Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Ñeâm Cuoái Cuûa Moät Toång Bí Thö 

(Tieáp theo vaø heát cuûa baøi Leâ Khaû Phieâu - Möu Ñoà, Tham Voïng Vaø Caùi Cheát Ñöôïc Baùo Tröôùc).

Buoåi tröa ñònh meänh : 

19 giôø ngaøy 12 thaùng 4 naêm 2001, 153 caùn boä coäng saûn trong ban chaáp haønh trung öông khoaù 8 , phe mieàn Nam teà töïu ñoâng ñuû taïi moät nhaø khaùch trong khu vöïc boä quoác phoøng . 

Tröôûng ban toå chöùc Nguyeãn vaên An  ñoùn ñoaøn baèng caùi nheách meùp khoù hieåu . Nhö caùc ñoàng chí ñaõ bieát , kyø naøy , muïc ñích chính cuûa ban chaáp haønh nhieäm kyø môùi laø baàu ra moät ban bí thö coù traùch nhieäm raát naëng , danh saùch ñeà cöû , caùc phieáu baàu vaø chöông trình laøm vieäc seõ ñöôïc phaùt cho töøng Ngöôøi . Y gaèn gioïng chöõ Ngöôøi vaø chaêm chaêm nhìn töøng vò töø mieàn Nam ra. Moät söï im laëng ñeán laëng ngöôøi . Chæ coù tieáng ro ro cuûa chieác maùy ñieàu hoaø khoâng khí ñang phaùt heát coâng suaát. Saùng ngaøy moát , chuùng ta seõ hoïp chính thöùc veà vieäc naøy . Tröôùc khi caùc ñoàng chí veà nôi nghæ , toâi ñeà nghò , taát caû caùc maùy nhaén tin , ñieän thoaïi di ñoäng , caùc loaïi maùy lieân laïc khaùc , caùc ñoàng chí göûi Caû cho ban toå chöùc . Y laïi gaèn gioïng chöõ Caû . Vaø theá laø saùng hoâm sau , caùc " ñoàng chí " vöøa töø Nam Trung boä ra ñöôïc höôûng cheá ñoä chaêm soùc ñaëc bieät cuûa caûnh veä cuïc baûo veä chính trò , vôùi hai tay , hai chaân , thaân hình , quaàn aùo " saïch seõ " .  

Tröa ngaøy 13 thaùng 4 , sau khi nhaän cuù ñieän cuûa Mai chí Thoï töø Nam goïi ra, Traàn ñình Hoan tay "thoâng taán tröôûng kieâm nhaùnh phoù KGB taïi Haønoäi" voäi vaõ ñeán gaëp toång coäng gaàn 300 " ñoàng chí Baéc ,Nam , Trung taïi ñòa ñieåm cuõ : haøng loaït caùc chöông trình laøm vieäc ñöôïc phaân phaùt tröôùc, oån , khoâng coù gì . Nhöng ñeán khi caùc Phieáu baàu goàm : baûn ñieàu tra giaønh cho töøng ñoàng chí, baûn  caâu hoûi vaø yeâu caàu baàu choïn ñöôïc töøng vò nhaên traùn suy tö , thì haøng loaït tieáng " oà " vang leân trong caên phoøng ñoùng kín ñoù . Khoâng , ñeà nghò ñoàng chí toång bí thö phaûi giaûi trình taïi
sao ñoàng chí coù caùc vaên baûn nhaän xeùt thieáu khaùch quan naøy . Toâi khoâng ñoàng yù vôùi yù kieán cuûa boä chính trò , ñeà nghò baàu laïi .  Ñeà nghò baàu daân chuû laïi . Ñoäng oå roài !!!. Khoâng , Nguyeãn Khoa Ñieàm nhaùy maét vôùi An . An laïi goïi ñi ñaâu ñoù . Toái ngaøy 14 thaùng 4 , taïi vaên phoøng toång bí thö : anh Phieâu naøy , ban chaáp haønh ñeà nghò baàu laïi , baùc yù kieán cuûa boä chính trò . Taïi sao ? taïi sao ? hoï phaûi toân troïng yù kieán cuûa boä chính trò chöù ?. Khoán noãi laø Anh laïi khoâng toân troïng yù kieán cuûa hoï .
Anh laøm , anh phaûi chòu . Taøi lieäu naøy laø cuûa anh phaûi khoâng ? . Im laëng .     

Saùng 15 thaùng 4 , Naøy , tæ leä bao nhieâu ? boán ba ba . Heà , ñöøng coù giôõn ,  laáy oâng doâ theâm aø ? Ba hai boán môùi ñuùng . Nhaát trí ? öø , duyeät . 19 giôø 30 toái 15 thaùng 4 , vaên phoøng toång bí thö : Coù yù kieán vaø keát quaû chính thöùc töø vaên phoøng trung öông ñaûng , anh xem qua . Anh coù yù gì ? . Toâi khoâng ñoàng yù, toâi ñeà nghò baàu laïi . Anh neân ñoàng yù , Phaûi ñoàng yù , ñaây laø yù taäp theå . Caùc ñoàng chí khoâng coù yù kieán veà chuyeän chieác va ly cuûa Maïnh aø ? . Anh Phieâu aø , anh chæ neân bieát chuyeän cuûa anh thoâi nheù . Nhö theá naøy, baét ñaàu töø giôø phuùt naøy , anh thoâi chöùc toång bí thö . Maøy daùm aên noùi vôùi tao theá haû ?. Anh Phieâu , aên noùi cho caån thaän . 

Phieâu buoâng mình rôi treân chieác gheá boïc neäm maùt röôïi . Phieâu laåm baåm vaø nhôù ñeán söùc maùt laïnh cuûa khaåu P6, nhöng khoâng coù suùng , cuõng chaúng coù ai beân trong vaên phoøng toång bí thö .  Vaø theá laø caâu chuyeän coå tích hieän ñaïi ñeán ñaây xin taïm döøng , Heïn gaëp laïi .

(chuù thích : tæ leä ba hai boán töùc quyeàn nay taäp trung vaøo ban bí thö bao goàm : phe caàm : Maïnh , Troïng , Khoan . Phe Taøu: Phoùng , Duõng . Phe khoâng coù phe : Anh , An , Ñieàm , Hoan . ) .   Quyù baïn ñoïc xong , vui loøng queân ñi nheù , keûo ñau ñaàu laém .!!
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông