Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Leâ Khaû Phieâu - Möu Ñoà, Tham Voïng
Vaø Caùi Cheát Ñöôïc Baùo Tröôùc 

Kyø moät

Cuoäc ñôøi cuûa Leâ khaû Phieâu gaén chaët vôùi hai chieán tröôøng - Hueá vaø Xieâm Rieäp . Daùng voùc nhoû con , leûo löï cöïc kyø trong ngoân caùch xaø coät cuûa caùn boä chính trò vieân . Leâ khaû Phieâu luoân coá gaéng töï "trình dieãn" con ngöôøi cuûa y nhö moät maãu caùn boä kieåu maãu nhaát , Poân Poát nhaát . Chæ coù tuaân leänh , tuaân leänh vaø tuaân leänh .

Caùc caùn boä döôùi quyeàn y hoài muøa heø ñoû löûa 1972 coøn nhôù moät chính trò vieân raát thích ñöôïc goïi laø :"thuû tröôûng" . vaâng , thöa thuû tröôûng . Töø naøy y phaûi tröïc tieáp nghe vaø nhìn caùi mieäng cuûa ngöøôi ñoái thoaïi phaùt ra töø aáy thì y môùi haøi loøng . Thöûô coøn laø moät anh chaøng trung uyù , trong ñaïi ñoäi cuûa y , y luoân chöùng toû y coù moät traùi tim saét ñaù . Y noùi thì ngöôøi khaùc phaûi nghe , y khoâng chaáp nhaän ai phaûn baùc yù kieán cuûa y . 

Quyù vò xin chuù yù moät chuùt , quyù vò seõ thaáy ngay tính chaát kyø laï trong tính khí nhöõng con ngöôøi töï xöng laø coäng saûn . Ñoái vôùi nhöõng nhaân vaät ñang taïi quyeàn , vieäc khai thaùc ñôøi tö cuûa hoï khaù khoù khaên . Nhöng khi hoï bò haï beä , baèng baát cöù lyù do naøo , ñoái thuû cuûa hoï khoâng bao giôø tha cho hoï baèng caùc chöùng cöù , taøi lieäu , giai thoaïi veà con ngöôøi ñoù ñöôïc tung ra aøo aït . Ñaày ñuû , chi tieát ñeán khoâng soùt moät daáu phaåy . Ñoù , caùi maø nhaø vaên Döông thu Höông goïi laø "man rôï" laø ñaáy. 

Baåm sinh taøi naêng cuûa Leâ khaû Phieâu treân chieán tröôøng laø gì ? laø taøi môû vaø khoaù cô baåm khaåu AK nhanh cöïc kyø , vôùi moät tay , y coù theå ghìm caây AK , quaït reõ quaït nhanh , chính xaùc ñeán baát ngôø , ñieåm baén cuûa y luoân laø 9,5 ñeán 9,9 . Nhöõng chaøng cao boài Myõ ñeán Hueá khoâng chòu noåi taøi baén seû cuûa y ñaâu . Y raát thích baén xuyeân taùo , khaåu K54 , y xuyeân taâm quaû oåi caùch 20 meùt raát chính xaùc , khaåu AK , y noå 3 vieân moät laàn hay 5 vieân moät laàn laø chuyeän taàm thöôøng cuûa y , baén moät loaït maø truùng caû ba caùi ñaàu , y môùi thích . 

Nhöõng ngaøy taán coâng caùc anh em Poân Poát , chính y ñaõ saùng cheá ra kieåu ñaùnh "uùp xaø" , coù nghóa laø cho quaân Vieät Nam maëc ñoà baø ba ñen , quaøng khan raèn , y heät nhö quaân Poân Poát , ñöùng treân nhöõng chieác xe trung quoác , mang côø Poân poát, coá gaéng vöôït thaät nhanh tröôùc ñoaøn xe ñang thaùo chaïy veà phía Taây cuûa caùc ñoàng chí Poân poát , laïi vaãy tay chaøo nöõa cô ?! . Roài sau khi ñuû khoaûng caùch an toaøn , aleâ , daøn haøng hai beân maët ñöôøng , gieát thaät nhanh , saïch, goïn caùc ñoàng chí aáy töø hai beân veä ñöôøng , baén xuyeân taùo vaø khoâng chöøa ai . Vôùi taøi naøy , ngaøi ñaïi taù Leâ khaû Phieâu ñaõ ñeán PnoângPeânh raát sôùm , vaøng ôû caùc chuøa , gieáng daân cuùng , y ra leänh cho thuoäc caáp noå tung , chia ra , phaàn lôùn y noäp ñuùng tyû leä cho caáp treân , coøn laïi , coù trôøi môùi bieát y ñeå nôi nao. 

Leâ khaû Phieâu soáng coù raát ít baïn , baïn thaân haàu nhö khoâng coù ai . Vaû laïi , chaúng ai daùm laøm baïn vôùi moät con ngöôøi khoâng thích ngöôøi ta noùi khaùc yù mình , lôù quôù, y reït cho baêng AK , coù maø trôøi cöùu . Tuy nhieân , veà maùnh khoeù keát beø caùnh thì y laø tay toå . Coù hai caùch chính trong chính saùch ngoaïi giao cuûa y : moät laø tranh thuû moïi quan heä , theo doõi ngaàm , sau ñoù loâi keùo ngaàm hay tröïc tieáp . Hai laø duøng chính saùch ngoaïi giao "ñaâm sau löng" . Haøng traêm maïng caùn boä maët traän giaûi phoùng nhaân daân Khô Me coù yù ñònh taùch rôøi vôùi quaân Vieät Nam vaø bò baén seõ töøng maïng moät chaéc bieát roõ hôn ai heát ñieàu naøy . Nhöõng ai noùi raèng , y laø moät ngöôøi coù tính trung thaønh, xin thöa, sai hoaøn toaøn. Ngay phong caùch töôùng cuûa y , khoâng bao giôø coù theå coù tính trung thaønh trong ñoù . 

Quùy vò vui loøng xem laïi ñoaïn baêng Video quay caûnh ñaïi hoäi ñaûng coäng saûn Vieät Nam laàn 9 vöøa qua . Saùu khaûi luoân luoân göûi caùi nhìn khinh bæ vaøo Phieâu ngay treân baøn ñaïi hoäi . Leâ ñöùc Anh thì saét laïnh maët ñi . Coøn Voõ vaên Kieät thì khoâng theøm ñeå maét ñeán . Caùc baïn coù theå töôûng töôïng ñöôïc raèng sau taám maøn nhung , thuû töôùng vaø toång bí thö KHOÂNG bao giôø chaøo hoûi nhau khoâng , duø chæ moät caâu ! 

Gæa söû nhö trung öông kyø naøy maø choïn Phieâu laøm toång bí thö laàn nöõa,  chuùng ta neân vui möøng , vì sao thì chaéc caùc baïn coù theå hieåu roài . Aùp löïc neùn caøng maïnh , bình gas caøng nhanh ñeán thôøi ñieåm kích noå , ñôn giaûn vaäy thoâi . 

(coøn kyø cuoái xin vui loøng ñoùn xem: Buoåi tröa ñònh meänh vaø soá phaän cuûa Leâ chieâu thoáng hieän ñaïi) . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông