Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Thö traû lôøi oâng Traàn Baïch Ñaèng
cuûa thanh nieân sinh vieân Vieät Nam :

NHAÂN SÖÏ CHO AI ? 


Phaàn hai

Cho ñeán hoâm nay ngaøy 26 thaùng 3 naêm 2001 thì ñònh chuaån treân maët baèng xeùt veà nhöõng ñieàu caám kî taùc ñoäng cuïc dieän chung maø oâng Ñaèng vaên trieát só "doûm" cuûa chuùng ta ra söùc baûo veä ñaõ phoâ dieãn caùi maët thaät cuûa söï khoâng "du di" maø oâng ta keâu gaøo . Coù leõ oâng Ñaèng neân ñi daïy vieân thö laïi mang danh laø tröôûng ban tö töôûng cho daân - ñaáy laø khi thöa göûi tröôùc quoác daân , nhaát laø ñoái vôùi  caùc nhaø baùo quoác teá ñang laøm coâng taùc phaûn aûnh ñôøi soáng taâm tö nguyeän voïng cuûa nhaân daân ta thì ñieàu naøy caàn bieát chöõ Tín , Troïng , Leã vaø Ñöùc . Ñoù laø lôùp thanh nieân sinh sau nhöõng naêm 1975 ñang nhaén vôùi oâng veà tröôøng hôïp cuûa caùi loa Höõu Thoï , moät nhaø baùo laùo xöôïc daùm beû cong tuyeân boá cuûa kyø tröôùc vaø kyø sau .

Trong hoäi nghò trung öông 11 laàn 1 vaø trong hoäi nghò laàn naøy - hoäi nghò xoâi thòt trung taâm laàn thöù 12 . Luùc tröôùc oâng tuyeân boá nhaân söï thaúng thöøng cuûa ban chaáp haønh trung öông khoâng chaáp nhaän baát cöù ai ôû ñoä tuoåi quaù 70 ñöôïc taïi vò . Laàn naøy , oâng laïi noùi laø coù söï du di trong ñoù . Laàn tröôùc oâng noùi :" chuùng toâi nhaán maïnh uyû vieân trung öông vaøo laàn ñaàu khoâng quaù 55 , vaøo boä chính trò laàn ñaàu khoâng quaù 65 , vaø 70 tuoåi thì khoâng chaáp nhaän . Laàn naøy oâng laïi noùi :" Chuùng toâi chuù troïng ñoä tuoåi , treû hoaù nhöng khoâng cöùng nhaéc, neáu caét khaác ñoä tuoåi laø sai laàm lôùn." . 

Coù nghóa laø treân bình dieän baàu choïn laõnh ñaïo quoác gia , coù söï tham döï cuûa dö luaän trong nhaân daân . Caùi " du di " hay khoâng " du di " laø do ban chaáp haønh trung öông choïn chöù khoâng phaûi laø do daân choïn . Vaäy xin hoûi caùc oâng daân cho luaät leä du di hay chính caùc oâng ra luaät naøy . Kìa , caùc oâng laøm ôn traû lôøi ñi : Kyû luaät Ñoaøn vaên Kieån - toång giaùm ñoác coâng ty than laø vì toäi gì? Caûnh caùo Haø quang Dö,ï Boä tröôûng thanh nieân laø veà vaán ñeà gì ?  vaán ñeà toå chöùc nhaân söï hay vaán ñeà tham nhuõng trong ngaønh theå thao ? ai bao che vaán ñeà naøy ? coù nhaân vaät naøo lieân can ñeán naèm trong boä chính trò hieän nay ? Kyû luaät Boä tröôûng daân toäc mieàn nuùi Hoaøng Ñöùc Nghi laø vì toäi gì ?  vì toäi khoâng bieát gì heát hay toäi bieát maø khoâng noùi ? vì toäi tham  nhuõng vaø bao che tham nhuõng hay chæ do coâng taùc quaûn lyù ? Coâng taùc quaûn lyù nghóa laø sao ? hay Hoaøng Ñöùc Nghi coù lieân quan ñeán vieäc daân cao nguyeân chieám truï sôû uyû ban nhaân daân tænh Ñaùc Laéc ? Khieån traùch Phaïm vaên Traø laø khieån traùch theá naøo ? Khieån traùch laø nghóa gì ?  Coù phaûi vì oâng ta khoâng ñieàu quaân kòp thôøi ñeå daäp taét "ngoïn löûa cao nguyeân" ? hay vì bò toá caùo chòu nhòn tröôùc söùc eùp cuûa chính quyeàn Baéc Kinh veà vaán ñeà Tröôøng Sa ? Khieån Traùch Leâ Vaên Duõng laø taïi sao?  vì tham nhuõng hay vì coù lieân quan ñeán caùc ñöôøng daây buoân laäu trong quaân ñoäi ? Caùc oâng ñang giöõ chöùc traùch chòu traùch nhieäm naëng neà tröôùc daân.  

Haù chaúng phaûi caùc oâng töøng tuyeân boá khoâng daáu dieám baát cöù vieäc gì tröôùc daân . Laïi ñöa hình aûnh phong thaàn cuûa oâng Hoà ra ñeå ngaïo daân chuùng laø seõ gaàn daân , thöông daân , kính daân . Vaäy , lôøi höùa cuûa caùc oâng ñang ñeå ñaâu ? Taïi sao uùp uùp môû môû veà nhöõng sai phaïm cuûa chính mình ? Caùc oâng ñang bao che cho ai ? .

Haõy noùi ñi kìa nhöõng traùi tim caâm vaø ñöøng heùt leân :" Ô , baøn vieäc cuûa ñaûng laø baøn vieäc cuûa daân , baøn vieäc cuûa nöôùc ñoù nha ." . Thoâi , khoâng ai tin ñaâu . Nhuïc nhaõ laém .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông