Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Phaùc Thaûo Theá Heä Baby - Boomer Vieät Nam . Taùc Duïng Saép Ñeán
Cuûa Theá Heä Naøy Ñoái Vôùi Chính Theå Coäng Saûn Vieät Nam
Nhaân Vuï "Vaên Coâng Coäng Saûn Qua San Jose"


Phaàn moät 

Theá Heä Baby Bommer VN

Hôïp thöùc hoùa laø moät töø môùi toanh , töø naøy xuaát hieän chæ nhöõng naêm gaàn ñaây sau 1975 . Hôïp thöùc hoaù nhaø , ñaát , baèng toát nghieäp , xe , hôïp thöùc hoaù caùc vuï aùn , tieàn , vaøng , ñoâ la, vò trí xaõ hoäi . 

Treân taát caû , cheá ñoä coäng saûn Vieät Nam ñaët vai troø "tieân phong nhaát , kieân quyeát nhaát , baïo quyeàn nhaát " - ñoù laø hôïp thöùc hoaù cho baèng ñöôïc vò trí ñoäc toân treân vuõ ñaøi chính trò .  Vì thöïc hieän ñöôïc  , chính quyeàn coäng saûn seõ naém ñöôïc ñaëc quyeàn ñaëc lôïi cho giai caáp coäng saûn , taát yeáu , lôïi loäc ñeán vôùi hoï seõ tröôøng cöûu . Muoán laøm ñöôïc ñieàu naøy , hoï phaûi hôïp thöùc hoaù cho ñöôïc tö töôûng tröôùc ñaõ , nhöng tö töôûng cuûa taàng lôùp naøo ? coâng , noâng , trí thöùc , tö saûn hay kieàu baøo ? . Khoâng , thöa caùc baïn , caùch toát nhaát laø hôïp thöùc hoaù thoâng qua caû moät theá heä . Ñoù laø theá heä ngöôøi Vieät Nam sinh sau chieán tranh . Theá heä Baby - Bommer Vieät Nam . Coäng saûn coù laøm ñöôïc khoâng ? . Theá heä treân coù chaáp nhaän ñeå bò coäng saûn che maøn dieãn kòch khoâng ? . Ai hôïp thöùc hoaù ai trong töông lai ? . Coù raát nhieàu vaán ñeà thuù vò seõ trình baøy vôùi caùc baïn saép tôùi ñaây . Nhöng tröôùc nhaát , chuùng ta haõy cuøng nhau tìm hieåu vì sao chính quyeàn coäng saûn giaø nua baát löïc laïi ñaët chuû tröông thaâm ñoäc naøy leân theá heä treân ? vaø Baby Bommer laø gì ? .        
     
Baby Bommer taïi Hoa Kyø :

Baby Bommer laø töø ñeå dieãn ñaït moät theá heä ñöôïc sinh ra sau chieán tranh theá giôùi laàn thöù hai taïi Hoa Kyø .  Theá heä naøy haàu heát ngaøy nay ñang böôùc vaøo ngöôõng tuoåi 50 , töùc tuoåi thaønh coâng nhaát trong cuoäc ñôøi con ngöôøi . Bill Gate , Bill Clinton , Colin Power .. ñoù laø caùc Bommer ñang coù nhöõng coáng hieán xuaát saéc cho neàn kinh teá vaø caùc böôùc phaùt trieån nhaûy voït cuûa quoác gia naøy. Coù ngöôøi goïi theá heä Bommer naøy laø theá heä " baùnh mì keïp thòt " , theá heä Sandwich , theo nghóa laø theá heä bò keïp giöõa hai theá heä khaùc : theá heä tröôùc ñoù vaø theá heä sau ñoù . Theo chuùng toâi , goïi nhö vaäy chöa dieãn taû ñuû yù nghóa chaân thöïc cuûa caùc Bommer , goïi laø Baby Bommer laø ñuùng nhaát . Bôûi sau chieán tranh , khi noãi sôï haõi toät cuøng nhaát cuûa con ngöôøi : noãi sôï cheát vöøa qua ñi . Ngöôøi ta quaù möøng , quaù vui , quaù phaán khích , ngöôøi ta coù caûm giaùc haïnh phuùc , coù caûm töôûng ñaày ñuû nhö soáng laïi . Vì theá maø, xin loãi caùc baïn , ngöôøi ta " Bommer " lieân tuïc , theá laø caùc Baby cöù theá maø ra ñôøi . !!! 

Caùc baby lôùn leân trong moät moâi tröôøng vöøa deã maø laïi vöøa khoù ñònh höôùng . Quy luaät ñaøo thaûi töï nhieân khoâng kinh qua chieán tranh ñaõ  ñöôïc ñuùc keát vôùi nhieàu kinh nghieäm coù giaù trò quyù giaù nhaát thoâng qua theá heä baby naøy  (Xin xem tieáp kyø sau : laàn ñaàu tieân con keùt nhaïi leäch gioïng) .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông