Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Thö traû lôøi oâng Traàn Baïch Ñaèng
cuûa thanh nieân sinh vieân Vieät Nam :

NHAÂN SÖÏ CHO AI ?


Phaàn keát 

Coù leõ oâng Ñaèng khoâng nghe ñöôïc dö luaän noùi veà oâng: "ngöôøi khoâng coù ñöùc duø coù taøi." . Naêm 1968 , ai ôû mieàn Nam naøy laïi khoâng bieát oâng , khi oâng thích " du di " maïng soáng cuûa " con em " nhaân daân phuïc vuï trieät ñeå cho caùi goïi laø "mô öôùc thoáng nhaát ñaát nöôùc cuûa Baùc Hoà." , söï hy voïng veà töông lai töôi ñeïp , hoaø bình cuûa nöùôùc nhaø trong toaøn daân ñaõ ñöôïc nguî bieän , löøa doái trong chính saùch gaït gaãm cuûa ñaûng coäng saûn Vieät nam . 

Xin hoûi thöû maùu xöông cuûa bao nhieâu ngöôøi ñoå ra ñeå ngaøy nay Vieät Nam ñöùng haøng thöù maáy treân caû Trung Hoa veà vaán ñeà tham nhuõng , giaøu coù , haïnh phuùc thöù maáy treân theá giôùi ? . Chuû nghóa lyù lòch vaø phaân bieät chính kieán , ñaøn aùp chính trò ñoái laäp laø chính saùch cuûa nhöõng caùi ñaàu coù hay khoâng coù löông taâm ?, ngaøy tröôùc , khi con trai oâng Ñaèng laáy vôï , chaúng phaûi chính oâng Ñaèng ñoøi töø con khi hoï nhaø gaùi coù dính ñeán "nguî quaân nguî quyeàn"?? . Theá maø giôø ñaây oâng Ñaèng laïi leân lôùp tröôùc dö luaän raèng :"Ñaïo ñöùc laø moät theå thoáng nhaát maø chuaån toái cao laø caùi taâm lo vieäc chung , traên trôû veà soá phaän ñaát nöôùc , ñoàng baøo." . roài oâng laïi loâi oâng Hoà ra laøm bia ñôõ ñaïn ?? .

Neáu quaû thöïc ngöôøi coäng saûn nhö oâng nghó laø "coù caùi taâm lo cho vieäc chung".Vaäy xin hoûi oâng vaø caùc vò coäng saûn cuûa oâng caùc oâng coù bao giôø ñaûng coäng saûn daùm toå chöùc moät cuoäc tröng caàu daân yù coù giaùm saùt khaùch quan hoaøn toaøn cuûa quoác teá veà uy tín cuûa ñaûng , söï tín nhieäm vaø baát tín nhieäm cuûa ngöôøi daân veà ñaûng khoâng ? . Coù khoâng? keå caû töø ngaøy oâng Hoà coøn soáng . OÂng thaày cuûa caùc oâng laø oâng Hoà coøn chöa daùm , huoáng gì caùc oâng . Caùc oâng neân laéng nghe lôùp treû moät chuùt ñi , sô qua cho oâng nghó thoâi , môøi oâng ñoïc Tuoåi Treû, coù anh Nhaät Linh , sinh vieân naêm thöù ba tröôøng Ñaïi Hoïc Kieán Truùc Sai Gon coù yù kieán raèng: " baây giôø ngöôøi lôùn coøn khoâng daùm choáng laïi caùi xaáu , sao laïi baét thanh nieân chuùng toâi phaûi ñi ñaàu trong coâng vieäc choáng caùi xaáu , caùi aùc." . 

Hoï ñang nghó ñoù , hoï ñang suy tö ñoù , chính töø ñoù , hoï seõ laø nhöõng traùi bom noå chaäm , noå töø beân trong ñeå phaù naùt ñoáng ruoät gan baày nhaày saún cuûa caùc oâng . Caùc oâng coù bieát "caùi xaáu , caùi aùc" maø anh thanh nieân kia noùi ñeán noù chính laø caùi gì khoâng? , noù chính laø caùi ñoäc ñoaùn voâ lieâm só maø nhöõng con ngöôøi coäng saûn nhö caùc oâng baét daân chuùng phaûi nghe theo , caùi ñoäc quyeàn khoâng cho daân coù quyeàn kieåm tra ñoù , chính noù ñaõ ñeû ra caùi xaáu vaø aùc , vaäy muoán trieät caùi xaáu vaø aùc thì phaûi trieät töø ñaâu thöa oâng ?  . Chaúng phaûi chính oâng ñaõ töøng voå tay hoan hoâ khi Leâ khaû Phieâu tuyeân boá , "duø toán 100 naêm , cuõng phaûi ñi theo con ñöôøng chuû nghóa xaõ hoäi." .

Trong khi ñoù , chuû nghóa xaõ hoäi maø caùc oâng veõ treân giaáy noù ñöôïc toàn taïi baèng mieäng ñöôïc laø do chính nhöõng ñoàng tieàn cuûa theá giôùi tö baûn ñoå vaøo . Tö töôûng töø ñaàu ñaõ laät nhaøo chính nhöõng ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå thöïc hieän chuû nghóa coäng saûn " khoâng coù giaù trò " cuûa caùc oâng roài . Do vaäy maø khi oâng vieát raèng :" nhöõng vaên kieän trong ñaïi hoäi ñaûng laàn naøy seõ laø nhöõng vaên kieän giaøu chaát löôïng , giaøu tính khaû thi". thì döôøng nhö oâng ñang mô nguû thì phaûi.

Tính chaát löông , khaû thi cuûa noù ñaët neàn moáng treân cô sôû naøo ? , caùi goïi laø baûn lónh chính trò cuûa chính ñaûng coäng saûn coù hay khoâng ? . Thöïc teá laø oâm ñoâ la Myõ , giaáy tôø laïi ñoøi dieät tö baûn . Thöïc teá baùn söùc lao ñoäng cuûa chính giai caáp coâng , noâng daân , treân giaáy tôø laïi la heùt ñoøi ñaùnh tö baûn baèng giai caáp coâng noâng . Ñaùnh hay haàu tö baûn ? . Thua hay thaéng ? . Hay laø caùc oâng laïi noùi theo kieåu con caùo vaø chuøm nho "Roài seõ bieát .." trong khi toaøn daân ñaõ bieát sinh maïng chính trò cuûa caùc oâng noù toàn taïi ñeán luùc naøo roài . Naøy caùc oâng ôi , nhaø Traàn löøng laãy chieán thaéng con chaùu Thaønh caùt tö Haõn maø coøn ñaïi baïi suy suïp vì khoâng soáng vì daân , saù gì ñaùm con chaùu ngoã nghòch nhö caùc oâng ñang laáy daân ra laøm baøn ñaïp ñeå möu caàu lôïi danh . Ñaïi  hoäi maø lung lay , maát neàn moáng tö töôûng thì noù laø caùi gì ? moät gaùnh xieác rong hay moät ñoaøn caûi löông hoà quaûng ? . 

Moät laàn cuoái , xin vieát cho oâng ñöôïc bieát . Nhaân söï chính laø moät ñoäi tuyeån nhö ñoäi tuyeån boùng ñaù vaäy , Nhöng - saép ñaët ñoäi tuyeån , caùch chôi boùng , huaán luyeän vieân , giaùo aùn luyeän taäp laø do Nhaân Daân choïn . Neáu ñaûng coäng saûn töï voã ngöïc xöng teân laø ñaûng ñöôïc Nhaân daân giao phoù "söù maïng lòch söû " daãn daét ñoäi tuyeån ñi ñeán thaønh coâng thì xin ñöôïc trình baøy tröôùc dö luaän coâng chuùng ñoâi ñieàu: Ñaûng ñoøi laøm huaán luyeän vieân ñoäi tuyeån nhöng : Lyù töôûng : ñaûng khoâng coøn nöõa khi chính ñaûng ñaõ töï phuû nhaän mình qua con ñöôøng kinh teá tö do. Khuoân pheùp : ñaïo ñöùc laõnh ñaïo khoâng coù khi daân khoâng troïng ñaûng vì ñaûng phaûn boäi laïi chính ñöôøng loái nguyeân thuyû cuûa mình. Suy nghó : thieân leäch hoaøn toaøn khi ñaûng khoâng thu huùt , khoâng taïo ñöôïc nieàm tin trong nhaân daân veà moät khoâng khí chính trò daân chuû coù söï giaùm saùt hoaøn toaøn cuûa nhaân daân trong töông lai. Lôøi höùa: ñaûng thích höùa heïn nhieàu hôn laøm, thích cuûa chung khoâng ai khoùc hôn traùch nhieäm rieâng tö , noùi chung laø maát uy tín trong nhaân daân . Khao khaùt : ñaûng khaùt khao naém quyeàn löïc laâu daøi , caøng laâu caøng toát  ??. 

Vaäy thì , moät taäp theå ñoäi tuyeån duø thuû thaønh, haäu veä , trung veä , tieàn veä , caùnh phaûi , caùnh traùi , trung phong , ñoäi tröôûng coù laên xaû vaøo cuoäc chieán , thì keát quûa cho söï chieán thaéng laø vì caùi gì ? Vì lyù töôûng aø : khoâng coù , phaûn boäi . Vì khuoân pheùp aø : reäu raõ, tan hoang . Vì suy nghó aø : maïnh ai naáy lo . Vì lôøi höùa aø : Höùa cuoäi, vì khaùt khao ö : haõo huyeàn . 

Nhaân daân Vieät Nam hình dung: Nhaân söï - vaán ñeà then choát trong caùc kyø ñaïi hoäi ñaûng coäng saûn Vieät Nam saép ñeán laø gì ? : Ñoù chính laø vieäc sa thaûi huaán luyeän vieân tieám quyeàn cuûa nhaân daân laø ñaûng coäng saûn Vieät Nam ñi . Nhaân daân quyeát taâm tìm kieám , baàu choïn cho baèng ñöôïc moät huaán luyeän vieân môùi coù lyù töôûng daân chuû , coù baûn lónh quoác gia , coù suy nghó hôïp thôøi , coù khaùt khao haïnh phuùc .  

Vaán ñeà then choát maø lôùp treû chuùng toâi ñang ngaøy ñeâm haønh ñoäng laø nhö vaäy ñaáy thöa oâng .    
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông