Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Giaûm Bieân Cheá Ñònh Höôùng Xaõ Hoäi Chuû Nghóa !!!

Chæ caùch ñaây 10 naêm thoâi , treân baùo ñaûng maø xuaát hieän töø "coâng daân" thì quaû laø chuyeän laï , nay thì töø naøy caùc con keùt cuûa ñaûng coi boä duøng "hôi bò nhieàu" . 

Noùi ñeán coâng daân , töùc noùi ñeán Daân Quyeàn  hay quyeàn cuûa daân , ñaûng vieát coâng daân hay laém nhöng ñaûng coù toân troïng Daân quyeàn khoâng ? . Ñaûng coäng saûn raát thích noùi vaø vieát Vì nhaân daân queân mình Töø nhaân daân maø ra coøn quyeàn lôïi cuûa daân thì ñaûng caáp cho thì daân môùi ñöôïc nhaän - khoâng cho thì daân phaûi caâm mieäng , cho neân daân ngaøy nay chaúng coøn maáy tröï daùm tin ñaûng nöõa , bôûi ñaûng laø vua maø !! . 

Traûi qua bao cuoäc chieán tranh noài da xaùo thòt giöõa heä tö baûn vaø heä chuû nghóa xaõ hoäi , roài ñaùnh ñaám ì xeøo trong phe phaùi coäng saûn caàm quyeàn . Cöù daân laø goác ñeå ñaûng duøng , ñaùnh ñaám xoâi thòt ñaõ roài , thaèng daân traéng khoá raùch töôm laïi hoaøn daân , chæ coù con Baùc Hoà thì laïi laøm Vua , con cuûa daân ngheøo laïi queùt laù ña ! , huhuhu .  

Vì möu caàu haïnh phuùc vaø thöïc hieän caùc ñôït phong traøo vaän ñoäng daân chuû maø laém chieán só tranh ñaáu daân chuû baát baïo ñoäng taïi Vieät Nam ñaõ chòu raát nhieàu troø ñaøn aùp töø ñaûng . Duø vaäy , tieáng noùi cuûa hoï luoân luoân ñöôïc daân laéng nghe chaêm chuù vaø raát tin yeâu. Theá neân , nay xuaát phaùt töø thöïc tieãn , töø ñoøi hoûi böùc xuùc cuûa Coâng daân , tieáng noùi cuûa coâng daân Vieät Nam ngay treân queâ Vieät seõ ra maét quyù vò truyeàn thoâng baèng haøng loaït caùc baøi vieát veà "ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa". Caùi  ñuoâi chuoät tö baûn ño ñoû xanh xanh seõ ñöôïc chính coâng daân maø ñaûng taâng boác ñònh löôïng vaø xem xeùt laïi cho chính xaùc . 

Theá naøo laø ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa trong taàm nhìn , suy nghó cuûa moät Coâng Daân . Ñaûng phaûi nghe , ñaûng phaûi thaáy vì coâng daân phaùt bieåu cô maø !!. Chuùng ta seõ nghe raát xaùc thöïc ngöôøi daân laàn löôït noùi veà "y teá ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa naøy" . "Giaùo duïc vaø ñoùng hoïc phí ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa naøy".  "Ñoùng thueá ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa naøy." . Caû "Maõi daâm ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa nöõa". O la la , nhieàu ñeà taøi haáp daãn laém cô . 

Ñaàu tieân , xin môøi quyù baïn thöôûng thöùc theá naøo laø "Giaûm bieân cheá ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa"??.  Giaûm bieân cheá laø gì ? noùi thaúng , laø ñuoåi vieäc vì "heát vieäc" neân vì phaûi giaûm chi phí , vì phaûi caïnh tranh maø phaûi thaûi ngöôøi ñi. Nhöng giaûm bieân cheá ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa khaùc nhieàu laém nheù , ñaáy khoâng phaûi laø nhaèm giaûm chi phí cuûa coâng daân , cuõng chaúng ñeå giaûm chi phí cuûa nhaø nöôùc , maø laø ñeå "ñaït chæ tieâu" . Taát nhieân , chæ tieâu naøy laø do nhaø nöôùc tính toaùn , sau khi ñaõ tröø ñi nhöõng ngöôøi trong bieân cheá nhaø nöôùc ñaùng lyù caàn phaûi giaûm tröôùc tieân !. 

Baïn coù theå hieåu noåi khoâng trong khi moät vò thöù tröôûng coäng saûn, chi phí cho vò aáy haøng thaùng ñöôïc tính baèng 100 ngöôøi lao ñoäng haønh chính söï nghieäp nhaän löông , caùc vuï tröôûng , cuïc tröôûng cuõng ñaâu coù chòu thua, ngang ngang nhö boån . Cho neân, coâng daân hoûi laø : naøy oâng nhaø nöôùc ôi , sao khoâng giaûm tröôùc heát caùc oâng caùn boä vuï , cuïc , thöù kia cho coâng daân nhôø . Cöù giaûm moät oâng thì cöù nhö  laø giaûm 100 coâng daân vaäy ? , theá nhöng ñaáy laø :ñieàu kî uùy trong dö luaän nhaân daân maø ñaûng khoâng cho coâng daân noùi . 

Neáu ñaûng cöù caám noùi , neáu ñaûng cöù bao che thì vieäc ban toå chöùc chính phuû saép xeáp naøy , chính saùch noï laø ñeå laøm gì ? , tröôùc maét , coù coâng daân naøo muoán giaûm bieân cheá ban toå chöùc chính phuû ñi khoâng ?!! , oâ , chaéc laø haøng khoái ñaáy . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông