Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Ñeâm Nay Caùc Baùc Khoâng Nguû


Ñeâm 18 raïng saùng ngaøy 19 thaùng 4 naêm 2001, caùc Baùc laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ta ñeàu khoâng nguû. OÂi keä thaây caùc Baùc, Baùc nguû khoâng ñöôïc chöù daân ngheøo thì cöù nguû cho nö maét. 

Sôû dó theá vì Baùc naøo cuõng ñang lo ngay ngaùy cho maøn ñoäc dieãn chính trò coù theå noùi laø gaàn choùt trong vôû haøi kòch maø ñaûng ta ñang chòu traän. Naøy laø Baùc Vua Leâ Chieâu Thoáng huû danh laø Phieâu, Baùc töùc anh aùch ñi ñöôïc vì ñöôøng ñöôøng chính chính Baùc ñang laø toång taøi cuûa cheá ñoä coäng saûn vöông trieàu, Baùc ñaõ coá tranh thuû ñöôïc söùc maïnh cuûa ngaøi ñaïi söù coäng hoaø nhaân daân Trung Hoa, Baùc ñaõ khoaù moàm ñöôïc Boä chính trò baèng caùc taøi lieäu, hoà sô OÂ vôø si Bank maø caùc ngaøi ñang daáu ñoâ la trong ñoù. Boãng döng, boïn phaûn caùch maïng trong ñaûng chuùng noù neùm ñaù daáu tay, noù yeâu caàu thoâng qua ban chaáp haønh trung öông, noù pheát cho Baùc moät roi, Baùc ngaõ nhaøo khoâng kòp thôû . 

Maø Baùc khoâng töùc sao ñöôïc khi Ñaïi hoäi ñaûng vinh quang saùng choùi laäp loeø laàn thöù Iuû Xìu chöa khai maïc maø boïn baùo chí laùo khoeùt ñaõ thoâng baùo, ñaïi hoäi kyø naøy chaéc chaén seõ ñoåi Môùi, seõ coù Toång Bí thö MÔÙI. Ui, ñau quaù, môùi laø sao Baùc ôi. 

Rieâng Baùc Maïnh, ngöôøi con giai coù chuùt tình nôi bieân giôùi cuõng chaúng nguû ñöôïc, Baùc khaáp khôûi möøng möøng, lo lo thaàm vì kyø naøy tay Leâ chieâu Thoáng coõng boïn Taøu caén gaø Vieät xem nhö ñaõ ñai. Baùc ñöôïc maät baùo tin naøy Baùc möøng laém. Baùc cuõng lo laø khoâng bieát boïn ñaøn em cuûa Vöông Gia coù tính keá ñoäc thuû gì nöõa khoâng ñaây. Thaây keä , ngaøy mai Baùc cöù böôùc vaøo ñaïi hoäi ñöôøng ta chöùc toång bí thö theânh thang aø ta böôùc. Baùc seõ coù caùch, cuoái cuøng , neáu Baùc bò maát an toaøn, bò ñe doaï , Baùc seõ coù caùch nhö Goobachoáp chaúng haïn, ai laøm gì ñöôïc Baùc naøo? . 

Caùc baùc coøn laïi nhö  Baùc Möôøi , Baùc Kieät , vaø caùc Baùc khaùc laø maát nguû nhieàu nhaát. Ngaøy mai laø ngaøy cuoái cuøng, boïn treû noù coøn goïi caùc Baùc laø coá vaán, sau 3 ngaøy laøm vieäc, khi ñaïi hoäi chaéc chaén seõ thaønh coâng toát ñeïp caùc Baùc seõ ñöôïc nghe moät baøi ca ngôïi caùc Baùc, sau ñoù tuyeân boá boû naác coá vaán vaø caùc Baùc seõ ñöôïc ra veà caùc bieät thöï , laâu ñaøi ñeå caém caâu trong danh döï. Öm höøm , oån ñaáy nhæ . 

Daân ñen : Coøn chuùng chaùu thì sao caùc Baùc ôi. Ô kìa, chuùng tao lo thaân chuùng tao coøn chöa xong, chuùng maøy aø... leân maø hoûi Baùc Hoà, nhôù. 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông