Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Töôøng Trình Ñaëc Bieät Töø Vieät Nam : 
Vì Sao Ngöôøi Noâng Daân Tieáp Tuïc Noåi Daäy ? 

Gaàn moät thaùng sau khi ñöùa con cuûa BAÙC leân laøm toång bí thö , vieäc ñoåi môùi cô cheá haønh chính , luaät phaùp , thanh tra haàu nhö khoâng thay ñoåi . Caùc con vi truøng tham nhuõng cuûa cheá ñoä coäng saûn giaø nua taïi Vieät Nam ñaõ lôøn thuoác . 

Taïi noâng thoân , ñaøn aùp , chieám ñaát cuûa daân , taêng thueá , caùc khoaûn phí , phuï thu leân ñaàu ngöôøi noâng daân caøng ngaøy caøng khoác lieät khoâng theå kieåm soaùt noåi . Saùng hoâm nay , ngaøy 10 thaùng 5 naêm 2001 , raát ñoâng baø con noâng daân , ñaëc bieät nhaát laø taïi Beán Tre ñaõ luõ löôït chieám traøn tröôùc caùc cô quan cuûa ñaûng boä , chính quyeàn trung öông nhö : thanh tra nhaø nöôùc vaên phoøng taïi phía Nam (ñöôøng Nguyeãn ñình Chieåu) , dinh ñoäc laäp , vaên phoøng tieáp daân cuûa ñaûng (ñöôøng Voõ thò Saùu) , vaên phoøng quoác hoäi buø nhìn (ñaïi loä thoáng nhaát ) , söï quan taâm cuûa dö luaän taäp trung vaøo caùc cuoäc bieåu tình ñoøi töï do côm aùo cuûa noâng daân sau ñaïi hoäi ñaûng ñaõ coù söï tham gia tích cöïc cuûa caùnh thanh nieân . So vôùi tröôùc , chæ coù ñaøn baø , con gaùi oâm bieåu ngöõ , nay coù  thanh nieân ñi theo ñaõ noùi leân möùc phaãn noä, ñoøi ñoái maët vôùi caùn boä laõnh ñaïo voâ traùch nhieäm ñaõ taêng leân raát döõ doäi . 

Ñuùng 6 giôø 30 saùng ngaøy hoâm nay , 10 thaùng 5 . Caùc baø con noâng daân töø Beán tre ñaõ ñoäi nhöõng chieác noùn laù , beân treân daùn quanh tôø giaáy traéng coù ghi roõ :" Beán Tre ñoàng khôûi ñoøi coâng lyù " , hoï ngoài traät töï ngay ngaén hai beân cöûa ra vaøo cuûa vaên phoøng thanh tra nhaø nöôùc . Xung quanh , coâng an maät vuï coäng saûn ñöùng raát ñoâng , söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng lieân tuïc ñeå baùo caùo tình hình . Baø con ñaõ raát bình tónh chòu ñöïng , keå caû tuø , toäi , ñaøn aùp töø chính quyeàn ñòa phöông sau naøy . Baø con ñaõ vieát baèng möïc ñoû leân nhöõng tôø gíaây khoå A0 , töùc raát lôùn nhöõng doøng chöõ ñoøi traû laïi ruoäng ñaát maø caùc caùn boä ôû xaõ , huyeän , tænh ñaõ huøa nhau öùc hieáp , chia ruoäng moà hoäi nöôùc maét cuûa hoïroài baùn laáy tieàn boû tuùi . Cöù laáy ngay nhöõng tröôøng hôïp thöông taâm nhö oâng Traàn vaên Ñaêng ôû aáp trung phuù 4 , xaõ Vónh Phuù , huyeän Thoaïi sôn , Tænh An giang thì roõ. 

Chính quyeàn xaõ Vónh Phuù cuøng vôùi coâng an xaõ ngang nhieân chieám ñaát cuûa daân sau vuï hôïp taùc hoaù taäp ñoaøn , sau ñoù chia laïi cho caùc caùn boä coù aên chia . Ngaøy 24 thaùng 4 naêm 2001 , töùc raát gaàn ñaây, coâng an xaõ ngang nhieân caám gia ñình oâng gieo saï treân maûnh ñaát cuûa chính mình , uyû ban nhaân daân xaõ cuøng vôùi uûy ban nhaân daân huyeän Thoaïi Sôn - An giang ra quyeát ñònh soá 03/QD9-XP do phoù chuû tòch huyeän Nguyeãn thaønh Ñoâ kyù , xöû phaït gia ñình noâng daân naøy 5 trieäu ñoàng vì toäi :"chieám ñaát noâng nghieäp" cuûa chính gia ñình oâng ?!!!. Gia ñình oâng Ñaêng phaûn öùng thì laäp töùc coâng an xaõ loâi ngöôøi trong gia ñình nhoát trong uyû ban xaõ moät caùch traéng trôïn , coâng khai khoâng coù chöùng cöù , lôøi khai , thuû tuïc thöïc thi luaät phaùp . Laïi cho nhaân vieân ñeán tòch thu 70 giaï luùc trong gia ñình chò . 

Caùi goïi laø " chính saùch cuûa ñaûng vaø nhaø nöôùc " ñaõ loä ra maët traùi ngöôïc ñænh ñieåm cuûa noù : baét daân vaøo hôïp taùc hoaù nhöng khoâng nhaèm taïo ñieàu kieän cho daân aên no maëc aám , maø nhaèm aâm möu chieám ñaát , cöôùp coâng cuûa daân , nhaèm chia lôïi loäc cho caùn boä ñaûng vieân coù coâng cho ñaûng höôûng lôïi , laïi bao che keû coù toäi , ñaøn aùp ngöôøi noâng daân  . Toäi aùc naøy Trôøi Ñaát naøo dung tha cho ñöôïc .      
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông