Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Giôùi Treû Vieät Nam Coù Vaøi Lôøi Vôùi OÂng Ñaèng 
Veà Nhöõng Maët Naï Cuûa Caùc OÂng

Phaàn 1 : Theá Chaáp Nhaø Nöôùc , Löøa Doái Nhaân Daân. 

Caùc baïn coù bao giôø thaáy ngöôøi ta ñem nhaø nöôùc ra ñeå "theá chaáp" chöa ? . Theá maø ôû Vieät Nam queâ ta thì coù ñaáy .

Ñoù laø chuyeän uyû ban nhaân daân xaõ Aân nghóa , tænh Hoaø Bình coù hai oâng , moät oâng laø phoù chuû tòch uyû ban , moät oâng laø keá toaùn uyû ban ??!! , ñeán nhaø oâng Buøi vaên Kyù laø coâng nhaân noâng trang 2-9 cuûa tænh Hoaø bình xin vay noùng 5 trieäu ñoàng cuûa oâng , phaàn theá chaáp laø toaøn boä uyû ban cuøng 200 meùt vuoâng ñaát maët tieàn cuûa uyû ban , theá chaáp trong 1 naêm laõi vay laø 8 phaân moät thaùng , nhöng sau khi hôïp ñoàng chaám döùt , hai oâng "quît" oâng Kyù luoân cho ñeán baây giôø . 

Chuyeän naøy ñang laø chuyeän "caø pheâ" ôû Haø thaønh , noù lan ñeán tay phoùng vieân thöôøng tröïc baùo thanh nieân . Theá laø trong Nam , baùo baùn chaïy nhö toâm töôi , coøn ñaûng ta thì " nuùp"  ôû ñaâu cho chuyeän cöôøi theá kyû 21 naøy nhæ ? .  

Noùi chuyeän naøy ñeå nhaén vaøi lôøi vôùi oâng trieát só thôøi ñaïi Traàn Baïch Ñaèng khi gaàn ñaây , oâng hieän nguyeân hình laø con côø malôcanh cuûa ñaûng , noùi nhöõng caâu chuyeän ngöôøi ñoïc caøng ñoïc caøng baát bình vì caùi " doát " cuûa oâng , chuyeän cuûa oâng cöù caø keâ , ñaày maâu thuaån trong baøi "ñoâi ñieàu xin ñöôïc noùi theâm" gaàn ñaây in treân tôø SaiGon GP . Giôùi treû khoâng muoán laøm maát thì giôø ñoïc giaû veà nhöõng yù kieán "nònh ñaûng khoâng khoân , adua queân thôøi theá" ñeán ñaùnh maát caû nhaân caùch töï troïng cuûa oâng. Nhöng khoâng "vaû" cho oâng Ñaèng vaøi lôøi nhaén thì coù leõ oâng ta cöù coøn "hoùt" ñieäu chích choeø ba hoa maõi . Neân phaûi vieát . 

OÂng Ñaèng ôi , chaéc oâng ñaõ nghe oâng Vuõ Khoan phuï traùch thöông maïi than thôû :" Nhieàu khi ñi ra ngoaøi toâi raát töùc vì ôû ñaâu cuõng coù haøng do ngöôøi Vieät laøm , toát haún hoi maø khoâng ai coâng nhaän laø haøng Vieät caû" . Khoâng bieát oâng coù hieåu aån yù cuûa oâng Khoan khoâng nhæ ? . Raèng oâng Khoan ñang giaû khoâng hieåu vôùi mình hay töï löøa mình raèng : taïi sao qua vaøi theá heä ñöôïc reøn luyeän döôùi "söï laõnh ñaïo" cuûa nhöõng tö töôûng coäng saûn vó vó ñaïi ??!!. Daân Vieät Nam khoâng tin ñöôïc caû saûn phaåm cuûa chính  mình !!. AØ , coù leõ ñoù laø do " aâm möu " cuûa boïn ñeá quoác , boïn
choáng caùch maïng vaø caû caù tính thích xaøi haøng ngoaïi cuûa daân ta !!. 

Nhaéc laïi baûn chaát cuûa caùc oâng cho oâng nhôù: neø, ñöøng coù ñoå thöøa cho ai nghe, cheá ñoä bao caáp vôùi möùc aùp ñaët , cheøn eùp moïi ngöôøi daân phaûi "saøng saøng nhö moät" nhaän cho heát nhöõng haøng hoaù saûn xuaát voâ hoàn , trieät tieâu söùc saùng taïo cuûa con ngöôøi , phaûi chaêng laø do nhaân daân Vieät nam saùng taïo ra cheá ñoä ñoù ?! . Caùc oâng ñem " bao caáp" töø ñaâu veà ??. Caùc oâng töï nghó  ra chaêng ? . Chính caùc oâng ta taïo ra noù , nhaân daân nhaän ñau khoå , maát maùt , ñaát nöôùc tan hoang vì noù , caùc oâng noùi rít qua khe raêng : ñaûng coù sai laàm , roài thoâi . Giôø caùc oâng töï cho mình coù quyeàn leân lôùp vôùi daân chuùng qua thöù trieát lyù hoå loán nhö cuûa oâng sao ?. 

OÂng maát só  dieän Ñaèng ôi : nhaø oâng to " vaät vaõ" treân ñöôøng Phan Keá Bính - ngay quaän nhaát  , maët tieàn trung taâm Sai Gon , ôû ñoù , oâng ñaët nhöõng caâu hoûi vaø töôûng töôïng ngöôøi ta gaät guø vôùi mình haû ? . Xin haàu töøng caâu hoûi voâ lieâm só cuûa oâng töø nhöõng ngoøi buùt trong giôùi sinh vieân hoïc sinh Vieät Nam .      

- OÂng nhôù cho chính caùi goïi laø döï thaûo baùo caùo chính trò naêm 2001 noù khaùc gì vôùi naêm 1996 maø oâng goïi laø tính ñoäng thuoäc baõn lónh moät ñaûng coäng saûn ?? . Cuõng nhieâu ñoù , cuõng quaù ñoä, cuõng choáng tham nhuõng , cuõng chuû nghóa xaõ hoäi , cuõng boû thôøi kyø quaù ñoä, sau ñoù laø khoâng boû quaù ñoä, baây giôø thì töøng böôùc quaù ñoä. Baûn lónh cuûa ñaûng coäng saûn "ñoäng" ôû choå naøo vaäy oâng ?. Noù laáy bieän chöùng Macxít ñeå öùng duïng hay chaïy huït  hôi theo thöïc teá ñeå ñaùp öùng ? . Lôùp treû chuùng toâi chöa bao giôø thaáy caùc oâng "lao ñoäng cao" ñeå nhaän chaân moïi hieän töôïng heát . Chuùng toâi chæ thaáy nhaân daân lao ñoäng ngheøo Vieät nam phaûi lao ñoäng cho giai caáp coäng saûn caùc oâng höôûng thuï maø thoâi . Oâng giaûi thích ñi naêm 1980 , khi phong traøo cöôõng böùc hôïp taùc hoaù lan toaøn mieàn Nam, caùc cuï laõo oâng caàm caây röïa, caây buùa, caây lieàm maø heùt : toå cha thaèng naøo laáy ruoäng tao hôïp taùc hoaù , muoán laáy phaûi böôùc qua maïng tao !!!!. Sao oâng Ñaèng ? Sau ñoù thì tính ñaûng cuûa caùc oâng " ñoäng" phaûi khoâng ? oâng vaãn chöa thuoäc baøi cuûa Maùc daïy oâng Ñaèng ôi. 

- Noùi veà löïc löôïng ñoái laäp vôùi coäng saûn maø oâng cho raèng: hoï mô caùi gì moâng lung , teä haïi cuõng ñöôïc , mieãn sao trieät haï ñöôïc caùch maïng !!. Trieät "caùch maïng" naøo thöa oâng ? maø hoï mô caùi moâng lung laø caùi gì ? teä haïi laø sao ? nhöõng ngöôøi ñaáu tranh cho daân chuû nöôùc nhaø coù bao giôø mô phaùo kích vaøo daân thöôøng ñeå ñoøi daân chuû khoâng ? . Töø " khuûng boá " töø tröôùc ñeán baây giôø noù giaønh cho ai ? cho caùc oâng - " luõ ñoäc taøi mang danh caùch maïng" hay cho nhaân daân hieàn laønh ? . Thaät buoàn cöôøi cho caùc oâng , caùc oâng cho raèng , ngöôøi daân choáng coäng laø ñeå kieám tieàn töø tö baûn nöôùc ngoaøi laøm keá  sinh nhai . Nhìn laïi caùc oâng ñi , caùc oâng coù ngheà choáng tö baûn laø keá sinh soáng khoâng? . Hoø heùt choáng tö baûn , trong khi röôùc tö baûn luõng ñoaïn thò tröôøng nöôùc nhaø . Ñoù laø gì ? keá sinh nhai hay keá sinh tieàn tö baûn ? . Noùi vôùi daân tö baûn laø xaáu , vaäy maø cöù coâng ty naøo toå chöùc du hoïc ôû caùc nöôùc tö baûn , 99 phaàn traêm laø coù maët con chaùu caùc oâng ?!. Bôïm bòp vöøa thoâi oâng Ñaèng ôi. 

- Veà chöõ coäng hoaø , xin oâng löu yù cho coäng hoaø hay khoâng coäng hoaø , thaäm chí vöông quoác coù vua ñi nöõa maø lôùp laõnh ñaïo chính trò ngu muoäi , khoâng phuïc vuï caûi caùch chính trò theo yù daân ,khoâng coù thöïc taâm , daáu dieám thöïc traïng cuûa cheá ñoä , khoâng toân troïng taøi naêng cuûa ngöôøi taøi ñöùc , laáy tính ñaûng laøm cô cheá baàu choïn , maát tính daân chuû hôïp hieán , khoâng cho luaät phaùp minh trò .  Vaäy thì coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa hay daân chuû coäng hoaø cuõng chæ naëng phaàn trình dieãn chöù laáy loøng daân sao ñöôïc ? . Phaûi, coù daân chuû quaân phieät ñaáy, coù daân chuû nhaø baêng ñaáy , coøn cheá ñoä daân chuû cuûa caùc oâng thì sao ? daân chuû trò hay coâng an trò ? . Oâng luoân luoân laø moät keû loäng ngoân , luùc tröôùc , oâng hoø heùt raèng cheá ñoä coäng saûn ta trieäu laàn laàn daân chuû , baây giôø , oâng laïi queïo tay maø vieát "nöôùc ta , daân ta coøn ôû ngöôõng cöûa cuûa moät xaõ hoäi daân chuû thì khoâng deã gì moïi söï "phaúng phiu" ngay ! " . 

Naøy , oâng vaên só lyù luaän coäng saûn kia , oâng coøn loøng töï troïng khoâng ?  
           
(xin xem tieáp kyø sau : Maët Naï Rôi Ra) 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông