Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Boá Giaø Cuoái Cuøng Cuûa Ñaûng Coäng Saûn VN Laø Ai ?

Töø boá giaø ñaùng leõ chæ rieâng cho caùc baêng ñaûng Mafia taïi YÙ , theá nhöng , qua suoát chieàu daøi lòch söû maø ñaûng coäng saûn Vieät nam ñaõ töï giôùi thieäu tröôùc theá giôùi . Ñaûng ñaõ chöùng toû mình laø moät thaønh vieân toäi aùc Mafia nhaø nöôùc loaïi raát taàm côõ.

Ñöùng treân ñaûng Mafia naøy , luoân gaén chaët nhö hình vôùi boùng moät tay phuï traùch tö töôûng giaùo ñieàu , coù kieán thöùc maïnh veà öùng duïng lyù thuyeát giaùo ñieàu trong thöïc teá, caù tính maïnh , aûnh höôûng saâu roäng , coù chaân reát trong khaép caùc phe phaùi trong nhaø nöôùc, trong ñaûng . Coù theá löïc maïnh trong quaân ñoäi , coù haäu thuaãn ngaàm trong ngaønh tö phaùp. Boá giaø naøy phaûi laø ngöôøi vieát tröôùc ñöôïc keá hoaïch thöïc hieän coâng taùc cuûa ñaûng , chí ít phaûi trong 5 , 10 naêm. Laø ngöôøi coù taøi toå chöùc , coù khaù nhieàu keû thuø ngaàm , boá giaø phaûi bieát ñieàu ñoäng cô caáu toå chöùc cuûa ñaûng kòp thôøi , phaûi chuû ñoäng naém thôøi cô , vaø ñaëc bieät , phaûi coù taøi thöông thuyeát . Laøm Boá giaø cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam maø khoâng naém vöõng lyù thuyeát thöông nghò thì seõ ngaõ ngay döôùi chaân boïn ñaøn em. Vaäy thì , ai laø boá giaø ñaàu tieân cuûa ñaûng ? .

Chuùng toâi xin lieät keâ theo doøng lòch söû , Boá giaø ñaàu tieân chính laø Traàn Phuù , sau khi bò Hoà Chí Minh laät, thì ñeán phieân tay ñaøn em Nguyeãn Chí Thanh mon men haát boá giaø Minh . Cuù aùm saùt cheát ngöôøi cuûa Thanh taïi mieàn Nam Vieät Nam ñaõ giuùp Hoà giöõ vöõng ngoâi vò boá giaø ñeán taän naêm 1967 . Vieäc tieát loä bí maät cuoäc toång taán coâng Maäu Thaân 1968 , ñaùnh daáu böôùc can thieäp tinh vi , taøn baïo cuûa tay boá giaø Leâ Ñöùc Thoï , caùc bí maät chuyeån quaân cuûa quaân mieàn Baéc xaâm nhaäp mieàn Nam naêm 1968 , ñaõ bò Boá giaø Thoï chôi xoû Baùc , thaûy tin qua caùc ñoàng chí taïi Ñoâng Aâu , caùc ñoàng chí naøy ñaõ cung caáp tin ngöôïc laïi cho tình baùo Hoa Kyø vaø theá laø xong.

Tieán chieám ñöôïc mieàn Nam , Boá giaø Leâ Ñöùc Thoï chính thöùc phaùc hoaï keá hoaïch baét tay Nga , chaët chaân Trung coäng traùi vôùi giaùo huaán cuûa Hoà . Naêm 1977 , keá hoaïch ñöôïc trieån khai , naêm 1979 , hai vaïn quaân Trung hoa aùp saùt bieân giôùi vaø traøn qua Laïng sôn . Leâ ñöùc thoï bò haï beä , naêm 1981 , Phaïm Huøng taïm leân thay , naêm 1983 , Mai chí Thoï thay theá chieác gheá naøy cho ñeán ngaøy nay . Phaûi , chính Mai chí Thoï cuøng vôùi Leâ Ñöùc Anh ñang chôi laïi con baøi Ñoâminoâ cuûa Leâ ñöùc Thoï ngaøy xöa nhöng baûn lónh vaø  söùc maïnh khoâng coøn ñöôïc haäu thuaãn nhö vaøo nhöõng naêm 1975 nöõa . 

Hieän nay, coâng taùc giaùo duïc chính saùch tö töôûng cuûa tay boá giaø cuoái cuøng cuûa coäng ñaûng Vieät laø : keùo daøi thôøi gian cai trò , baét tay vôùi moïi theá löïc coù theå coù ñeå duy trì söùc maïnh cuûa heä thoáng ñaûng , ñònh höôùng tö baûn ñoäc taøi ñeå cuûng coá theå cheá , truyeàn vaät löïc , taøi löïc, khoa hoïc tieán boä ñeå "truyeàn ngoâi" kòp thôøi , ñuùng luùc cho con chaùu cuûa caùc ñaûng vieân cao caáp . Taán coâng maïnh coäng ñoàng Vieät taïi haûi ngoaïi , chia reõ saùch löôïc hoaø hôïp toân giaùo , tranh ñaáu nhaân quyeàn , daân chuû cuûa traøo löu tieán boä trong nhaân daân. 

Tuy nhieân , vaùn baøi ñaõ laät ngöõa . Lieäu Mai chí thoï vaø caùc ñoàng söï keùm taøi keùm ñöùc cuûa ñaûng xoay sôû ñöôïc gì nöõa khi röøng , soâng , nuùi , bieån Vieät Nam cuøng vang tai moät lôøi chaùn gheùt cheá ñoä "phong kieán hieän ñaïi" cuoái cuøng treân quaû ñòa caàu naøy ? , lieäu coøn ñöôïc bao naêm ? .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông