Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Baùc Hoà "Nhí "  Vaø Baøi Toaùn Daân Chuû Taøi Saûn Ñaûng Vieân

Phaûi noùi raèng chöa bao giôø ñaûng coäng saûn Vieät Nam laïi töï boâi tro traùt traáu leân maët mình nhieàu nhö laàn ñaïi hoäi 9 naøy .

Saùng ngaøy 21 thaùng 4 , khi chöa coù keát quaû baàu cöû hay keát quaû baàu cöû ñang bò eùm , aáy maø toaøn daân ta , keå caû voâ vaøn kieàu baøo - moät boä phaän cung caáp ngoaïi löïc khoâng theå taùch rôøi cho taøi saûn ñaûng vieân  ñaõ bieát raát roõ keát quaû kyø ñaïi hoäi naøy. Nhuïc nhaõ nhaát laø caùc vò aáy cöù ñoøi coâng khai hoaù maãu maùu AND cuûa Baùc Hoà Nhí : Noâng ñöùc Maïnh vôùi baùc Hoà nhôùn ñang coù voâ soá teá baøo ñeå laïi trong laêng cuûa "ngöôøi?" . 

Sao vaäy nhæ ? chuyeän laï thaät , toång bí thö môùi chöa nhaäm chöùc ñaõ bò ño vaùn bôûi dö luaän nhaân daân roài . Dö luaän laïi caøng phình to caëp maét kieáng ra maø baøn taùn , khi treân chöông trình truyeàn hình saùng hoâm nay 21 thaùng 4 , ngaøi phoù ban tö töôûng trung öông , ngaøi Taï Xuaân Ñaïi hai tay thì cöù xoaén vaøo nhau, moà hoâi moà keâ nheã nhaïi khi tay phoùng vieân truyeàn hình VTV1 hoûi : 

- Vieäc coâng khai hoaù taøi saûn ñaûng vieân ñeå daân chuùng phaùt huy daân chuû ñaõ ñöôïc ban chaáp haønh vaø boä chính trò khoaù 9 chuaån bò ra sao aï ?

OÂng ta traû lôøi cöù len leùn nhö  ñi aên troäm nhaø chuøa : 

- Öm öm... theo lôøi ñoàng chí Toång bí thö thì ... vieäc naøy seõ döïa vaøo caùc toà chöùc chính quyeàn laø chính, giuùp cho ñaûng coù bieän phaùp ñaáu tranh choáng tieâu cöïc , naâng cao söùc chieán ñaáu , coâng khai hoaù daân chuû... vaâng .

Hô , vaäy laø cô hoäi ngaøn naêm coù moät cuûa phong traøo ñoøi töï do daân chuû cuûa daân ta ñang ñöôïc ñaûng chaép caùnh bay xa roài. Tröôùc nhaát , nhaân daân cöù vieát thö , göûi baùo nöôùc ngoaøi , göûi toång thoáng Myõ, Phaùp , göûi boä chính trò, göûi caùc baùo trong nöôùc hoûi thöû : 

- Naøy oâng Khaûi tieàn ñaâu ra maø con oâng ñi Myõ hoïc ?  Naøy oâng Leâ ñöùc Anh , oâng Kieät  saáp hoà sô veà tieàn trieäu ñoâ la göûi nhaø baêng Thuî Só  maø tay Phieâu ñang giöõ caùc oâng daáu ñaâu roài ? . Naøy oâng Mai chí Thoï , veà höu roài sao oâng giaøu theá ? Naøy oâng  Duyeät , vuï aùn thuyû cung maø oâng coù nhaän phaàn noù sao khoâng coâng khai hoaù nhæ ? . 

Vaø voâ vaøn caùc oâng ñuû côõ , ñuû caáp cöù hoûi ñi , daân noù seõ daân chuû hoaù , quaû thaät , neáu ñaûng ta maø chòu cho daân chuû hoaù thaät söï , aáy thì anh Vuõ Trung con rieâng cuûa Baùc nhôùn seõ baét tay keát nghóa anh em vôùi anh Maïnh ñang chuaån bò nhaän chöùc Baùc Hoà nhí cuûa ñaûng ta nhæ .

OÂi , coâng ñöùc cuûa caùc oâng ñaõ ñeán hoài maït vaän roài sao ? . Daân chuû hoaù hay thaät.
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông