Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Thö traû lôøi oâng Traàn Baïch Ñaèng
cuûa thanh nieân sinh vieân Vieät Nam :

NHAÂN SÖÏ CHO AI ? 


Phaàn moät 

Nhaân söï cho kyø ñaïi hoäi ñaûng laàn 9 saép ñeán ñöôïc ngöôøi ñaûng vieân hieåu roõ ñoù laø vaán ñeà cuûa quoác gia hay khoâng ? hay ñaây chæ laø theå thöùc ñeå "saép" laïi noäi boä ? .  Con ngöôøi trong nguoàn maùy lo cho caû haøng bao trieäu ngöôøi ñöôïc bình choïn töø 
ñaâu ? döïa theo theå thöùc baàu choïn naøo ? Lyù lòch , phe caùnh , taøi naêng, ñaïo ñöùc caùi naøo naëng caân hôn ? . 

Suoát töø ngaøy thaønh laäp ñaûng cho ñeán baây giôø , ñaõ coù moät laàn naøo ñaûng coäng saûn daùm coâng khai trình tröôùc quoác daân giaøn nhaân söï seõ ñöôïc ñaûng baàu choïn trong kyø ñaïi hoäi ñeå töøng ngöøôøi daân coù quyeàn xem xeùt hay chöa ? . Luoân luoân , noù thuoäc " vaán ñeà noäi boä ñaûng " !??, ñaûng thì tuyeân boá töï nhaän laø daân cho caàm quyeàn , töùc daân laø ngöôøi ñieàu phoái cô caáu ñaûng . Vaäy thì sao luoân luoân ñaûng daáu daân nhöõng chuyeän cô caáu treân ? . 

Caùi goïi laø söï " hí höûng " cuûa boïn cô hoäi , roài söï "haõm thaønh " chuû nghóa xaõ hoäi Vieät nam xuaát phaùt töø ñaâu ? , coù phaûi töø chính noãi lo ñeâm lo ngaøy cuûa moät luõ ngöôøi ngôïm thích "aên vuïng trong boùng toái sau nhaø" roài "cô caáu" nhaân söï luõ aên vuïng laïi cho hôïp lyù , sau ñoù töï cho laø chuû nhaø ñaõ cho chuùng aên vuïng , voã vai chuû nhaø, laïi ñoøi chuû nhaø ñöa theâm tí maø ñi ñaùnh baïc , ñeán khi chuû nhaø chöa toá boïn troäm , maø haøng xoùm toá thoâi , töùc thì chuùng reâu rao laø coù boïn phaûn ñoäng naøo ñoù ñang nhaém ñaùnh chuùng, töùc cuõng laø ñaùnh chuû nhaø?!!. 

Ñaûng nhaän ñònh roõ raøng : ñaûng coù quyeàn laõnh ñaïo quoác gia . Theá thì boä maùy nhaân söï cuûa ñaûng noù ñöôïc sinh ra ñeå ñieàu haønh ai ? ñeå tuaân theo ai ? . Ñaûng theå hieän ñieàu ñoù roõ raøng laø vì quoác daân chöa ? . Neáu ñaûng cho raèng : xeùt toaøn boä nhaân söï trong ñaûng chính laø xeùt treân moät maët baèng vôùi caùc ñònh chuaån - nhöõng ñieàu caám kî veà taùc ñoäng cuïc dieän chung khoâng theå "du di" ñöôïc , coøn xeùt moät caù nhaân laø xeùt moät con ngöôøi ñöôïc ñaùnh giaù trong nhöõng ñieàu kieän lòch söû maø con ngöôøi ñoù toàn taïi thì chuùng chaùu xin thöa vôùi ñaûng :

- Ñònh chuaån cuûa ñaûng ñaët ra coù bao nhieâu phaàn traêm daân chuùng uûng hoä ? 

- Ñaûng coù coøn tuaân thuû cöông lónh haønh ñoäng töø ngaøy ñaûng thaønh laäp khoâng ?

- Con ngöôøi ñuùng laø ñöôïc ñaùnh giaù trong ñieàu kieän lòch söû maø con ngöôøi ñoù toàn taïi nhöng döùt khoaùt haønh ñoäng xuaát phaùt töø tö töôûng cuûa con ngöôøi ñoù sau moät thôøi gian ñuû daøi phaûi ñöôïc chính nhaân daân ñaùnh giaù laø noù ñem laïi lôïi ích gì , nguy haïi gì cho nhaân daân . Neáu sau thôøi gian treân , haønh ñoäng , tö töôûng cuûa con ngöôøi ñoù ñöôïc chöùng minh baèng thöïc tieãn raèng : noù traùi ngöôïc , voâ ích , ñang coù haïi cho söï phaùt trieån, toàn vong cuûa nöôùc nhaø thì nhaân daân coù quyeàn chæ trích vaø deïp boû nhöõng tö töôûng , haønh vi nguy haïi cuûa nhöõng ngöôøi ñang tieáp tuïc thöïc hieän yù ñoà nguy haïi cuûa con ngöôøi tröôùc ñoù . Ñöøng  "caù meø moät löùa" treân bình dieän luaän
bieän trieát hoïc ñeå phoâ dieãn baûn chaát ñoäc taøi cuûa giai caáp tö baûn "ñó ñieám" ñoäi loát coäng saûn nöõa . 
               
Caàn nhaän chaân roõ : trieát hoïc laø phaûi coâng taâm , laø ñeå baûo veä caùi ñeïp , naâng cao tính daân chuû, thaám nhuaàn tính nhaân vaên chöù ñöøng duøng moät môù trieát hoïc "laù caûi", loän xoän trong töø ngöõ maø "leân lôùp" tröôùc quoác daân .

Ngöôøi coù hoïc , nhaát laø chöõ hoïc laáy töø chöõ  "hieàn taâm" trong truyeàn thoáng troïng nhaân nghóa cuûa oâng cha , thì ñöøng vieát raèng : hai trieäu ñaûng vieân coäng saûn hieän nay chính laø chöùng nhaân cuûa lôøi xöa : Haøo kieät thôøi naøo cuõng coù (Nguyeãn Traõi) . Naøy , möôøi laêm trieäu ñaûng vieân coäng saûn Lieân Xoâ ñaõ laøm gì khi boïn ñaøn em laõnh ñaïo trung öông Lieân bang xoâ vieát " laät " Stalin ? hoï coù phaûn khaùng khoâng hay im thin thít . Caû chuïc trieäu ñaûng vieân Trung Hoa ñoäng ñaäy gì  khi beø luõ boán teân ñoát saùch thaùnh hieàn treân quaûng tröôøng Thieân An Moân khi caùch maïng vaên hoaù noå ra ? Ai phaûn ñoái khi toång bí thö Leâ Duaån coù ba vôï , ñöùng treân caû luaät hoân nhaân gia ñình do oâng Hoà kyù chöa raùo möïc ? . Ai huøa theo ñeå baét noâng daân Vieät nam nhoát heát vaøo "hôïp taùc xaõ , noâng trang nhaân daân "? . 

Thoâi , leáu laùo vöøa thoâi , neáu ñaõ goïi laø haøo kieät , thì ñôøi naøo cuõng coù , nhöng coù ñaây laø yù nghóa ngöôøi quaân töû bieát troïng daân , bieát laéng nghe thôøi cuoäc , bieát ruõ boû lôïi danh maø vì ñaát nöôùc , haøo kieät côù phaûi phaûi laø ñaûng vieân ? haøo kieät coù phaûi laø nhöõng keû im moàm , caâm mieäng khi nhìn caûnh ñoùi khoå cuûa daân traûi qua haøng ngaøy ñeå voå tay hoan hoâ "nghò quyeát ñaûng"??.  Bao nhieâu trong hai trieäu "haøo kieät" naøy daùm chæ trích ñuùng sai cuûa ñaûng , khoâng laøm nhöõng con roái malôcanh ? . 

Quyù vò trieát só  ñaûng ñoøi tìm  "haøo kieät"  trong voâ vaøn nhöõng caùi mieäng caâm , nhöõng traùi tim khoâ ñaù vì lôïi , vì sôï ö ? , OÂi thoâi , boïn "haàu kieät raäp khuoân" thì ñôøi naøo maø chaúng coù

(coøn tieáp)
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông