Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Vì Sao Böùc Töôøng Löûa Cuûa Chính Quyeàn
Coäng Saûn Vieät Nam Suïp Ñoå ? 
Nhöõng suy nghó cho "Ñaïi Nghóa" qua vuï vieäc naøy. 


Böùc töôøng löûa ngaên chaän luoàng tö töôûng töï do traùi vôùi yù tuyeân truyeàn moät chieàu cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam ñaõ aâm thaàm suïp ñoå vaøo ñuùng 14 giôø ngaøy 14 thaùng 4 naêm 2001 . ÔÛ Vieät Nam , haàu nhö raát ít ngöôøi nhaän ra ñöôïc ñieàu naøy . Caùc coäng taùc vieân cuûa löïc löôïng sinh vieân yeâu nöôùc ñaõ thoâng tin ngay veà hieän töôïng kyø laï naøy ngaøy hoâm 14 thaùng 4 ñoù . Laïi theâm moät hieän töôïng laï trong haøng voâ vaøn hieän töôïng ñaõ töøng xaûy ra ôû Ñoâng Aâu vaø Lieân xoâ cuõ . 

Coù leõ nieàm thao thöùc , lôøi nguyeän caàu cuûa haøng trieäu con tim thöông daân Vieät ngheøo khoå bao naêm ñaõ thuùc ñaåy caùnh tay Thöôïng ñeá chaêng ? . Khoâng , caùc baïn treû , Thöôïng ñeá coù giuùp , nhöng phaàn lôùn laø do chính noå löïc muoân truøng cuûa ngöôøi daân chuùng ta , töøng ngaøy , töøng ñeâm daân ta tranh ñaáu khoâng ngöøng nghæ , baèng nieàm tin , baèng phöông caùch ñi vaøo loøng daân , tranh ñaáu baát baïo ñoäng ñaõ taïo ra hieän töôïng ñoù . Noù laø keát quaû cuûa chính töøng gioït maùu , gioït moà hoâi cuûa daân ta maø ra . Vì vaäy , neáu chuùng ta yeâu thöông gia ñình , toå quoác chuùng ta . Chuùng ta phaûi khoâng ñöôïc queân ñieàu naøy . 

Caùc baïn thaân meán , böùc töôøng löûa suïp ñoã ñöôïc coøn vì söï giuùp söùc heát loøng cuûa baïn beø yeâu chuoäng töï do coâng lyù , yeâu chuoäng hoaø bình cuûa daân ta treân theá giôùi , ñaõ heát loøng uûng hoä vaø gaây söùc eùp leân giôùi caàm quyeàn . Chuùng ta haõy saùt caùnh hôn , caån troïng hôn , vöõng tin hôn vaøo töï do daân chuû , vaøo coâng lyù , vaøo tình yeâu . Tröôùc maét , chuùng ta caàn khaúng ñònh : Chuùng ta khoâng taïo tieàn ñeà cho söï phuïc höng thuø haän . Chuùng ta yeâu caàu daân chuû , coâng lyù phaûi ñöôïc thöïc thi baèng luaät phaùp nghieâm minh . Chuùùng ta ñoøi chính quyeàn coäng saûn phaûi toå chöùc tröng caàu daân yù veà cheá ñoä chính trò hieän nay . Chuùng ta yeâu caàu moïi quyeàn löïc ñaûng ñang naém giöõ phaûi thoâng qua quoác hoäi vaø lieân minh chính trò . Chuùng ta yeâu caàu quoác hoäi hoïp khaån , baõi boû ñieàu 4 trong hieán phaùp ñaõ aùp ñaët voâ caên cöù veà söï loäng quyeàn cuûa ñaûng coäng saûn trong bao nhieâu naêm qua . Chuùng ta tuyeät ñoái khoâng uûng hoä moïi söï baïo haønh , traû thuø , hoïc taäp , caûi taïo . Chính daân ta seõ caûi taïo tö töôûng ñoäc quyeàn soâ vanh chuyeân cheá ñoäc taøi cuûa taàng lôùp cai trò ñaûng . Chuùng ta yeâu caàu cô cheá caûnh saùt phaûi veà tay nhaân daân kieåm soaùt , ñaûng coäng saûn khoâng coù quyeàn ñieàu khieån cô cheá thöïc thi luaät phaùp naøy . Chuùng ta yeâu caàu thaønh laäp caùc uyû ban tröïc thuoäc quoác hoäi do daân ñeà cöû , bao goàm taát caû caùc thaønh phaàn chính trò tham gia . Lieân minh chính trò seõ bao goàm hai hay ba lieân minh , trong moãi lieân minh , lieân minh caùc ñaûng seõ baàu choïn tuyø theo soá gheá tín nhieäm maø daân baàu thoâng qua cuoäc baàu cöû laäp hieán ñeå laõnh ñaïo lieân minh . 

Chuùng ta kính trình nhaân daân CAÀN trao quyeàn löïc xem xeùt tö caùch ñaûng coäng saûn qua vieäc : Thaønh laäp uyû ban kieåm tra ñaûng coäng saûn , neáu ñaûng coäng saûn thöïc taâm goùp phaàn vaøo tieán trình daân chuû , ñaûng ñöôïc pheùp tieáp tuïc hoaït ñoäng . Neáu ñaûng loäng quyeàn ñaøn aùp , caám töùc khaéc hoaït ñoäng cuûa ñaûng , ñaët ra ngoaøi voøng luaät phaùp söï hoaït ñoäng naøy . Chuùng ta yeâu caàu trình baøy roõ neùt Coâng Toäi cuûa caùc laõnh tuï Hoà chí Minh , Tröôøng chinh , Phaïm vaên Ñoàng , Leâ Duaån , Nguyeãn vaên Thieäu , Döông vaên Minh , Ngoâ ñình Dieäm Ñoaøn keát daân toäc , thöïc thi daân chuû phaûi treân cô sôû nghieâm minh naøy . Nghieâm caám moïi hình thöùc thaàn thaùnh hoaù laõnh tuï taïo tieàn ñeà cho cheá ñoä ñoäc taøi . Quaân löïc phaûi veà tay nhaân daân . Quaân löïc do quoác hoäi ñieàu khieån . Nghieâm caám moïi hình thöùc duøng quaân ñoäi ñeå möu ñoà truïc lôïi chính trò . Caám caùc cuoäc ñaûo chaùnh . 

NGHIEÂM CAÁM TAÁT CAÛ CAÙC HÌNH THÖÙC LÔÏI DUÏNG DAÂN CHUÛ ÑEÅ CÖÔÙP CUÛA , BAÏO HAØNH , GAÂY THIEÄT HAÏI NHAÂN MAÏNG , XUÙI DUÏC BAÏO LOAÏN SAÉC TOÄC . CAÀN DUØNG BIEÄN PHAÙP PHAÏT TÖÛ HÌNH HAY TUØ CHUNG THAÂN ÑEÂ RAÊN ÑE . TREÂN ÑAÂY CHÆ VAØI LÔØI GÔÏI MÔÛ KÍNH TRÌNH QUOÁC DAÂN ÑOÀNG BAØO XEM XEÙT . ANH EM SINH VIEÂN CHUÙNG TOÂI CAM KEÁT , NEÁU VIEÄC THÖÏC THI DAÂN CHUÛ ÑÖÔÏC DIEÃN RA ÑUÙNG THEO " ÑAÏI NGHÓA " CUÛA DAÂN TOÄC , KHOÂNG GAÂY XAÙO TROÄN , MAÁT OÅN ÑÒNH TRONG ÑÔØI SOÁNG NHAÂN DAÂN . NHAÂN DAÂN SEÕ RAÁT NHIEÄT TÌNH UÛNG HOÄ . VEÀ PHAÀN ANH EM CHUÙNG TOÂI , COÙ LEÕ CUOÄC SOÁNG THÖÔØNG NGAØY , VUI AÁM BEÂN MAÙI NHAØ TIEÁN BOÄ CUÛA ÑAÏI GIA DÌNH DAÂN TOÄC VIEÄT NAM THAÂN THÖÔNG CUÛA CHUÙNG TA ÑANG ÑEÁN GAÀN LAÉM ROÀI , CHÆ MONG NGAØY ÑOÙ HAÕY ÑEÁN THAÄT GAÀN . THAÄT GAÀN . 

MONG LAÉM THAY . 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông