Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Chöông Trình Daønh Cho Caùc Baïn Taïi Hoa Kyø 


Thöa caùc baïn thanh nieân Vieät Nam , chính phuû cuûa toång thoáng Bush ñaõ coù nhöõng böôùc ñi ñaùng neå trong coâng taùc choáng daân vaän cuûa coäng saûn taïi coäng ñoàng Vieät Nam ñònh cö taïi Hoa kyø . 

Theo tin töùc treân internet vaø ñaøi Voa keå töø ngaøy thöù hai 16 thaùng 4 chính phuû Myõ seõ nhaän tin cung caáp veà caùc nhaân vaät ñang hoaït ñoäng ngaàm cho tình baùo coäng saûn Vieät Nam taïi Hoa kyø ñeå chính phuû coù bieän phaùp thích öùng . soá ñieän thoaïi laø 714-245-5306 .

Chuùng toâi khaúng ñònh laø : ñaây coù theå seõ laø con dao hai löôõi maø coäng saûn seõ söû duïng ñeå  choáng phaù phong traøo ñoøi daân chuû daân sinh cuûa caùc baïn treû . Toaø soaïn chuùng toâi khoâng sôï hy sinh , keâu goïi caùc baïn haõy göûi thoâng tin veà  ñòa chæ : scvietnam@gotmail.com  ngoaøi vieäc ñieän cho cô quan an ninh Myõ , chuùng toâi seõ söu tra laïi , so saùnh nhaân vaät ñöôïc cung caáp nhaän daïng vôùi lyù lòch hoaït ñoäng cuûa nhaân vaät ñoù taïi Vieät Nam . Con dao seõ ñuùng löôõi hôn phaûi khoâng caùc baïn ? Kính mong ñoàng baøo , caùc baïn treû Vieät Nam löu yù vaø thaän troïng hôn vôùi tin naøy vaø coù haønh ñoäng thích öùng vôùi möu ma chöôùc quyû cuûa boïn phaûn ñoäng coäng saûn .

 Caån Baùo

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông