Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Khoâng Nghe Lôøi Daân Coù Nghóa Laø Maát Nöôùc

Vieäc chính phuû Myõ duøng luaät quoác teá nhaân quyeàn vaø luaät lieân bang Nam tö ñeå baét giöõ vaø ñöa laõnh tuï ñaûng xaõ hoäi chuõ nghóa Milosevic ra toaø aùn quoác teá ñang laø hoài chuoâng caûnh baùo sau choùt cho chính quyeàn coäng saûn Vieät Nam. Haø noäi tuy laëng im hay coâ ñôn phaûn khaùng chieáu leä cuõng khoâng che daáu ñöôïc noãi lo aâu aùm aûnh cuûa nhöõng phöôøng keû cöôùp nhöng maëc aùo caø sa. 

Vuï Milosevic hoaï laïi söï ñe doïa töø phía coänng ñoàng quoác teá, muoán ngaên ngöøa moät cuoäc xung ñoät saéc toäc ôû vuøng cao nguyeân Vieät Nam. Xöa, cuõng chính daáu chæ boû cao nguyeân sai laàm cuûa chính phuû mieàn Nam maø Vieät Nam ñaõ thuït luøi moät caùch ñaùng sôï chæ sau 20 naêm khi coäng saûn tieám quyeàn. Nay, neáu coäng saûn laïi kieân quyeát boû ngoaøi tai lôøi khuyeân cuûa coäng ñoàng daân chuùng Vieät Nam vaø quoác teá veà vuøng Cao naøy thì thaät söï laø : lòch söû ñaõ ñöôïc laäp laïi roài. . 

Toaøn daân Vieät Nam ñang ngaøy ñeâm ñaët caâu hoûi : Vì sao nhöõng buøng noå phaûn khaùng laïi coäng saûn khoâng xuaát phaùt töø nhöõng tieàn ñoàn choáng coäng noåi tieáng xöa ôû mieàn Nam nhö Saigoøn , Taây Ninh , Caàn Thô aømaø luoân baét nguoàn töø nhöõng nôi Vieät Coäng ñaõ coù quaù trình hoaït ñoäng raát laâu, thaâm nhaäp daân chuùng raát saâu nhö vuøng Taây Nguyeân, Thaùi Bình, Ngheä An, Thanh Hoaù... vì sao? 

Neáu baïn laø quan saùt vieân quoác teá thì baïn coù leõ chæ noùi ñöôïc raèng : vì daân chuùng bò ñaøn aùp. Chöa ñuû , coù theå noùi, vì nhaân daân töø baïn bieán thaønh thuø chæ trong phuùc choác. Vì söï kieâu haõnh khoâng ñaùng coù ôû ngöôøi phuïc vuï quoác gia, vì tham gian noùi doái.. vì muoán quyeàn cao chöùc troïng treân xöông maùu ngöôøi khaùc, vì doát naùt, vì voâ hoïc . 

Ngaøy nay ngöôøi ta ñöôïc bieát coù ñeán 74 phaàn traêm daân chuùng Vieät Nam laø soáng döïa haún vaøo ngheà noâng , Vieät coäng töø noâng daân maø tröôûng thaønh nhöng nay , muoán gaây quyõ löông thaûo ñeå nuoâi quaân ñoäi, coâng an baûo veä chaët cheõ cheá ñoä . Coäng saûn khoâng theå boû mieáng moài ngon töø noâng thoân ñöôïc. Coäng saûn hy voïng raèng, ôû ñòa baøn noâng thoân xa thaønh thò laønhöõng nôi coù nhieàu thoâng tin khuyeán khích daân chuùng ñaáu tranh daân chuû , noâng daân seõ maát phöông höôùng, bò böng bít thi6ng tin neân khoù ñoøi quyeàn soáng. 

Cho neân, hieän nay cheá ñoä hoä khaåu taïi noâng thoân neáu chuyeån gaàn thaønh thò seõ heát söùc khoù khaên. Ñôøi soáng soáng noâng daân ngaøy caøng khoán ñoán vì chính quyeàn eùp laøm ra nhieàu luùa gaïo chæ laø ñeå ñaït chæ tieâu xuaát khaåu, coøn trong ñôøi soáng thì baát löïc tröôùc tình traïng giaù caû caùc maët haøng thieát yeáu veà sinh hoaït, saûn xuaát voït leân cao choùng maët. Luùa gaïo ra nhieàu maø daân caøng ñoùi hôn. Vì vaäy, khi ngöôøi noâng daân ñoøi caûi caùch chính phuû ñeå giaûi quyeát naïn cheøn eùp giaù töø nhaø nöôùc. Chính quyeàn coäng saûn ñaõ laøm ngô vì löïc baát toøng taâm. Caûi caùch ai trong khi ñaûng huyeân quyeàn chi phoái moïi maët trong ñôøi soáng nhö moät giai caáp ñoäc quyeàn. Caûi caùch gì trong khi cheá ñoä chính trò khoâng ñaûm baûo vì cô cheá ñoäc taøi cuûa noù khoâng theå thaùo gôõ. Vì vaäy, naïn beø phaùi cuïc boä , tham nhuõng khoâng kieåm soaùt caøng traøn lan. 

Coù hai giaû thuyeát caän keà : hoaëc noäi chieán saét maùu seõ xaûy ra, hoaëc ñaûo chính ngaàm trong chính quyeàn. Caû hai ñeàu daãn ñeán haäu quaû : nhieàu phe nhoùm tö baûn nöôùc ngoaøi coù theå lôïi duïng vieäc naøy ñeå laøm giaøu khi chieán tranh xaûy ra. Nöôùc loaïn, aét nhaø tan. Ai chòu ñau khoå nöõa ngoaøi daân.
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông