Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Phaùc Thaûo Theá Heä Baby - Boomer Vieät Nam . Taùc Duïng Saép Ñeán
Cuûa Theá Heä Naøy Ñoái Vôùi Chính Theå Coäng Saûn Vieät Nam
Nhaân Vuï "Vaên Coâng Coäng Saûn Qua San Jose"


Phaàn Ba : Laàn ñaàu tieân con keùt nhaïi leäch gioïng. ( tieáp theo )

Thaùng ba vaø thaùng tö naêm nay ( naêm 2001) laø nhöõng thaùng thaät Vaän Haïn cho ñaûng coäng saûn Vieät Nam . Lôùp treû trong nöôùc thi thoaûng laïi nghe töø "naâng cao tính Ñaûng" trong caùc baøi vieát tuyeân truyeàn , treân maïng truyeàn thoâng cuûa chính quyeàn coäng saûn . Neáu coù ngöôøi hoûi hoï :"Naøy caùc em , vaäy caùc em nghe maø coù hieåu Tính Ñaûng laø gì khoâng ? chuû nghóa xaõ hoäi laø gì ? , thöôøng thì ta nhaän ñöôïc nhöõng nuï cöôøi cheá gieãu: caùc oâng ñaûng vieân coøn khoâng bieát , huoáng hoà gì chuùng em  ??!!!. " . 

Quûa thöïc , noùi veà tính ñaûng nhöõng naêm 80 , caùc baïn seõ nghe traøng giang moät baøi chính trò raát hoaøn chænh . Nhöng nhöõng naêm ñaàu thieân nieân kyû naøy , tính ñaûng cuûa
ñaûng coäng saûn ñaõ bieán thaønh moät maøn haøi kòch . Vì tuyeân truyeàn laø vaày , nhöng thöïc teá haønh ñoäng laïi khaùc , thaäm chí ngöôïc laïi hoaøn toaøn . Ñieàu naøy laïi caøng giuùp giôùi treû quay veà vôùi caùi hoï coù trong tay , kieán thöùc hoï coù trong ñaàu , keá hoaïch hoï döï tính töông lai , hoï khoâng quan taâm ñeán sinh meänh chính trò cuûa ñaûng nöõa , hoï coù yeâu caàu thuùc baùch laø ñaûng phaûi phuïc vuï cho lôïi ích cuûa hoï vaø gia ñình , ñoàng baøo hoï. Theá neân , trong tình theá Tính ñaûng hay tính chieán ñaáu chuyeân chính voâ saûn cuûa ñaûng ñang bieán thaønh tính lì lôïm , baûo thuû ñeå giaønh quyeàn lôïi , lôùp laõnh ñaïo giaø nua trong ñaûng buoäc phaûi nöông tay ñeå traán an dö luaän vaø töï
traán an mình . Ñieån hình laø caùc vuï choáng ñoái toân giaùo , saéc toäc , giôùi caàm quyeàn aâm thaàm ra leänh cho caùc cô sôû heát söùc meàm moûng khi ñoái khaùng tröïc tieáp vôùi nhöõng löïc löôïng ñoái laäp . Muïc tieâu chính cuûa hoï laø chôø thôøi cô , coù thôøi cô , hoï seõ ra tay döùt ñieåm . 

Ñoái vôùi giôùi treû , lôùp treû Baby döôùi maét hoï ñang trôû neân ngaøy caøng khoù daïy , raát khoù vaø khoâng coøn gioáng thôøi xöa khi hoï muoán tuyeân truyeàn ñoäc quyeàn veà tính hôïp phaùp ñoäc taøi cai trò cuûa hoï . ÔÛ thôøi ñieåm maø tri thöùc thoâng tin ñi nhanh baèng toác ñoä aùnh saùng . Ñeå tranh thuû ñöôïc  tính hôïp phaùp cuûa mình , caùch thöùc tuyeân vaän cuûa moät heä tö töôûng laïc haäu saép bò ñaøo thaûi khoâng coøn coù moät con ñöôøng naøo khaùc laø phaûi döïa vaøo tính coäng ñoàng . Queâ höông , vaên hoaù , aåm thöïc , giao löu , vaên hoïc , aâm nhaïc , du lòch ñoù laø tính coäng ñoàng , noù cuõng laø nguoàn thu lôïi nhuaän cuûa hoï. Tuyeân vaän tính coäng ñoàng ñeå giaûm thieåu coâng vaän chính trò ñoái laäp töø beân ngoaøi vaø beân trong , ñoàng thôøi , taïo theá caân baèng ñeå baét neàn moùng thöïc hieän keá hoaïch xaâm nhaäp töøng phaàn vaøo ñôøi soáng coäng ñoàng ngöøôøi Vieät haûi ngoaïi . Ñoù chính laø aâm möu cuûa hoï . Veà phaàn phaûn khaùng quyeát lieät cuûa lôùp ngöôøi coù tuoåi töøng bò coäng saûn ñaøn aùp thì chuùng ta khoâng ñeà caäp . Chuû yeáu , chuùng ta xem
xeùt ôû khía caïnh : Caùc Baby suy nghó gì , phaûn öùng cuûa caùc Baby hieän nay vaø trong töông lai veà caùch thöùc tuyeân vaän naøy ? .

Con keùt ñöôïc môû mieäng leäch gioïng :

Tröôùc nhaát , chuùng ta neân xem xeùt thaùi ñoä cuûa tuyeân vaän coäng saûn : 

- Baét ñaàu cho pheùp "noùi" veà thaùi ñoä choáng ñoái cuûa ngöôøi Vieät haûi ngoaïi vôùi "theá löïc caùch maïng trong nöôùc" hay chính yeáu laø ñaûng coäng saûn Vieät Nam . 

- Taïo dö luaän trong vaø ngoaøi nöôùc veà " tính voâ tö " khi coâng dieãn vaên hoaù Vieät Nam .            
                   
- Coâng nhaän söï phaûn khaùng tö töôûng giöõa coäng saûn vaø Kieàu Baøo Vieät nam yeâu chuoäng töï do daân chuû laø khoâng theå dung hoaø . 

- Nôùi loûng töï do dö luaän trong nöôùc .  

- Chòu im laëng taïm thôøi vaø cung caáp theo yeâu caàu thò hieáu caùc moùn aên tinh thaàn töø lôùp Baby xa xöù .   

- Duøng " moài " trong nöôùc ñöôïc ñöa ra ngoaøi ñeå ngoõ haàu "tranh thuû " tình caûm lôùp Baby Vieät haûi ngoaïi veà phía coäng saûn .  

- Duøng dö luaän ngoaøi nöôùc ñeå " keùo " tình caûm lôùp Baby trong nöôùc veà phía coäng saûn.
  
- Ñaùnh laïc höôùng thaùi ñoä quan saùt dö luaän cuûa lôùp Baby . 

(xin xem tieáp kyø sau : Coäng saûn thöïc hieän ñöôïc vieäc " tranh thuû " lôùp Baby khoâng ? Phaûn öùng cuûa caùc Baby ra sao ? ) 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông