Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Keá Hoaïch Cuûa A 10 Vaø Chöông Trình Baûo Veä Nhaân Chöùng

Ñieàu tra rieâng cuûa X30 

Trong luùc toaøn daân Vieät ta ñang chuaån bò thaåm tra laïi tin ñöùa con rôi cuûa baùc Hoà nhaäm chöùc taân toång bí thö ñaûng coäng saûn Vieät Nam, thì theo moät nguoàn tin ñaëc bieät, cuïc A10 seõ chính thöùc giaûi taùn vaøo ngaøy 29 thaùng 4 naøy. Nhaân vieân cuûa cuïc seõ ñöôïc ñieàu phoái laïi trong toång cuïc 2 vaø cuïc phaûn giaùn söï vuï Chaâu AÙ. Cuïm hoaït ñoäng cuûa A10 , vôùi ñaàu keânh ñang baét taïi Hong Kong coù theå seõ ñöôïc chuyeån giaûm sang moät nöôùc thöù ba trong nay mai. 

Döôùi aùp löïc cuûa Leâ Khaû Phieâu , ngöôøi ñaõ bò trung öông ñaûng coäng saûn Vieät Nam quy toäi laø noäi giaùn cho tình baùo Trung coäng , cuïc A10 ñaõ cung caáp moät soá khaù lôùn tin maät cuûa chính quyeàn coäng saûn Vieät Nam sang cho tình baùo Trung Hoa thu thaäp . Cuï theå laø soá lieäu chính xaùc veà vieäc ñieàu quaân taïi caùc haûi ñaûo , vieäc boá phoøng taïi bieân giôùi Laos vaø Trung - Vieät , thoáng keâ taøi chính cuûa quaân ñoäi , maïng löôùi tình baùo taïi Trung Hoa , vieäc mua baùn caùc thieát bò quaân söï cuûa Nga… Phieâu ñang ñöùng tröôùc nhöõng baûn aùn quy toäi raát naëng . Do ñoù , ñaøn em cuûa Phieâu , ñöôïc söï hôïp taùc chaët cheõ cuûa tình baùo phaûn giaùn Trung hoa , ñang coù chöông trình baûo veä nhaân chöùng , ñaëc bieät ngaém vaøo Leâ khaû Phieâu . Maïng löôùi naøy coøn coù moät söï vuï khaù quan troïng khaùc , ñoù laø bòt ñaàu moái veà vaán ñeà ñöùa con rôi cuûa Hoà Chí Minh.

Ñaùng lyù vieäc quan troïng naøy , chuùng toâi chæ neân phoå bieán noäi boä ñeå caùc nôi kòp thôøi haønh ñoäng. Tuy nhieân , vì tính chaát böùc xuùc , coù aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán vaän meänh cuûa ñaát nöôùc , neân phaûi buoäc loøng coâng boá coâng khai . 

Nhö caùc baïn ñaõ bieát , hieän nay , coù hai nhaân chöùng cöïc kyø quan troïng coøn soáng, ñoù laø taân toång bí thö Noâng ñöùc Maïnh vaø oâng Vuõ Trung , töùc Nguyeãn taát Trung , con nuoâi cuûa Vuõ Kyø , bí thö rieâng cuûa Hoà chí Minh . caû hai ngöôøi naøy ñeàu laø con ruoät cuûa oâng Hoà . Vieäc phanh phui moái lieân heä cuûa oâng Hoà vôùi hai ngöôøi con naøy seõ laø ñoøn ñaùnh sinh töû vaøo cheá ñoäc ñoäc taøi Vieät Nam coäng saûn . Ñieàu ñoù cuõng coù nghóa laø , aûnh höôûng cuûa Trung Hoa leân Vieät Nam seõ bò huït haãng . 

Cho ñeán baây giôø , chuùng toâi chæ coù theå cung caáp cho quyù vò hai giaû thieát raèng : gieát Leâ khaû Phieâu ñang laø moät keá hoaïch , vaø bòt mieäng hai ngöôøi con cuûa oâng Hoà cuõng laø moät keá hoaïch . Hai keá hoaïch naøy hieän ñang cuøng naèm treân moät chieác baøn giaáy . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông