ vaên hoaù cuûa ñaûng coäng saûn chöù ? taïi sao khoâng ? . Neáu Ñaûng khoâng chaáp nhaän ngöôøi daân phaûn hoài yù kieán phaûn ñoái ñaûng , töùc laø chính ñaûng ñaõ xaùc nhaän chính saùch cai trò cuûa ñaûng laø moät chính saùch voâ vaên hoaù . Neáu Taliban cho raèng , phaù huyû töôïng Phaät chæ laø phaù vaøi cuïc ñaù , vaø Haø Noäi phaûn ñoái vieäc naøy töùc Haø Noäi ñang can thieäp vaøo coâng vieäc noäi boä cuûa Taliban , haønh ñoäng cuûa Haø Noäi laø moät haønh ñoäng xuyeân taïc , vu caùo voâ caên cöù . Ñaûng seõ nghó sao ? . 

Lôøi chöùng cuûa moät coâng daân Vieät Nam yeâu caàu ñaûng coäng saûn Vieät Nam giaûi thích vì sao ñöôøng loái voâ saûn hoaù , tieán thaúng leân chuû nghóa xaõ hoäi ñaõ khoâng ñöôïc ñaûng thöïc thi ñuùng theo cöông lónh cuûa ñaûng ñaõ höùa long troïng tröôùc quoác daân laø moät lôøi chöùng xuaát phaùt töø thöïc teá . Noù chæ laø moät baûn toång hôïp yù kieán töø nhaân daân maø ñaûng ñang traùnh neù khoâng daùm traû lôøi . 

Khoâng thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu chính trò ñaõ höùa thì phaûi giaûi taùn ñi , ñoù laø chuyeän ñöôïng nhieân , chuyeän ñeå cho ngöôøi ta troïng mình . Chaúng theá maø oâng Höõu Thoï ñaõ töï noùi :" Laøm cho ngöôøi ta yeâu khoâng khoù, laøm ngöôøi ta troïng môùi khoù ." Caâu noùi naøy cuûa oâng ta hoâm 9 thaùng 3 neân söûa laïi theo ñuùng hieän hình ñaát nöôùc nhö theá naøy môùi ñuùng hôn :" Laøm cho ngöôøi ta gheùt ñaûng khoâng khoù , laøm cho ngöôøi ta troïng ñaûng môùi khoù " . Vì sao vaäy , vì ñaûng coäng saûn Vieät Nam tö khi ra ñôøi ñeán nay Khoâng ai öa caû , chuyeân höùa heïn maø khoâng laøm ñuùng . Daân chuùng saún ñaõ gheùt roài , neáu nay ñaûng laøm cho  daân troïng laïi laø chuyeän vieån voâng hôn . 

Nguyeân do laø ñaûng muoán daân troïng ñaûng thì ñaûng phaûi thöïc thi quyeàn daân chuû thaät söï cho daân , phaûi theo yù daân , phaûi boû yù ñaûng , theá maø theo yù daân , boû yù ñaûng thì ñaûng phaûi tö höõu hoaù quan heä laø löïc löôïng saûn xuaát , chöù cöù giöõ maõi , kinh teá laøm sao phaùt trieån ñuùng quy luaät ? , maø tö höõu töùc laø ngöôïc laïi cöông lónh cuûa ñaûng , chaúng leõ phaûi ñoåi teân thaønh ñaûng coäng saûn tö baûn aø ? . Vaäy laø ñaûng chòu thua . 

Ñaûng baây giôø khoâng thích daân troïng , cuõng chaúng öa daân gheùt . Ñaûng chæ thích daân im maø thoâi . Theá nhöng , daân chuùng naøo coù im . Ñaáy chính laø lôøi chöùng cuûa nhaân daân vôùi ñaûng ñoù .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông