Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Caàn Phaûi Khaâu Moàm Muï Ta Laïi 


Ñoù laø caâu maø daân Vieät ta ñang ruûa baø meï gheû ñoäc aùc Phan thu Haèng , ngöôøi meï keá baét con gheû mình phaûi töï khaâu moàm laïi vì cho laø ñöùa con laáy caép cuûa mình 200 ñoàng VN ?! , aû hieän sinh soáng ôû thò xaõ Baéc Ninh . Caâu chuyeän khuûng khieáp cuûa muï phuø thuyû naøy cöù nhö laø chuyeän Taám Caùm coù töø thöôû hoàng hoang . AÁy vaäy maø ngaøy nay noù laïi xaûy ra ñöôïc treân ñaát nöôùc cuûa nhöõng " con ngöôøi môùi xaõ hoäi chuû nghóa " ?????.

Muï phuø thuyû naøy voán  queâ taän Haø Noäi , muï ñaõ coù moät ñôøi choàng , sau khi bai bai ngöôøi choàng ñaàu , muï laáy anh Nguyeãn Vieät Hoàng ñaõ coù moät ñôøi vôï , anh Hoàng coù ñöùa con rieâng teân laø Nguyeãn Huy Vónh Hieäp , hoïc sinh lôùp 3 tröôøng tieåu hoïc Ninh Xaù (Baéc Ninh) . Khoâng bieát caâu Maáy ñôøi baùnh ñuùc coù xöông öùng nghieäm hay sao maø muï ta aùc quaù aùc ñeå . Muï thuø thaèng beù quaù laø thuø . Cöù moãi laàn choàng laøm ngheà laùi xe boân ba ñi khoûi nhaø , laø muï cöù quaät ñöùa beù ra maø ñaùnh , boû ñoùi , hay vuøi ñaàu beù Hieäp vaøo chaäu nöôùc baån , ñoâi khi muï baét beù Hieäp boác caùm heo leân aên heát cho muï xem . 

Môùi ñaây , ngaøy 29 thaùng 3 naêm 2001 , daân Baéc Ninh cöù xoe troøn maét leân khi thaáy muï ta ra leänh phaït em Hieäp  vì cho raèng em ñaõ laáy caép cuûa muï 200 ñoàng (mua khoâng noåi nöõa que kem) vì theá maø em Hieäp phaûi töï tay duøng chæ khaâu moàm mình laïi , neáu khoâng khaâu thì muï seõ gieát . Beù Hieäp hoaûng sôï vaø thaät kinh ngaïc , beù ñaõ tö khaâu moàm mình laïi !!!!. Daân Baéc Ninh hieän ñang ñoøi gieát muï , coøn daân Vieät khaép nôi thì ñang ruûa :" A , con naøy maø rôi vaøo tay Baø thì cöù laø , giam muï laøm gì toán côm , cöù khaâu moàm muï ta laïi caùi ñaõ ! ",  dö luaän trong nhaân daân phaãn noä ñeán ñieân cuoàng khieán muï ta phaûi laøm ñôn Kính xin coâng an Baéc Ninh nhoát muï laïi ñeå muï khoâng bò gieát !!.

Chuyeän naøy ñang laø chuyeän thôøi söï ôû xöù ta , coù thaät moät traêm phaàn traêm nheù , khoâng phaûi chuyeän caù thaùng tö coù ñaûo chaùnh nhö vaøi con vòt queø ôû xöù Na Boà Leâ OÂng tung tin nhaûm nhí  vaøi hoâm tröôùc ñaâu . Noùi chuyeän naøy cuõng ñeå baùo tin vui cho baø con bieát laø oâng trôøi con Milosevic ôû Nam tö thì khoâng khaùc maáy con muï Haèng kia , oâng ta ñaõ töøng baét daân Nam tö khaâu moàm mình laïi . Theá maø giôø ñaây sau caùch maïng long trôøi lôû ñaát , daân Nam tö ñaõ baét chính laõo ta neân töï khaâu moàm laõo laïi . Theá laø laõo ta cöù goïi laø khaâu taêm taép . Baèng chöùng laø laõo giaø cheát tieät ñoù ñang ñoái maët vôùi aùn töû hình neáu bò tuyeân aùn trong nöôùc bôûi chính phuû daân chuû cuûa toång thoáng Koscunisa , do ñoù , laõo ñang coá vaän ñoäng ñeå ñöôïc xöû ôû toaø quoác teá La Hay nhaèm mong thoaùt toäi cheát , thaûm thaät !. Maáy laõo giaø coäng saûn Haø Noäi laïi theâm moät laàn nöõa taùi xanh maët maøy khi nghe tin naøy . Gioáng y kyø toång bí thö ñaûng coäng Ru mani bò xöû taïi choå vaäy .

Nhôù chuyeän naøy ñeå troø chuyeän chôi vôùi baø con laø thôøi theá ñoåi thay laém roài . Nhö oâng Tieán só vuï tröôûng vuï Tieåu Hoïc Nguyeãn Keá Haøo ôû Boä "Gíao Duïc Luøi" Haø noäi ñaõ xin töø chöùc lyù do laø chính oâng ta khoâng hieåu noåi chính chöông trình caûi caùch giaùo duïc cuûa oâng ta ñang laø phoù ban. Vì chöông trình naøy ñöùng teân oâng ta chòu traùch nhieäm , theá nhöng caûi caùch tieán hay luøi , tieàn nhieàu hay ít laø do " ñaûng mafia" noù ñònh ra chöù oâng thì chaúng laø caùi thôù gì . OÂng khieáp quaù , lieàn toá caùo söï thaät caûi caùch vì tieàn hôn vì hoïc cuûa boä maát giaùo duïc coäng saûn vaø noùi nguyeân vaên nhö sau treân baùo Tuoåi treû soá in ngaøy 3 thaùng 4: "Toâi tin raèng phaûi noùi cho daân
bieát thì môùi thay ñoåi ñöôïc vì daân trí baây giôø ñaõ khaùc , cao hôn , xaõ hoäi daân chuû hôn , khoâng theå baét daân phaûi chaáp nhaän moät saûn phaåm chöa ñaït." . 

Hoan hoâ oâng Tieán só duø oâng môùi chæ daùm noùi thaät coù 10 phaàn traêm , coøn chín chuïc phaàn traêm coøn laïi ñaáy laø ñaûng coäng saûn bao giôø cuõng sôï söï thaät . Sö thaät caøng laán tôùi , coäng saûn caøng bieán nhanh hôn khoûi theá giôùi naøy. Noùi nhö vaäy ñeå coù ngöôøi coøn cho raèng :" Ñaûng ñang naém toân giaùo vaø con ngöôøi Vieät Nam trong loøng baøn tay" laø khoâng hieåu caën keõ thôøi theá ñoù . Chính nhaân daân ñang baét ñaûng coäng saûn phaûi tö khaâu moàm mình laïi  , nhaân daân laø ngöôøi naém ñaûng trong loøng baøn tay vaø coù ñuû quyeàn löïc ñeå xoaù saïch noù . Vaán ñeà chæ laø caùch thieän taâm hoái caûi cuûa coäng saûn vaø thôøi gian .

Chôù xem thöôøng söùc daân duø coäng saûn coù ba ñaàu saùu tay , duø chuùng coù dieãn kòch " toân giaùo vaø daân toäc " gì gì nöõa thì söï thaät laø chuùng  ñang ñoái maët tröôùc caây kim vaø sôït chæ khaâu maø nhaân daân Vieät Nam ñang ñaët tröôùc maët chuùng . Coäng saûn Vieät Nam ñaõ bieát ñieàu naøy . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông