Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Phaùc Thaûo Theá Heä Baby - Boomer Vieät Nam . Taùc Duïng Saép Ñeán
Cuûa Theá Heä Naøy Ñoái Vôùi Chính Theå Coäng Saûn Vieät Nam
Nhaân Vuï "Vaên Coâng Coäng Saûn Qua San Jose"

Phaàn hai : Laàn ñaàu tieân con keùt nhaïi leäch gioïng .

Cuõng nhö ôû Hoa kyø sau chieán tranh theá giôùi laàn thöù hai. Theá heä boomer VieätNam phaùt trieån nhanh , duø ñoùi , thieáu thoán ñöû thöù , duø chieán tranh bieân giôùi do töï noäi boä coäng saûn chia reõ, duø xaùo troän xaõ hoäi do ngöôøi Vieät boû nöôùc ra ñi haøng loaït . Boomer Vieät Nam vaãn tröôûng thaønh nhanh , maïnh , haáp thu mau caùc tö töôûng tö do daân chuû . Caùc boomer sinh sau naêm 1975 ñuùng laø ñang gaùnh vaùc haøng trieäu choå laøm trong thò tröôøng lao ñoäng taïi Vieät Nam . Coøn theá heä boomer sinh töø naêm 1980 trôû ñi laïi caøng tham döï ñoâng ñaûo hôn trong haøng loaït caùc tröôøng ñaïi hoïc , trung hoïc , daïy ngheà . Caàm ñöôïc chính quyeàn hay khoâng , naém ñöôïc chính quyeàn hay khoâng trong töông lai chính laø phuï thuoäc raát lôùn vaøo caùc theá heä boomer naøy. 

OÂng cha ta coù daën : " Ñaéc nhaân taâm höng bang , thaát nhaân taâm vong quoác ". Theá heä cha , meï cuûa caùc boomer voán dó ñaõ neám quaù ñuû muøi coäng saûn . Töø vuøng cao nguyeân , vuøng ñoàng baèng hay sang ñeán taän caùc vuøng ñònh cö cuûa ngöôøi Vieät ôû Phaùp, Baéc Myõ. Theá heä keàm boomer Vieät Nam naøy coù ñeán 90 phaàn traêm laø khoâng öa cheá ñoä coäng saûn huû laäu . Bôûi moät leõ raát giaûn ñôn . Chính hoï chöù khoâng ai khaùc nhaän ñaõ ñöôïc nhöõng kinh nghieäm coù giaù trò nhaát  veà söï " thaát nhaân taâm cuûa chính quyeàn coäng saûn " . Cuõng chính hoï ñaõ chöùng kieán tröïc tieáp nhaát söï  " taâm phaûn"  - moät voán theá chaáp voâ cuøng lôïi haïi cuûa coäng saûn . Khi coäng saûn  hai möôi naêm tröôùc nhö theá naøy , nhöng hai möôi naêm sau nhöõng gì hoï theà nguyeàn ñaõ bò chính hoï traùo trôû ñeán 180 ñoä . Baùo chí truyeàn thoâng thöôøng vieát :" daân maát loøng tin ôû ñaûng " - Chính laø choã naøy . Maát loøng tin hay noùi roõ hôn laø maát chöõ Tín cuûa daân . Vaäy thì , söï trang bò sô khôûi töø ngay gia ñình veà loøng tin cuûa ngöôøi daân vôùi löïc löôïng chính trò ñang caàm quyeàn ñöôïc theá heä boomer naøy hieåu raèng : Coäng saûn khoâng coù chöõ tín trong loøng chính cha meï hoï.  Chính quyeàn coäng saûn baát löïc hoaøn toaøn trong vieäc  coá phuïc höng chöõ tín naøy . Hieän con baøi cuoái cuøng maø hoï vôùt veù choùt ñöôïc . Ñaáy laø coá ñaùnh leäch tö töôûng nhaän thöùc veà coäng saûn chuyeân cheá sang moät chuû ñeà khaùc . Chuû ñeà ñaát nöôùc , daân toäc , con ngöôøi , vaên hoaù , queâ höông . 

Chuùng ta haõy ñeå yù raèng, vaøi tuaàn tröôùc ñaây khi cuoäc  noåi loaïn cuûa ñoàng baøongöôøi Thöôïng vöøa taïm laéng . Chính quyeàn coäng saûn Haø noäi laäp töùc ra leänh toå chöùc raàm roä caùi goïi laø :"Ngaøy hoäi vaên hoaù thanh nieân Cao Nguyeân" . Nhöng phaàn lôùn coâng söùc maø coäng saûn boû ra xaây döïng chöông trình raàm roä naøy ñaõ bieán thaønh  con soá khoâng. Söï quan taâm lôùn nhaát cuûa ngöôøi daân hieän nay vaãn laø . Bieán coá naøo seõ xaûy ra tieáp theo Ñaéc Laéc ? Buoân meâ thuoäc ? . 

Dö luaän ngöôøi daân hieän nay cuõng raát quan taâm veà vieäc vì sao coäng saûn cho coâng an theo doõi lieân tuïc taïi caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng : ñöôøng boä , thuyû , khoâng daãn ñeán vuøng cao nguyeân ? . Vì sao naêm 2000 , coäng saûn khoâng baét ñaàu chöông trình tuyeân vaän vaên ngheä aâm nhaïc taïi Hoa Kyø maø phaûi qua ñeán naêm nay ? ..

(coøn tieáp) 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông