Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
MOÄT DAÁU HOÛI ?


Caùc baïn thanh nieân Vieät Nam .

Coù bao giôø caùc baïn ñaõ nghó thaät saâu saéc veà con ngöôøi , ñaát nöôùc , suy nghó , ñau khoå , vui möøng cuûa daân toäc chuùng ta chöa ? . Ñöøng suy nghó hôøi hôït , haõy suy tö nhö anh baïn ñaõ vieát baøi vaên naøy maø chuùng toâi Kính xin ñöôïc anh cho pheùp ñaêng taûi .

Ñöùng daäy - ñoái vôùi theá heä môùi tröôûng thaønh taïi Vieät Nam ñaâu phaûi laø  thuø haän . Ñöùng daäy - laø thaúng tö caùch chuùng ta leân baèng nhöõng traùi tim yeâu tha thieát caùi thieän . Choáng ñeán cuøng caùi aùc , luoân môû roäng loøng mình ñeå öu tö moïi vui buoàn cuûa daân chuùng . Ñöùng daäy - laø thöùc tænh baûn ngaõ " taâm " cuûa con ngöôøi , nhìn thöïc taïi , nhìn quùa khöù, töôûng töông lai ñeå cuøng nhau haønh ñoäng choáng baïo quyeàn , xoaù boû nhöõng boïn " phaûn ñoäng thaät söï " cuûa ñaát nöôùc ta . Chuùng noù ñang soáng sôø sôø tröôùc maét chuùng ta moãi ngaøy ñoù caùc baïn .

---------------------------------------------
Môøi caùc baïn tham khaûo :

Haõy thöû nghó xem, ngöôøi Myõ ñeán Vieät Nam chieán ñaáu cho quyeàn lôïi cuûa hoï. Hoï baén gieát boû bom, duøng taát caû nhöõng phöông tieän hieän ñaïi ñeå tieâu dieät "keû thuø yù thöùc heä" khoâng cuøng maàu da gioøng maùu. Hoï chæ thieät maïng khoaûng 58,000 nhaân maïng cho caû moät cuoäc chieán daøi ñaèng ñaüng ôû beân ngoaøi ñaát nöôùc hoï, vôùi soá taøi vaät tæ leä so ra ôû moät nöôùc giaøu nhaát theá gìôùi khoâng ñaùng laø bao. Theá maø qua bao nhieâu naêm nay "hoäi chöùng Vieät Nam", duø hoï coù söï giaøu coù thònh vöôïng, haäu quaû taøn phaù khoâng thöôøng tröïc tröôùc maét, trong ñôøi soáng haøng ngaøy, maø vaãn coøn caén röùt trong côn moäng cuûa hoï. Taám bia töôûng nieäm daày ñaëc teân tuoåi nhöõng lính Myõ giöõa phoá côø hoa, vaãn nhaéc nhôû hoï veà Vieät Nam: Moät dó vaõng toäi loãi haän thuø khoâng theå queân ñöôïc. Trong khi ngöoøi Vieät Nam, phaûi caàm suùng gieát nhau. Ñoát nhaø, giaät caàu cuûa nhau. Nhaân maïng coù haøng trieäu ngöôì maát maùt. Cha maát con vôï maát choàng, anh maát em.. vaø maát caû laãn nhau! Khoâng coù gia ñình naøo coøn toaøn veïn keå veà theå chaát cuõng nhö tinh thaàn. Nhöõng aán daáu cuï theå cuûa chieán tranh töông taøn vaãn coøn in haèn treân soâng nuùi ñaát ñai vôùi nhöõng baõi mìn chöa khai giaûi; nhöõng maûnh ñaïn ñaàu bom chöa kòp laøm troøn "nhieäm vuï thieâng lieâng" cuûa chuû nghóa vaãn ñang rình raäp thaân xaùc con ngöôøi Vieät . Nhöõng aán daáu taøn ñoäc nhaát vaãn haèn treân thaân theå, trong taâm trí con ngöôøi, treân moät ñaát nöôùc ngheøo khoù, döôùi moät cheá ñoä phi nhaân vaøo baäc nhaát nhaân loaïi. Thöôùc naøo ño ñöôïc! Con soá naøo chöùng ñöôïc! Vieän nghieân cöùu naøo tröng baøy ñöôïc!!! OÂi daân toäc toâi haún phaûi laø thaùnh neân ngaøy hoâm nay vaãn laëng leõ soáng vaø vui cöôøi baét tay nhöõng keû ñaõ doäi bom, taøn saùt ñoàng baøo mình; xöng tuïng keû bòp bôïm, ñeø ñaàu cöôõi coå mình. Neáu khoâng laø thaùnh, daân toäc toâi nhaát ñònh phaûi ñang ôû moät tình traïng öùc cheá , loaïn taâm!

Daân toäc Vieät nam ñaõ hôn moät theá kyû bò daäp vuøi trong nhöõng chính saùch ngu daân, chia ñeå trò cuûa thöïc daân vaø roài ñoäc taøi, gia-ñình trò, ñaûng trò. Muïc ñích Ñôøi soáng coù luùc ñaõ thu beù laïi trong haït gaïo, mieáng saén laø noãi öu tö cao nhaát trong cuoäc ñôøi, thì söï chia reõ vaø raïn nöùt laø moät söï kieän taát nhieân. Leõ ra khoâng caàn baøn caõi. Caùi caàn baøn caõi ôû ñaây laø laøm theá naøo ñeå hoøa hôïp hoøa giaûi giöõa daân toäc vôùi nhau sau nhöõng ñau thöông khoán naïn ñoù, ñeå cuøng nhau phaù böùt goâng cuøm chuû nghóa, cuøng nhau xaây laïi moät Vieät nam môùi. Toâi khoâng noùi boïn caàm quyeàn. Nhöng seõ coù raát nhieàu ngöôøi khoâng ñoàng yù vaø cho raèng daân toäc Vieät Nam laø moät khoái khoâng caàn hoøa giaûi....

Nhöõng ngöoøi soáng ôû mieàn Nam haàu nhö khoâng ñoaïn lìa ñöôïc caùi quaù khöù cuûa hoï vôùi nhöõng cheá ñoä ñoäc taøi, quaân phieät, khi ñaõu tranh cho moät nöôùc Vieät Nam môùi.. Vaø cuõng nhö vaäy raát ít ngöôøi soáng ôû mieàn Baéc ñoaïn boû ñöôïc söï nhuøng nhaèng cuûa thôøi vaøng son choáng Phaùp vôùi Hoà Chí Minh vaø ñaûng Coäng Saûn.. Theo söï nhaän xeùt cuûa caù nhaân toâi, döïa treân nhöõng ñieàu toâi ñoïc ñöôïc töø chính gioøng chöõ cuûa hoï. Thì coù leõ chæ coù oâng Nguyeãn Minh Caàn vaø nhaø vaên Vaên Thanh, Theá Giang ñaõ thaät söï can ñaûm chaët lìa khuùc ñuoâi laém khoái u vaø laém maàu saéc kyû nieäm naøy. Trong "Chuyeän nöôùc non" OÂng Nguyeãn Minh Caàn, moät cöïu ñaûng vieân thuoäc loaïi öu tuù, töøng giöõ chöùc vuï phoù chuû tòch UBND Haø Noäi. OÂng theo Khaùng Chieán töø ngaøy raát treû. Vaøo Ñaûng cuõng raát treû, vaø ñaõ yeâu meán Baùc Hoà, ngöôøi "cha giaø daân toäc". OÂng yeâu taát caû nhöõng "thöù aáy" vì oâng yeâu ñoäc laäp, yeâu khaùng chieán, yeâu caùi cao ñeïp, huøng traùng cuûa coâng cuoäc choáng ngoaïi xaâm. Nhöng khi nhìn quay laïi nhìn daân toäc taû tôi. OÂng khaúng ñònh oâng coù loãi vôùi ñaát nöôùc, nhaân daân laø ñaõ tröïc tieáp vaø giaùn tieáp ñoùng goùp cho ñaûng CSVN laøm baïi hoaïi ñaát nöôùc, duø vaãn luoân luoân haõnh dieän veà söï tham gia khaùng chieán choáng thöïc daân cuûa mình. OÂng ñaõ can ñaûm vaø saùng suoát taùch ñaûng CSVN, Hoà Chí Minh ra khoûi chính nghóa Khaùng Chieán cuûa ñaïi khoái daân toäc. Nhaø vaên treû mieàn Baéc, Vaên Thanh, (phaûi noùi raèng oâng thuoäc theá heä treû hôn Vuõ thö Hieân, chöù khoâng coøn "treû" nhö ta töôûng) hieän cö nguï oû Cali, Myõ. Khi vieát nhaän ñònh veà "Ñeâm Giöõa Ban Ngaøy" cuûa Vuõ Thö Hieân:

Cho tôùi baây giôø, oâng Vuõ Thö Hieân vaãn coøn bò hoang mang, cho raèng caùi xaõ hoäi quaùi gôû ôû Vieät Nam laø do loaïi ngöôøi nhö Leâ Duaãn, Leâ Ñöùc Thoï... taïo noù ra nhö vaäy, chöù Chuû Nghóa Coäng Saûn thì khoâng nhö vaäy. Noùi nhö theá hôi khieân cöôõng, ñoäc giaû thaáy laï laãm. Vôùi caùi cô cheá cuûa cheá ñoä "Xaõ Hoäi Chuû Nghóa", thì duø khoâng coù Leâ Duaãn, Khoâng coù Leâ Ñöùc Thoï, noù vaãn traøn ñaày söï baát coâng, taøn phaù ñaát nöôùc vaø gioáng noøi. Nhöõng khuûng hoaûng xaõ hoäi ôû Vieät Nam vaøo naêm 1997 hieän taïi ñang chöùng minh, khi Ñaûng Coäng Saûn vaãn naém troïn quyeàn chi phoái ñaát nöôùc vaø xöông coát beø luõ Leâ Ñöùc Thoï, Leâ Duaãn thì ñaõ muïc thoái töø laâu. Ñieàu kieän lòch söû hoâm nay treân khaép Theá Giôùi ñaõ (cho pheùp) chöùng toû raønh raønh qua söï kieän toaøn boä caùc nöôùc Coäng Saûn Ñoâng-AÂu xuïp ñoå ñeå nhöôøng choã cho moät thôøi kyø xaõ hoäi vôùi cô caáu toå chöùc daân chuû môùi ra ñôøi. Trang 99 maø taùc giaû nghó veà Chuû Nghóa Coäng Saûn ñaõ toû ra ñuoái lyù tröôùc thöïc teá maát roài, maëc duø taùc giaû nhaän raèng coù theå laø mình sai. Khoán noãi, "Coù theå sai" vaø "sai" laø hai töø ngöõ mang hai nghóa raát khaùc nhau..

Quaû thaät toâi khoâng bieát kinh nghieäm soáng, baèng caáp ñaïi hoïc cuûa Vaên Thanh bao nhieâu khi so vôùi Vuõ Thö Hieân, Buøi Tín; chöù luaän cöù cuûa OÂng noù khoâng nhöõng vöõng chaõi vôùi baèng chöùng cuï theå tröôùc maét, maø coøn raát ñôn giaûn, gaõy goïn, nheï nhaøng. Nhöng chöa heát ñaâu! Khoâng bieát gia ñình gioøng hoï oâng coù aên caùi "giaûi" gì vôùi cheá ñoä, hay coù tröïc tieáp tham gia tieáp caän vôùi "laõnh tuï, cha giaø daân toäc" hay khoâng? Nhöng OÂng ñaõ "giuùp" Vuõ Thö Hieân gôõ voøng kim-coâ quaù khöù coù "Baùc kính yeâu", ra khoûi thöïc taïi cuûa daân toäc, ñaát nöôùc, khi oâng raát dí doûm nhaän ñònh, vaø raát "nôõm", caùi nôõm ñaëc bieät cuûa ngöôøi Baéc, oâng tieáp:

Khoâng coù ngöôøi naøo coù theå ñaém ñuoái nhìn laïi ngôøi tình nhö laàn ban ñaàu, sau khi ñaõ bò löøa doái vaø hieåu ñöôïc söï baån thæu cuûa noù. Söï loän xoän trong caùch tö duy naøy maâu thuaãn ngay vôùi chính taùc giaû. Cuõng ñoaïn vaên ñoù, taùc giaû ñaõ phaûi thôû daøi: "Caùi xaõ hoäi môùi aáy hình thaønh daàn, moãi ngaøy moät roõ neùt. Caøng ngaøy noù caøng trôû neân xa laï. Caøng ngaøy noù caøng gioáng caùi maø chuùng toâi vöøa chieán ñaáu ñeå xoùa boû." Noùi ví thöû, neáu lòch söû laëp laïi, ñaõ bieát boïn ngöôøi "ñoàng chí aên chaùo ñaù baùt nhö vaäy, toaøn gia ñình oâng Vuõ Thö Hieân vaãn ñem tính maïng cuûa caû nhaø ra ñeå bao ñuøm hoï moät laàn nöõa. Toâi daùm chaéc, coù hoïa oâng Vuõ Thö Hieân laø Thaùnh Giaêng- Van-Giaêng!Ï

Ñaáy! hoï laø nhöõng ngöôøi giaø ngöôøi treû sinh ra vaø lôùn leân trong cheá ñoä mieàn Baéc. Coøn laïi trong chuùng ta khoâng ít thì nhieàu ñaõ ñeå caûm tính cuûa kyû nieäm chi phoái "quaù khöù chaân dieän muïc" cuûa thôøi ñaïi mình.

Ñoïc "Ñeâm giöõa ban ngaøy", "Maët thaät", "Khaûi Hoaøn Moân", hay caû nhö "Chia Tay YÙ Thöùc Heä" hoaëc "Vieát cho meï vaø Quoác hoäi" v.v nhöõng ngöôøi choáng coäng duø haû heâ vôùi nhöõng pheâ phaùn, cuõng vaãn phaûi seõ haèn hoïc nhöõng gioøng öu aùi quyeån saùch daønh cho Ñaûng, Chuû Nghóa Coäng Saûn "chaân chính" (Thuù thaät toâi cuõng khoâng möôøng töôïng laø giöõa CS chaân chính vaø khoâng chaân chính khaùc nhau nhö theá naøo!),  oâng Hoà Chí Minh vaø moät vaøi nhaân söï cao caáp... Ngöôïc laïi nhöõng ngöôøi khoâng "quoác gia" vaø "quoác gia"cuõng seõ raát haû heâ khi ñoïc Duyeân Anh maït saùt nhaân söï cheá ñoä mieàn Nam, ñaëc bieät laø neàn Ñeä Nhò Coäng Hoøa. Hoaëc nhö  N.V. Chöùc vôùi "Chính söû", nhöng cuõng chau maøy "caèn nhaèn" khi ñoïc nhöõng gioøng öu aùi daønh cho cheá ñoä vaø caù nhaân OÂng Ngoâ Ñình Dieäm.. Ñoù laø chöa noùi ñeán nhöõng "hoài kyù" cuûa giôùi quan chöùc, töôùng laõnh mieàn Nam. Khoâng ai chòu boû queân mình, "kyû nieäm vaøng son" moät thôøi cuûa phe nhoùm mình sang kho tình caûm rieâng tö, ñeå nhöôøng choã cho nhöõng söï thaät, hay ít nhaát nhöõng thoáng khoå maát maùt maø caû daân toäc ôû hai mieàn ñaõ gaùnh chòu.

Ñaáy laø chæ môùi noùi ñeán caùc "nhaân vaät coù moät thôøi vaøng son", vaø vaên gia, nhöõng ngöôøi ñoïc nhieàu, bieát nhieàu, vaø nhaát laø vieát nhieàu (coù nghóa laø ñaõ "nghe, nhìn" ñöôïc yù nghó cuûa mình nhieàu laàn) thì nhö theá.. Nhöng ñoái vôùi ngöôøi thöôøng daân hai mieàn söï vieäc khoâng coøn ñôn thuaàn laø "buùt chieán" nöõa! Noù theå hieän cuï theå qua lôøi noùi, söï cö xöû thöôøng ngaøy. Neáu ta khoâng keå nhöõng xung ñoät cheùm gieát nhau vaøo nhöõng dòp 30 thaùng-4 ôû nhöõng traïi tò naïn Hoàng Koâng, duø theo moät soá thuyeàn nhaân töøng taïm cö ôû ñaây , thì phaàn nhieàu laø nguyeân nhaân töø nhöõng baêng ñaûng troäm cöôùp, nôi coù nhöõng "thuyeàn nhaân" cuûa caû hai mieàn chung soáng, xong giôùi "tranh ñaáu" vaãn cöù laáy lyù côù "chính trò quoác coäng" ñeå mieät thò nhau, ñoå loãi cho nhau. Nhöng söï caêng thaúng Nam, Baéc khoâng phaûi laø khoâng coù.

Ngöôøi soáng ôû mieàn Nam naøo ñaõ töøng noùi chuyeän "chính trò "vôùi nhöõng ngöôøi daân mieàn Baéc chaéc chaén ñaõ nhaän ñöôïc nhöõng "söûng coà" cuûa hoï khi ñeà caäp ñeán Ñaûng, ñeán Baùc "kính yeâu" vôùi vaøi gioït nöôùc maét xin loãi sau maáy traêm ngaøn naïn nhaân, gia ñình tieâu taùn cuûa chính saùch caûi caùch ruoäng ñaát, ñaáu toá. Ngöôøi ta keå laïi nhö laø moät haønh ñoäng"nhaân töø saùng suoát cuûa Baùc"... Vaø ngöôøi mieàn Baéc naøo ñaõ töøng "thaûo luaän" chính trò vôùi ngöôøi mieàn Nam "quoác gia" chaéc chaén ñaõ nhaän ñöôïc nhöõng naém ñaám, hay nhöõng lôøi sæ vaû neáu may maén, khi ñeà caäp ñeán cuï Dieäm "anh minh nhaân töø" hay "quaân löïc VNCH baùch chieán baùch thaéng" (duø ñaõ loït xuoáng bieån töù taùn khaép nôi!), hoaëc nhöõng vi phaïm nhaân quyeàn, haønh ñoäng phi luaät, baát phaùp ñuôïc keå laïi heå haû nhö laø "ñuùng" vaø "phaûi", nhö chuyeän oâng töôùng caûnh saùt Nguyeãn Ngoïc Loan, ruùt P38 baén nghi phaïm ngay giöõa thuû ñoâ Saøi Goøn, tröôùc oáng kính cuûa kyù giaû baùo chí...

Taát caû coù bieát ñaâu raèng nhöõng caâu chuyeän nhö theá chæ phaûn aûnh söï laïc haâu moïi rôï cuûa cheá ñoä, tính phi nhaân baûn cuûa xaõ hoäi.

-Toâi coøn nhôù khi veà soáng ôû Haø Noäi, toâi coù coâ baïn gaùi treû tuoåi. Ñang luùc aâu yeám nhau toâi ñuøa raèng : Anh ñaâu phaûi Hoà Chí Minh maø phaûi daám duùi tình yeâu cuûa em vôùi moïi ngöôøi". Theá laø Coâ ta vuøng vaèng "söûng coà" vôùi toâi : " Sao Anh laïi daùm choáng Baùc Hoà??". Duø baûn thaân Coâ vaø gia ñình khoâng coù höôûng aân loäc gì vôùi cheá ñoä nhö OÂng Buøi Tín hôaïc Vuõ thö Hieân. Maø coøn ngöôïc laïi nöõa kìa.. Coâ soáng thieáu thoán phaûi baùn tieáp thò giaûi khaùt cho quaùn buùn chaû..!!! .

Buoåi toái chuùng toâi hay ñi aên khuya. Moät hoâm nöûa ñeâm ñoùi quaù chuùng toâi vaø moät hai sinh vieân thueâ cuøng nhaø ñi ra caùi quaùn væa heø gaàn ngoõ. Ngoài chöa noùng ñít, boãng baø chuû hoát hoaûng böng noài chaïy.. moïi ngöôøi töï ñoäng tay gheá tay baùt ñöùng daäy luoàn vaøo heûm. Toâi chaúng hieåu chuyeän gì cuõng laøm theo. Ba phuùt sau coâ beù sinh vieân níu tay toâi : Xong roài chuù aï! Vaø moïi ngöôøi cuøng tænh bô tay baùt tay gheá trôû laïi "quaùn" ngoài. Keû tieáp tuïc aên, ngöôøi tieáp tuïc goïi buùn. Baø chuû quaùn buoâng moät caâu baâng quô : "toå boá chuùng noù laïi ñi kieám tieàn khuya ñaáy!" Toâi coøn chöa heát ngô ngaùc thì coâ beù sinh vieân cuôøi "Coâng An ñi deïp haøng quaùn ñaáy chuù aï!".. Toâi "boäp choäp" phaùn : Ñaûng boû ñoùi hoï thì hoï phaûi haønh daân chöù! No nhö bí thö thì ñaõ nguû ôû nhaø vôùi vôï con!" Caû quaùn quay nhìn toâi: "Ô caùi baùc naøy hay nhaåy, chính saùch Ñaûng ñaâu ra ñaáy laém. Taïi maáy oâng thöøa haønh laøm sai ñaáy thoâi! Veà ñeán nhaø coâ beù sinh vieân vaø maáy caäu khaùc "haïch" kheùo toâi: " Sao chuù gheùt Vieät Nam vaø ngöôøi Vieät vaäy??? Vaø toâi ñaõ phaûi bao moät chaàu cafe ngaøy hoâm sau cho moïi ngöôøi chæ ñeå giaûi thích cho caùc coâ caäu raèng ñöøng nhaäp ñaát nöôùc, nhaân daân vaøo cuøng moät theå voùi cheá ñoä caàm quyeàn, raèng toâi khinh caùi cheá ñoä chöù khoâng khinh ñaát nöôùc vaø nhaân daân Vieät Nam. Toâi khinh cheá ñoä Coäng Hoøa mieàn Nam, nhöng yeâu caùch soáng cuûa con ngöôøi mieàn Nam v.v Nhìn veû maët Toâi bieát caùc coâ caäu vaãn aám öùc nhöng vì laø "thaày troø" neân khoâng "söûng coà" ñöôïc.

Hoâm 28 Teát caùc chaùu sinh vieân môøi toâi ñeán nhaø aên taát nieân. Phuï huynh laø moät caùn boä chuyeân ngaønh thuoäc thaønh phoá. Buoåi taát nieân raát vui vaø aám cuùng tình gia ñình. Noùi cöôøi raát "côûi môû". Nhöng vì ñaõ coù kinh nghieäm toâi coá gaéng neù traùnh cô hoäi "ñaùnh chính trò tröïc dieän", neân toâi chæ neâu nhöõng ñeà taøi vaên hoïc, aâm nhaïc, chuyeân moân maø thoâi, hôn nöõa laïi laø khaùch, duø bò "khieâu khích" vaøi laàn . Trong luùc ñang vui noùi veà nhöõng caùi hay trong caùch cö xöû cuûa Vieït Nam vaø ngöôøi Taây. Phaûi noùi OÂng chuû nhaø raát deã thöông vaø tình caûm. Moät caäu sinh vieân ñöôïc tieáng laø baûn laõnh vaø laø "tröôûng traøng" cuûa nhoùm nhìn toâi vui veû, chæ veà phía chuû nhaø, hoûi raát chaân tình: " Ñaáy chuù thaáy con ngöôøi Coäng saûn Vieät Nam deã thöông khoâng?". Toâi traû lôøi vui veû nhöng raát nghieâm chænh: " Khoâng coù con ngöoøi Coäng saûn Vieät Nam hay Quoác gia Vieät Nam, chæ coù con ngöôøi Vieät Nam hay khoâng Vieït nam maø thoâi! Caùi deã thöông maø chuùng mình coù ôû ñaây laø do ñaïo lyù Vieät baûn chaát Vieät chöù khoâng phaûi laø thuoäc tính cuûa "quoác gia" hay "coäng saûn". Roài toâi cöôøi to: " Ñöaù naøo chöûi Nguyeãn Vaên Thieäu vaø Ngoâ Ñình Dieäm ñi, chuù chöûi keù vôùi. maø chuù baûo ñaûm chöûi hay, chöûi saùt, chöûi ñuùng hôn tuïi maøy ñaáy!" ñeå phaù tan söï "caêng thaúng" baát ngôø...

Moät buoåi toái sau Teát khi ñaõ veà Haø Noäi, chuù chaùu toâi gaëp laïi nhau sau moät ngaøy meät moûi. Ngoài trong caên nhaø nhoû beù, trôøi ñaõ khuya. Chuùng toâi pha traø Thaùi Nguyeân, huùt thuoác. Caùc chaùu ñem heát thaéc maéc naøy, chaát vaán noï hoûi toâi. Moät trong nhöõng chaát vaán quan troïng laø giaû söû Ñaûng CS thoâi ñoäc quyeàn, ñeå cho moïi ngöôøi töï do laäp ñaûng ñeå tranh cöû thì seõ coù noäi chieán. Vì tuïi Vieät Kieàu dieãn bieán hoøa bình seõ veà tranh giaønh v.v.. Toâi ñaõ phaûi thôû daøi ñeå neùn buøng côn thònh noä vaø chaäm raõi giaûi thích theá naøo laø noäi chieán, theá naøo laø tranh cöû, vaø nhaát laø theá naøo laø Dieãn Bieán Hoaø Bình vôùi taát caû nhöõng tieän lôïi, toát ñeïp, daân chuû bao haøm trong yù nghóa cuûa Dieãn Bieán cuûa Hoøa bình ñoái nghòch vôùi Ngöng Treä vaø Baïo Loaïn... Coøn Vieät Kieàu ö? Hoï laø nhöõng ngöôøi ngoaïi quoác goác Vieät! Hoï khoâng theå töï tieän trôû veà ñaát nöôùc maø tranh cöû neáu khoâng ñöôïc pheùp cuûa chính quyeàn.. Hoï khoâng coù ñuû phaùp lyù thì lo gì..Vò taát coøn maáy ai muoán trôû veà soáng treân queâ höông nöõa?!! Toâi khoâng theå nhôù heát. Nhöng nhöõng aùnh maét chaân tình ngôõ ngaøng cuûa caùc sinh vieân thì khoâng bao giôø toâi queân ñöôïc. Noù aùm aûnh toâi töø luùc aáy cho ñeán khi ngoài vieát nhöõng gioøng naøy..Vaø toâi cuõng laø moät Vieät Kieàu. Moät ngöoøi Vieät Nam ñaõ rôøi boû ñaát nöôùc ra ñi. Duø caùch naøo, theá naøo toâi cuõng ñaõ boû maát moät phaàn traùch nhieäm, quyeàn haïn caên baûn ñoái vôùi ñaát nöôùc daân toäc. Ít nhaát laø treân phöông dieän phaùp lyù.

Maø naøo coù phaûi moät mình toâi bò "haïch hoûi" chaát vaán nhö theá ñaâu! OÂng Nguyeãn minh Caàn trong "chuyeän nöôùc non" cuõng coù keå moät chuyeän vôùi caâu hoûi vaø noãi "öu tö" nhö theá ! OÂng cho raèng yù nghó naøy laø do "nhaø caàm quyeàn môùm cho". Nhaø caàm quyeàn "vöøa môùm cho" maø cuõng khoâng ít ngöôøi "ngoaøi Baéc" nghó nhö theá! Vaán ñeà laø noù theå hieän caùi quan nieäm aáu tró ngaây ngoâ raèng, ñoái voùi ngöôøi mieàn Baéc, duø sao caên baûn ngöôøi Coäng Saûn laø toát! Nhöng khoâng phaûi ngöôøi Coäng saûn naøo cuõng toát. Trong khi caên baûn "nguïy quaân, nguïy daân" laø xaáu! Nhöng khoâng phaûi nguïy daân, nguïy quaân naøo cuõng xaáu!

Cuøng moät loái, moät cô soû nhaän ñònh ñoàng hoùa ñôn giaûn nhö vaäy. Ngöôøi mieàn Nam ñeàu nghó raèng caên baûn ngöôøi Vieät Coäng, daân soáng vôùi Vieät Coäng laø xaáu! Nhöng khoâng phaûi Vieät Coäng naøo cuõng xaáu! Oan khieân coøn laém ,Nghieät Ngaõ coøn daøi.

Toâi ñaõ thöa chuyeän veà nhöõng caùi nhaûm nhí beân naøy beân kia, Baéc Nam, Quoác Coäng. Nhöõng caùi "ñöùc nhaân töø, anh minh" cuûa laõnh tuï, chí só. Nhöõng löu luyeán kyû nieäm moät thôøi ñaõ xaâu xeù baûn thaân toâi, daân toäc toâi. Nhöng nhöõng caùi thöù aáy ôû ñaâu noù ra nhæ? Sao laïi hoûi aám où theá cô chöù! Khoâng! Toâi khoâng aám ôù ñaâu aï! Chöøng naøo maø Vieät Kieàu coøn nhöõng "lyù côù" ñeå ngaên caûn, choáng ñoái nhöõng buoåi löu dieãn cuûa ngheä só trong nöôùc; coøn coá gaéng ngaên caûn giao thöông bình thöôøng cuûa caùc maët haøng do moà hoâi, nöôùc maét xöông maùu ñoàng baøo toâi taïo ra, baèng nhöõng taám thaân raïc raøi thieáu nguû; nhöõng neáp nhaên tröôùc tuoåi, ñoøn voït maéng chöûi cuûa chuû nhaân cô cheá thò tröôøng môùi. Trong ñoù coù caû moà hoâi, nöôùc maét cuûa nhöõng em beù khoâng coøn tuoåi thanh xuaân, tung taêng nôi tröôøng hoïc. (vaø duø cuøng naèm döôùi laèn "roi voït chính trò" cuûa cöôøng quyeàn Vieät Coäng"). Chöøng naøo nhöõng oâng ñaûng vieân, cöïu ñaûng vieân coøn chöa thaép ñöôïc moät neùn nhang treân nhöõng naám moà ñoàng baøo naïn nhaân cuûa Vieät Coäng ñaõ naèm xuoáng töôùi maùu treân nhöõng naém ñaát caèn coãi hoâm qua, trong nhöõng vuï thaûm saùt voâ loái, ñaày ñoïa voâ nhaân. Chöøng naøo coøn nhöõng con ngöôøi ñoäi treân ñaàu hình aûnh Baùc "kính yeâu" töôùi caây, oâm hoân nhi ñoàng (duø nöôùc da cuûa Baùc thì hoàng, nöôùc da caùc chaùu cöù maøu xanh xao) laøm ñieàu haõnh dieän hung haêng vôùi chính ñoàng baøo mình. Chöøng naøo vaãn coøn nhöõng ngöôøi Vieät chæ thaáy Cuï Dieäm chaân chính, nöôùc Myõ nhaân töø maø choái boû maùu xöông cuûa ñoàng baøo mình ñaõ ñoå ra cho neàn ñoäc laäp cuûa toå quoác naøy! Thì toâi seõ coøn ñaët nhöõng caâu hoûi aám ôù naøy maõi khoâng thoâi.

OÂi! Caùi nghieät ngaõ cuûa con ngöôøi Vieät ôû ñaâu ra theá naøy? Thaèng Myõ noù coá gaéng boû ñoùi, boû khaùt nhaân daân IRAQ laáy lyù côù coøn Sadam Husein ñoäc taøi gian aùc. Duø haäu yù theá naøo vaãn cöù laø do "nöôùc laõ" Iraq, chöù khoâng phaûi "maùu ñaøo" cuûa Myõ cuûa Anh. Nhöng coù ai hoûi taïi sao noù khoâng boû ñoùi nhaân daân Trung Quoác, hay Baéc Haøn ñeå trieät haï Cheá ñoä Coäng Saûn naøy nhæ?

Nhöõng naõo boä nghieät ngaõ, oan khieân aáy coù thaáy ñöôïc raèng coâ laäp thôøi Mao, maø Mao coù thieáu thoán ñau khoå, caùn boä coù nhòn ñoùi vaát vaû khoâng? Hay chæ nhaân daân Trung Quoác laø xaùc sô taû tôi! Stalin, Kruschev coù aên ñoän khoâng? Hay nhaân daân Soâ Vieát vaät vôø cheát laû. Bao vaây caùch ly nhö cha con Kim Nhaät Thaønh ñaáy, chuû tröông caùch ly, "töï tuùc, töï cöôøng" Cha con hoï coù maát moät laïng môõ naøo khoâng? Hay nhaân daân Baùc Haøn cuøng cöïc laàm than? Maáy chuïc naêm "anh huøng" khoâng thò tröôøng cuûa Vieät coäng ñaáy Hoà Chí Minh vaø ñaûng vieân cao caáp coù phaûi xeáp haøng mua saén mua khoai khoâng? Hay laø chæ coù nhaân daân Vieät Nam ñaõ gaàn trôû thaønh loaøi thuù hai chaân caén xeù nhau vì baùt côm vôi?

Nhöõng naõo traïng "giöõ vöõng laäp tröôøng naøy" coù thaáy ñöôïc raèng ñeán khi coù "böôùc tieán nhaûy voït" thì môùi coù thieân An Moân khoâng? Ñeán khi coù Glasnot môùi coù ñieàu kieän daät töôøng Baù Linh khoâng? Vaø ôû queâ nhaø coù "môû cöûa giao thöông" môùi thaáy coù Döông Thu Höông, Traàn Ñoä, Haø Só Phu,v.v Môùi thaáy coù Thaùi Bình, Nguyeät Bieàu, Nam Ñònh, Taây Nguyeân khoâng??? Hôõi caùc ñoàng chí khaû kính! Hôõi caùc chieán höõu anh huøng! Haõy xoøe baøn tay ra nhìn xem, ngöûi xem, coù thaáy maùu Myõ, maùu Taàu, hay maùu anh chò em mình! Maùu ñoàng baøo mình! Haõy vaïch nhöõng saûn phaåm ra xem! Coù thaáy Vieät Coäng hay moà hoâi coâng söùc cuûa ñoàng baøo mình, con em mình ñang chôø baùn ñöôïc ñeå coù böõa côm ñaày, ñeå coù buoåi hoïc saùng mai...

Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi "quoác gia tò naïn" ngoaøi naøy, nöôùc Myõ, nöôùc UÙc, nöôùc Gia Naõ Ñaïi, nöôùc Anh v.v laø cuûa "rieâng" hoï. Chæ coù Hoï môùi coù quyeàn töï do sinh soáng haønh ngheà, ngoân luaän, phaùt bieåu, treo côø quaït, hình aûnh. Coøn nhöõng ñoàng baøo khaùc chính kieán, hoaëc ñeán töø "queâ höông" daáu yeâu ñeán ñaây khoâng "ñöôïc" quyeàn töï do nhö hoï, neáu nghó khaùc, laøm khaùc, treo côø khaùc, hình khaùc. Phaûi trong saïch hoaù coäng ñoàng!!! Bieåu ngöõ, chöõ nghóa, xuaát phaåm vaên ngheä phaûi laám leùt coi chöøng! Giôøi ôi! laø Giôøi! Sao nghe noù gioáng trong saïch hoùa haøng nguõ ñaûng vieân caùn boä; trong saïch hoaù sinh hoaït vaên hoùa xaõ hoäi, tieâu leänh hieän thôøi cuûa Ñaûng ôû trong Vieät Nam vaäy!!! Nöôùc Myõ, Nöôùc UÙc, nuôùc Gia Naõ Ñaïi v.v töï döng bieán thaønh hai "ñaát nöôùc, hai theå cheá" trong moät quoác gia ñoái vôùi ngöôøi goác Vieät Nam! Toâi chaúng thaáy oâng Vieät Kieàu choáng coäng naøo daùm hung haêng vôùi ngöôøi baûn xöù khi noù treo hình Hoà Chí Minh, hình Mao, Lenin, côø buùa lieàm, côø ñoû sao vaøng caû! Noù Vieát caû saùch, noù laøm caû phim! Coù maø daùm! Quyeàn töï do cuûa noù ñaáy coù maø rôø vaøo! ÔÛ ñôï, con ñoøi sao daùm baáu aùo chuû!

Hoï "dò öùng" vôùi haàu nhö taát caû caùi gì töø Vieät Nam nöõa cô chöù! Toâi töø Vieät Nam quay trôû laïi ñaát taïm dung naøy. Ñi thaêm laïi ñaùm ngöôøi quen. Keå cho hoï nghe nhöõng gì mình thaáy. Toâi khen nhöõng caùi hay, caùi ñeïp cuûa "ngöôøi" Vieät Nam beân ñaáy. Hoï daãy naåy choáng ñôõ. Coù neå laém thì ñaùnh troáng laûng. Nhöõng aán phaåm vaên hoaù "phi chính trò" mua ôû Vieät Nam mang theo caùi cho, caùi taëng hoï bæu moâi döûng döng. Maáy thaùng sau baát ngôø gheù thaáy hoï "len leùn" duøng töø ñieån, duøng boä CD anh ngöõ, vaên phaïm töø ñieån Ñoàng Nai.. (Vì caû khoái tieán só ñieän toaùn , chuyeân gia ngoaøi naøy maø coù boä naøo ra hoàn ñaâu!!! Tröø moät loâ caùc boä goõ daáu Vieät ngöõ!!!)

Ñoái vôùi ngöôøi ñaûng vieân trong nöôùc, hoï coi ñaát nöôùc daân toäc laø chieán lôïi phaåm cuûa rieâng Ñaûng hoï. Chuùng toâi "laõnh ñaïo" ñaùnh Taây, ñaùnh Myõ, thì noù thuoäc cuûa chuùng toâi! Chuùng toâi muoán laøm gì thì laøm ñöøng ai xía vaøo maø tranh chieán lôïi phaåm naøy! Chuùng toâi ñoå maùu, baây giôø chuùng toâi höôûng! Giôøi ôi! Caùc cuï Huøng Vöông ngoù xuoáng maø xem! Khoâng coù maùu xöông, cuûa caûi taøi trí cuûa nhaân daân ñoùng goùp hy sinh traûi thaây laøm ñöôøng thì hoï ôû ñaâu? Maø giôø ñaây lính Myõ coù ñaøi töôûng nieäm treân ñaát nöôùc haøng naêm ñöôïc ñoùn tieáp xoa tay. Coøn ñoàng baøo hoï cheát oan nghieät khoâng coù ñöôïc naám moà, neùn höông. Maát maùt khoâng ñöôïc ñeàn buø töôûng nhôù! Ñaát nöôùc laø di saûn chung cuûa cha oâng toå tieân ñeå laïi. Thaønh quaû laø moà hoâi, nöôùc maét, maùu xöông cuûa nhaân daân chöù cuûa rieâng cuûa taây ôû nöôùc Phaùp, nöôùc Myõ naøo laáy veà cô chöù! Thaèng Taây, Thaèng Myõ noù ñeán Vieät Nam, noù ngoài noù noùi chính trò oang oang, noù maëc taø loûn, noù cöôøi hoâ hoá, noù vaøo nhöõng nôi nghieâm trang taùc phong aên maëc nhö vaøo nhaø xí; chuïp hình vieát baùo noùi ñuû thöù vaán ñeà. Caùc oâng Coâng An Noäi Vuï cöù giaû vôø lôø ñi. Ñoàng baøo ruoät thòt maø coù môû lôøi chaân chính. Caùc oâng Coâng An xaán vaøo chòt hoïng daét ñi!

Coù ai ôû ngoaøi naøy nhìn chung quanh mình ñeå thaáy côø Trung Coäng tung bay, maët haøng, saûn phaåm Trung quoác ñaày traøn khaép caùc sieâu thò Myõ, UÙc, Anh Phaùp v.v Nhöõng ñoaøn vaên coâng, vaên ngheä, xieác cuûa Hoa luïc löu dieãn treân khaép AÂu Myõ, maø phong traøo ñoøi daân quyeàn, nhaân quyeàn cho nhaân daân Trung quoác coù vôi ñi ñaâu? Coù ai bò tuyeân truyeàn cuûa Trung quoác maø nghó raèng nhaø caàm quyeàn Trung Coäng thaät taâm toân troïng nhaân quyeàn khoâng? Hay caøng ngaøy ngöôøi ta caøng thaáy nhöõng bieåu tình ñoøi hoûi quyeàn laøm ngöôøi lan roäng vaø can ñaûm hôn, nhaân daân Trung quoác coù ñieàu kieän kyõ thuaät kinh teá hôn, yù thöùc hôn, phoái hôïp toå chöùc hôn, nhö Phaùp Luaân Coâng chaúng haïn... Hay laø laïi ñoå thöøa raèng ngöôøi Hoa khoâng coù "thuyeàn nhaân tò naïn", laäp tröôøng choáng Coäng roõ reät!

Coù ngöôøi ñaûng vieân, caùn boä naøo trong nöôùc nhìn laïi nhöõng ñoàng baøo, ñoàng chí mình thaân taøn ma daïi, gia ñình phaûi laøm thaân toâi moïi cho tö baûn ngoaïi bang boùc loät, maéng chöûi haønh hung khoâng? Côø "ñeá quoác, thöïc daân" tung bay treân neàn trôøi thuû ñoâ, trong nhöõng khaùch saïn, nhaø haøng sang troïng ñaày nhöõng "ñoàng chí kính yeâu" cuøng ngoaïi nhaân daïng chaân cuïng ly treân moà hoâi nöôùc maét cuûa ñoàng baøo mình khoâng? Moät buoåi höôûng laïc cuûa chuùng baèng caû maáy traêm ngoâi nhaø "tình nghóa" ñoù ñaây! Coù thaáy Chò, em, con gaùi, chaùu gaùi mình nhaãn nhuïc phuïc vuï khaép nôi trong nhöõng nhaø nghæ , quaùn bia oâm , Karaoke ; hay laøm "daâu" ngöôøi nöôùc ngoaøi ñeå ñoåi laáy mieáng côm cho caû gia ñình hay khoâng? Coù thaáy con chaùu cuûa nhöõng ñoàng chí mình lang thang ñaùnh giaày, thaát theåu laøm ma coâ ñöa ñoùn khaùch cho meï, cho chò, cho em mình hay khoâng? Trôù treâu thay, khoâng phaûi noùi laø cay ñaéng môùi ñuùng, moät ñieàu laø ña soá caùc treû leâu beâu ñaùnh giaày ôû thuû ñoâ Haø Noäi laïi töø queâ Baùc ra ñi kieám côm ñoä nhaät ñaáy caùc ñoàng chí aï!

Ñoàng chí ñöøng "caùu" toâi nheù! Ñöøng voäi vaõ baûo toâi haøm hoà nheù! Toâi khoâng phaûi chính trò gia, nhaø baùo tung tin vòt, hay laø tay sai ngoaïi bang tuyeân truyeàn hö caáu! Toâi chæ noùi leân nhöõng gì maét thaáy tai nghe! Ñoàng chí queân ö? Toâi nhaéc ñoàng chí nhôù nheù! Ñoàng chí coù coøn nhôù coâ boä ñoäi treû caàm suùng tröôøng daãn teân "giaëc laùi" Myõ leâu ngheâu khoâng? Toâi ñaõ thaáy treân maøn aûnh truyeàn hình aûnh coâ röng röng theïn thuøng nhaän quaø cuûa keû cöïu thuø, khi teân phi coâng naøy veà Vieät Nam tìm coâ trong caên nhaø khoán khoå, ngheøo naøn!

Sö nhaø anh! Anh ñaõ laø ñoàng chí vôùi chuùng toâi hoài naøo maø goïi theá! Thöa coù chöù! Ngöôøi Vieät Nam tranh ñaáu cho töï do, daân chuû, ñoäc laäp, aám no haïnh phuùc cho nhaân daân ñeàu laø ñoàng chí phaûi khoâng aï! Ñaâu cöù phaûi ñaûng vieân môùi laø ñoàng chí! Maø cuõng chaúng sao! caùc Anh ñaõ ñoäc quyeàn yeâu nöôùc thì chöõ ñoàng chí cao ñeïp naøy caùc Anh muoán chieám giöõ, cöù giöõ toâi chaúng caàn. Toâi laøm ñoàng baøo Vieät Nam! Ñoá ai daùm laáy cuûa toâi. Keå caû oâng Trôøi, neáu coù!

A ! sö nhaø maøy! Maøy aên tieàn maáy traêm ñoâ cuûa xeâ i a (CIA) hay xeâ i beâ (CIB) maø noùi nhaêng theá!?? Maøy veà ñaây, chuùng oâng cho maøy moät traän nhöø töû! Daï thöa khoâng sao! Nhaø nöôùc cöù caáp chieáu khaùn thì toâi cöù veà! Ñaát nöoùc toâi, ñoàng baøo toâi chöù ai ñaâu! Maø cöù phaûi gì moät mình toâi caùc Anh môùi cho moät traän nhöø töû! OÂng Haø só Phu, Mai Thaùi Lónh, Döông Thu Höông, Leâ Hoàng Haø v.v ñang chòu ñaáy! Toâi khoâng baèng hoï, nhöng ai chaúng moät laàn nhaém maét. "Baùc Hoà" cuõng coøn phaûi ñi gaëp caùc "cuï caùch maïng" Karl Marx, Leânin cô maø! "Cuï Dieäm" cuõng ñaõ ñi gaëp Chuaù roài! Coøn toâi chæ mong gaëp caùc cuï toå Huøng Vöông, cuï Nguyeãn Traõi maø khoâng maët daày maøy daïn, thaàn thaûm thöông laø thanh thaûn maõn nguyeän roài! Ñaày ñoïa thì caû daân naøy ñaày ñoïa roài coøn gì! Daãu raèng "thòt da ai cuõng laø ngöôøi"!

Toâi ngôø raèng nhaø caàm quyeàn Vieät Coäng chuû tröông ñöa ngheä só vaø caùc maët haøng ngheä thuaät ra ngoaøi naøy khoâng chæ laø tuyeân truyeàn, hay giôùi thieäu neùt ñeïp daân toäc queâ höông maø thoâi ñaâu ! Hôn theá nöõa, coát loõi cuûa noù laø duøng söï cöïc ñoan, nghieät ngaõ cuûa ngöôøi Vieät hai beân ñeå taïo theâm hoá chia reõ, loøng thuø vaët, vaø ñoá kî nhau: Chia ñeå trò maø lò. Voâ hình chung ñaùm ngöôøi boä chính trò ngoài rung ñuøi ñaâu ñoù nhìn ngöôøi Vieät ñaùnh ñaám, beâu rieáu nhau. Khoâng phaûi ñôn giaûn töï nhieân, hay chæ vì "ngheøo ñoùi" maø ngöôøi trong nöôùc thöôøng coù thaùi ñoä "moõi tieàn" cho ñaùng, vaø "khinh" Vieät Kieàu nhö toâi ñaõ thaáy. Dó nhieân phaûi keå ñeán nhöõng nguyeân nhaân ñoá kî, ganh tò nhö nhaø vaên Vaên Thanh ñaõ keå trong "Gaùi Haø Noäi Khoùc Ai" nöõa! Chuyeän gì seõ xaûy ra trong tình ñoàng baøo neáu Vieät Coäng trung bình 3 laàn moät naêm cho ñi löu dieãn, tröng baøy ngheä thuaät ôû nhöõng nôi coù ñaày "huøng khí chính nghóa tò naïn" ?! Ñeå treâu töùc! Cho chuùng maøy caén xeù nhau! Theá thoâi!!!

Cha meï caùi thaèng naøy! Maøy aên phaûi "baû" con ñaûng vieân naøo maø aên noùi laï nhæ! (ngöôøi thaân quen toâi ôû UÙc naøy quûa laø nghó nhö theá ñaáy! coù vui khoâng!) . Daï thöa khoâng daùm aï! Quí vò coù thaáy ñaâu ñoù ñaõ coù ngöoøi daân trong nöô
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông