Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Phaûi Huûy Ñi Nhöõng Gì Caàn Huûy

Phaàn keát cuûa baøi " ai laøm chöùng doái " (LTS)

Hoâm 15 thaùng 3 , khi traïm khoâng gian Mir chính thöùc ñöôïc ñöa vaøo quyõ ñaïo caùch maët ñaát 220 caây soá ñeå huyû sau 15 naêm hoaït ñoäng meät moûi . OÂng toång bí thö ñaûng coäng saûn Nga tuyeân boá : "ñoù laø moät haønh ñoäng phaûn boäi daân toäc" . 

Ngaøy 16 thaùng 3 , baùo Sai goøn giaûi phoùng ñaêng tin naøy ra chieàu ñaéc yù laém . Nhöng hoï ñaâu bieát raèng ngöôøi daân trong nöôùc ñoïc maãu tin naøy vôùi nhöõng caùi laéc ñaàu vaø tieáng "khaø" meät moûi - aø, thì ra boïn coäng saûn ôû ñaâu cuõng gioáng nhö nhau , khuøng nhö nhau , ñieân nhö nhau vaø keäch côûm moät löùa . Ñeán caùi traïm khoâng gian ñoøi hoûi nhöõng tính toaùn khoa hoïc heát söùc chính xaùc . Theá maø traïm naøy ñaõ hoaït ñoäng quaù haïn söû duïng cuûa noù ñeán gaáp 3 laàn , töùc haïn sau khi söû duïng chæ laø 5 naêm nhöng ñeán baây giôø ñaõ quaù 15 naêm . Boû traïm ñi ñeå thay theá caùi môùi laø ñieàu taát yeáu . Nhöng nhöõng caùi ñaàu ngu cuûa daân coäng saûn ôû ñaâu cuõng gioáng nhau . Cöù tröông baûng thaønh tích 70 , 80 naêm caùch maïng thaùng 10 vó ñaïi , hay nhaø nöôùc coâng noâng bò vöùt soït raùc ñaàu tieân treân theá giôùi ñeå baét ngöôøi ta phaûi töï haøo theo , hoâ khaåu hieäu theo vaø cheát theo . 

Neáu giaû söû nhö ñeå "khoâng phaûn boäi daân toäc" nhö oâng toång bí thö kia noùi , cuoái cuøng coù moät anh chaøng phi coâng vuõ truï leo vaøo traïm , do quaù haïn söû duïng gaây tai naïn cheát ngöôøi tröôùc maët hôn 100 trieäu daân Nga , thöû hoûi oâng toång bí thö seõ nghó gì nhæ? tay phi coâng kia phaûn boäi daân toäc , nhaân daân Nga phaûn boäi daân toäc hay chính oâng phaûn boäi daân toäc ? . 

Daân lao ñoäng Nga coù 70 naêm ñeå ñieân theo nhöõng caùi ñaàu ñieân coäng saûn Nga treân quaù roài . Giôø thì hoï caàn moät nöôùc Nga huøng maïnh nhöng tuyeät ñoái hoï khoâng caàn moät nöôùc Nga bò cai trò bôûi nhöõng thaèng ñieân . Bôûi theá cho neân, khi oâng Nguyeãn vaên Linh nhaø mình khi xöa tuyeân boá : ñaûng coäng saûn Nga neáu muoán khoâi phuïc laïi uy tín phaûi maát ít nhaát laø 20 naêm nöõa . Cho ñeán baây giôø , chaû coù ai chöùng minh ñöôïc laø ñaûng coäng saûn Nga seõ laáy laïi uy tín , bao nhieâu naêm ngöôøi ta khoâng caàn bieát  , chæ bieát raèng baây giôø daân coäng saûn Nga vaø daân coäng saûn Vieät Nam vaãn coøn maéc beänh ñieân nhö nhau . 

Tuy vaäy , beân Nga ít ñieân hôn beân naøy . Beân naøy ngoaøi beänh ñieân , daân coäng saûn Vieät nam coøn maéc beänh kieâu caêng , beänh ñieác , beänh tham , beänh cuoàng tín , beänh ích kyû , beänh thích noùi moät chieàu . Taát caû nhöõng beänh aáy ñang naèm trong moät theå traïng beänh hoaïn ñöôïc ñieàu khieån bôûi phaàn hoàn beänh hoaïn theo kieåu leân aùn vieäc boû traïm Mir nhö treân . Vì vaäy , muoán trò ñöôïc beänh naøy , chuùng ta caàn coù moät saùch löôïc ñaûm baûo , nhöõng haønh ñoäng caàn thieát ñeå trieät saïch nhöõng phaàn hoàn beänh hoaïn trong nhöõng cô theå beänh hoaïn ñi . Khi hoàn maát , xaùc seõ töï tieâu tan neáu khoâng töï thay ñoåi ñöôïc . 

Khi nhaéc ñeán hoàn vaø xaùc , chuùng ta laïi lieân heä laïi vôùi nhöõng lôøi keâu goïi gaàn ñaây cuûa linh muïc Lyù . Ñoù laø caàn löu yù khi nhaéc laïi tinh thaàn soáng phuùc aâm , soáng trong loøng daân toäc cuûa hoäi ñoàng giaùm muïc coâng giaùo Vieät Nam ban haønh naêm 1980 , tinh thaàn naøy theå hieän roõ vieäc soáng hoaø mình trong loøng daân toäc , töùc laáy daân toäc vaø lôïi ích cuûa daân toäc Vieät Nam laøm goác , laøm leõ soáng , laøm muïc tieâu toái thöôïng ñeå phuïc vuï . 

Nhaân daân Tuyeät ñoái khoâng coâng nhaän laáy lôïi ích yù thöùc heä khoâng hôïp thôøi , cöïc ñoan moät chieàu cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam laøm lôïi ích cuûa daân toäc . Caùc ngaøi linh muïc Nguyeãn Troïng quaûn xöù nhaø thôø chaùnh toaø Phuû Cam - Hueá , cuøng caùc ngaøi töï cho mình coù troïng traùch trong caùc hoäi ñoàng giaùo xöù ñang coù yù huøa theo ñaûng coäng saûn Vieät Nam xuyeân taïc linh muïc Lyù neân nhôù laáy ñieàu ñoù . Laø ngöôøi coâng giaùo Vieät Nam laïi laø  moät thaønh vieân trong loøng daân toäc  , caùc ngaøi chôù laøm chöùng doái ñeå choáng laïi keû theá coâ , cuøng khoâng lôïi duïng chöõ phaùp luaät cuûa keû ñoäc taøi cai trò ra ñeå löøa doái daân chuùng . 

Phaùp luaät laø lôøi chöùng cuûa nhaân daân , phaùp luaät do nhaân daân laøm ra , neáu phaùp luaät bò keû xaáu , cuoàng tín lôïi duïng . Nhaân daân coù quyeàn trieät keû baïo quyeàn , döïng laïi phaùp luaät toân troïng daân chuû muoân thöôû cuûa mình . 

Ñaûng khoâng theå laøm ra luaät , chính daân seõ laøm ra luaät . Luaät cuûa tình yeâu , luaät cuûa tuoåi treû , luaät cuûa coâng lyù , luaät maõi maõi laø cuûa Jesus , luaät khoâng bao giôø naèm trong tay nhöõng keû Juda ñieân khuøng cuoàng tín, duø Juda ñang laø keû maïnh .   
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông