Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Ai Laøm Chöùng Doái, Linh Muïc Lyù Hay Ñaûng Coäng Saûn VN ? 

Phaàn ba. 

Vieäc caáu truùc nhaân söï trong ñaûng seõ baét ñaàu dieãn ra trong tuaàn naøy . Tuaàn vaän ñoäng nhaân söï giöõa caùc "theá löïc thuø ñòch" trong ñaûng  ñaõ hoaøn taát , giôø ñaõ ñeán thôøi khaéc quan troïng nhaát trong caùc kyø ñaïi hoäi : gheá naøo ? cuûa ai ?. Vì vaäy maø oâng Haø Ñaêng tröôûng ban caùi goïi laø " goùp yù döï thaûo baùo caùo chính trò ñaïi hoäi 9 " ñaõ neù ñeán heát côõ coù theå neù khi ñöôïc hoûi veà vieäc söûa ñoåi coù ñi saâu vaøo caùc khuyeát ñieåm cuûa ñaûng trong suoát thôøi kyø 1975 ñeán nay khoâng?  oâng ta traû lôøi raèng : Noùi chung laø ñaïi hoäi neân kieåm ñieåm ba , boán nhieäm kyø vöøa roài chöù khoâng ñaët laïi vaán ñeà kieåm ñieåm töø luùc Baùc maát ñeán baây giôø . Khoù hieåu thaät , kieåm ñieåm trong boä maùy toå chöùc ñaûng coù nghóa laø gì nhæ ?

Neáu Kieåm vaø Ñieåm baây giôø , ñaáy chính laø Kieåm vaø Ñieåm danh laïi , neáu tay ñoù hôïp gu trong " baêng " thì coi nhö vieát töôøng trình . Chaám heát. Chaû sao caû . Coøn neáu Kieåm vaø ñieåm danh laïi maø thaáy tay naøy khoâng hôïp " gu" thì aleâ , Bieán. Neáu Kieåm vaø Ñieåm nhöõng vieäc töø xa xöa, tyû nhö caùch ñaây maáy nhieäm kyø ñaïi hoäi , thì  ñuùng laø ñaùnh troáng boû duøi , ñaùnh cho coù hoài , coøn ai chòu ñoøn thì khoâng bieát , neáu daân maø la raèng: ñaûng laøm , ñaûng phaûi bieát . Ñaûng seõ cho daân caây buùa taï ngay : Phaûn ñoäng haû ? . Theá laø daân im re . 

Ñaáy , caùi ñoøn kieåm ñieåm cuûa ñaûng noù daïy con ngöôøi ta töï löøa mình , töï doái mình ñeán traéng trôïn nhö vaäy ñaáy . Cho neân , khi oâng linh muïc Lyù ñoøi ñaûng coäng saûn khoâng ñöôïc ñoäc ñoaùn naém chính quyeàn nöõa , thì laäp töùc oâng ta ñöôïc ñaûng khoaùc cho baûng chöõ to : Coù toäi . Maø coù toäi thì ñaáy laø coâng daân cuûa Vieät nam coù toäi vôùi nhaân daân Vieät Nam nghe . Chöù ñaûng khi maéc toäi vôùi nhaân daân Vieät Nam thì töï cho mình hình thöùc kyû luaät laø : Kieåm vaø Ñieåm . Sau khi Kieåm vaø Ñieåm xong . Moïi vieäc laïi bình thöôøng . Hô hô. 

Qua vuï kieåm vaø ñieåm thoâi , Ngöôøi daân quaù ñuû ñeå nhaän roõ ra maët thaät cuûa ñaûng roài . Caàn phaûi nhaéc laïi treân caùc maïng truyeàn thoâng ñaïi chuùng raèng : Lôøi keâu goïi cuûa linh muïc Lyù vaø lôøi chöùng cuûa Ngaøi tröôùc nhaân daân laø vì noãi ñau khoå cuûa daân , laø töø söï aùp cheá , trì treä , huû laäu cuûa chính quyeàn coäng saûn ñeø leân vai ngöôøi daân suoát haøng chuïc naêm qua maø ra. Do ñaûng khoâng chòu tieáp thu tieáng noùi cuûa daân . Do ñaûng khoâng toân troïng vaên hoaù toân troïng nhaân daân . Neân chính nhaân daân phaûi coù bieän phaùp thích öùng ñoái vôùi ñaûng . Bieän phaùp ñoù laø : duøng töï do thoâng tin ñeå phaûn aùnh trung thöïc thöïc taâm giaû doái cuûa ñaûng . Do ñoù , khi ñaûng khaúng ñònh treân caùc cô quan ngoân luaän cuûa ñaûng raèng : Linh muïc Lyù phaùt ñi lôøi keâu goïi laø ñeå nhaèm cho " caùc löïc löôïng ngoaïi bang vaøo ñeå xoaù boû cheá ñoä chính trò Vieät Nam , ñeå ñaùnh maát chuû quyeàn daân toäc " laø moät lôøi vu caùo giaû doái , voâ caên cöù . Ñaáy cuõng chính laø baèng chöùng roõ nhaát cho theá giôùi thaáy raèng : töï bòt tai vaø che maét mình thì ñöôïc . Coøn bòt tai che maét nhaân daân thì khoâng . 

Ñaûng caàn phaûi nhôù raèng: ñaûng ñang loäi ngöôïc doøng chaûy tieán hoaù cuûa nhaân loaïi . Beân treân doøng chaûy naøy , ñaûng coá baáu víu vaøo caùi phao " thöông öôùc Myõ Vieät" ñeå tranh thuû thôøi gian vaø vuï lôïi . Trong khi ñoù , chính nhaân daân seõ duøng caùi phao treân , keát hôïp vôùi söï maâu thaãn noäi taïi trong tö töôûng chính trò cuûa ñaûng ñeå phaân hoaù ñaûng ñeán taän cuøng xöông tuyû . Nhaân daân chöù khoâng ai khaùc seõ thi haønh coâng vieäc naøy . Ñöøng ñem con thuù nhoài boâng " theá löïc ngoaïi bang " ñeå löøa daân nöõa . Daân coù tröôùc ñaûng ñaõ 4000 naêm cô. 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông