Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Vaøi Goùp YÙ Veà YÙ Kieán: "Thích Vieät Minh, Sôï Vieät Coäng" 
Cuûa Moät Vò Baùc Só Trong Nöôùc


Coù moät vò Baùc só ñaõ 75 tuoåi teân laø Nguyeãn Höõu Nhôn, ñòa chæ 229 A Tam Haûi, phöôøng Tam Bình , quaän Thuû Ñöùc, thaønh phoá Saøi Goøn. Ngaøy 1thaùng 4 naêm 2001, Baùc só Nhôn coù göûi moät laù thö goïi laø “goùp yù“ cho ban chaáp haønh trung öông ñaûng coäng saûn Vieät Nam. Tôø Saøi goøn GP coù ñaêng trích luïc böùc thö maø khoâng ñaêng toaøn vaên. Hoï khoâng cho ñoïc giaû bieát nguyeân vaên thö, chæ cho ñaêng nhöõng ñoaïn maø hoï cho laø coù lôïi cho yù tuyeân truyeàn cuûa hoï . 

Trong thö, baùc só Nhôn coù vieát : ”Toâi thích Vieät Minh, nhöng sôï Vieät Coäng! , ñaûng môøi moïi ngöôøi goùp yù neân laøm toâi tin ñaûng. Ñaûng vaø nhaø nöôùc naøo cuõng coù caùi sai nhöng coù söûa chöûa hay khoâng. Khoâng neân ñoøi hoûi oâng Marx, Lenine, Hochiminh.. phaûi cung caáp cho chuùng ta moïi thöù. Quyù oâng aáy chæ cung caáp cho chuùng ta maûnh ñaát, buïi tre Töø ñoù , chuùng ta lôïp nhaø, coät tre höôùng con ngöôøi tieán ñeán töông lai vaên minh. Toâi khoâng sôï taåy chay neáu ngöôøi thaân toâi taåy chay toâi vì cho laø toâi nònh Vieät Coäng! Toâi khoâng sôï taåy chay”.

Ñoïc toaøn vaên thö, khoâng bò caét xeùn töø vò Baùc só naøy, chaéc seõ coù nhieàu ñieàu thuù vò. Tuy nhieân, moät vaøi yù trong böùc thö bò xeùn goùc qua tay phuø pheùp cuûa tuyeân huaán coäng saûn cuõng ñuû cho chuùng ta coù nhieàu goùp yù, nhaän ñònh roõ theâm veà “loøng daân“ hieän nay ñoái vôùi chính quyeàn coäng saûn. Chuùng toâi kính xin ñöôïc vaén taét vaøi haøng cuøng Baùc só Nhôn - gioáng nhö moät söï môû ñaàu, phaàn tieáp theo, xin giaønh cho ñoïc giaû . Moïi lieân heä , caùc quyù vò coù theå göûi thö tröïc tieáp veà theo ñòa chæ cuûa baùc só Nhôn nhö treân. 

*****

Thöa Baùc só, baùc só soáng qua laâu vôùi coäng saûn, chaéc noùi veà keùt, veà veït thì khoâng ai baèng hoï . Treân VTV1, VTV2,VTV3,VTV4, treân ñaøi, baùo, taïp chí chaéc baùc só ñaõ coù nghe qua vuï ngöôøi daân toäc mieàn cao nguyeân bieåu tình. Ngöôøi thöôïng hay coøn goïi laø ngöôøi daân toäc Vieät Nam voán coù truyeàn thoáng raát hieáu khaùch, troïng thò ngöôøi laï , thaúng thaéng vôùi baïn, kieân quyeát khi bò böùc haïi. Baùc só chaéc raèng cuõng ñaõ nghe qua vuï caùc caùn boä coäng saûn caùc tænh cao nguyeân naøy chieám ñaát cuûa ngöôøi daân toäc, chia ra, baùn naâng khoáng gía traéng trôïn ñaát ñai cuûa ngöôøi daân toäc cho ngöôøi kinh ôû xuoâi leân laäp trang traïi, raãy caø pheâ. Vuï naøy neáu khoâng coù söï giuùp ñôõ taän tình cuûa caùc caáp laõnh ñaïo cao caáp Haø Noäi thì laøm sao boïn caùn boä nhoû nhoi ôû ñòa phöông coù theå loäng haønh ñöôïc . AÁy theá ma ø, daân mieàn cao nguyeân khoâng nghe ñöôïc moät lôøi xin loãi töø ñaûng caàm quyeàn , chæ coù söï vu khoáng cho nhöõng Ksor Kô naøo ñoù ôû taän California..!! . Hoï laïi môùm cho nhöõng keû baùn boå ñoàng baøo mình nhö teân Naria Ja Duck, phoù chuû tòch maët traän toå quoác quoác doanh Laâm ñoàng, ôû ñaâu, ñi daâu, luùc naøo y cuõng phaùt baêng casset moät khuoân nhö raäp: ”Nhaân daân caùc daân toäc thieåu soá chaân thaønh caûm ôn ñaûng coäng saûn Vieät Nam ñaõ ñem ñeán cho hoï cuoäc soáng aám no, haïnh phuùc maø hoï chöa töøng ñöôïc höôûng..” . 

Chuùng toâi, nhöõng sinh vieân Vieät Nam ñang ngaøy ñeâm mieät maøi treân giaûng ñöôøng xin hoûi Baùc só, Baùc só tin ñaûng, tin daân hay baùc só tin Veït????. Theá giôùi, nhaân sinh quan töø ñaâu coù ñeå bieän chöùng ñuùng ñaén raèng : oâng Marx, Lenine, Hochiminh ñaõ cung caáp cho nhaân daân Vieät Nam moïi thöù, giôø chæ caàn xaây. Moïi thöù gì thöa Baùc só? , thaát baïi theâ thaûm trong quaù trình xaây döïng coäng saûn taïi Vieät Nam suoát 30 naêm qua chöa ñuû sao?, quaù trình quay laïi khoâng bieát xaáu hoå vôùi tö baûn thò tröôøng, vôùi thò tröôøng chöùng khoaùn - traùi tim cuûa kinh teá tö baûn chöa ñuû hay sao? Ai laäp dò ñöa ra tính chieán ñaáu sinh töû giöõa tö baûn vaø coäng saûn ñeå roài ngaøy nay boû xoù noù maø ñi theo tieáng goïi cuûa caùi bao töû ? ai? chaúng leõ laø nhaân daân Vieät Nam aø? . Baùc só coù chuùt tieàn ñeå daønh, xin boû 500 ñoâ thoâi ñeå qua Thaùi Lan, nöôùc caän keà chuùng ta maø hoûi : nhaân daân Thaùi xaây döïng ñaát nöôùc treân tö töôûng tö baûn hay coäng saûn? chuùng toâi chaéc raèng hoï seõ cöôøi muõi Baùc só maø noùi raèng : cuoäc soáng haïnh phuùc, aám no, daân chuû , bình quyeàn laø treân heát, sao laïi phaûi soáng treân nhöõng tö töôûng haøm hoà? . Caùi chính  laø taám loøng, traùch nhieäm, nghóa vuï cuûa ngöôøi laõnh ñaïo vôùi quoác daân ñaõ baàu choïn daân chuû ra vò trí xaõ hoäi cuûa mình. Caùi chính laø ñaát nöôùc. Chính quyeàn coäng saûn ngaøy nay coù cho ai noùi traùi yù hoï khoâng? , ñieàu ñoù chaéc baùc só quaù hieåu vôùi danh töø “phaûn ñoäng“ cuõ rích roài phaûi khoâng thöa baùc só. Cöù noùi, phaùt bieåu traùi yù ngöôøi caàm quyeàn laø “phaûn ñoäng“, töø naøy coù töø thôøi oâng Hoà maø ra. Vaäy thì keû caàm quyeàn soáng vì caùi gì? vì daân hay vì lôïi danh? . 

Khoâng ai goùp yù vôùi nhöõng keû ñieác, boïn cöôùp vaø luõ löu manh chính trò caû . Ñoái vôùi luõ bòp vaø phaûn phuùc ñoù, sao baùc só laïi thích? sao baùc só laïi sôï ? . Chæ coù duøng söùc daân maø queùt saïch chuùng noù ñi thoâi thöa Baùc só. Thôøi theá ñaõ ñoåi thay nhieàu laém roài. 

Kính chaøo Baùc só. 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông