Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Laønh Maïnh Xaõ Hoäi Baèng Vaän Ñoäng ?!!

Baø vaên só Döông thu Höô ng nhaän xeùt chính xaùc : coäng saûn luoân phaùt bieåu caâu noï chöûi boá caâu kia . YÙ Baønoùi raèng tö duy lyù luaän cuûa chính quyeàn coäng saûn hieän nay laø caõi böôùng , caõi chaøy vaø voâ hoàn . 

Luoân luoân treân baùo chí cuûa ñaûng kieåm soaùt caùc laäp luaän cuûa baùo chí raát traùi ngöôïc , thaäm chí maâu thuaãn nhau , ngöôøi daân thì chaúng buoàn ñeå yù , nhöng neáu baïn ôû vò trí khaùch quan , nhaän xeùt cuûa baïn seõ laø heä thoáng baùo chí vieát chaúng ra theå thoáng gì veà tính daân chuû . Hoï hieåu daân chuû moät caùch thaät kyø quaùi ! . 

Ví duï nhö khi Nguyeãn vaên Linh phaùt ñoäng " laáy daân laøm goác " töùc thì muoân vaïn nhaø nghieân cöùu ñaûng vieân la khaûn coå theo sau : Daân vi Quyù , theá naøo laø tinh thaàn thöông daân cuûa Nguyeãn Traõi Ñeán ñôøi oâng Ñoã lyù tröôûng thì Daân bieát , baøn , laøm , kieåm tra phoùng thanh 200 phaàn traêm nhöng tai daân cöù muø tòt nhöõng chuyeän coäng saûn laøm . Töø khi nhaø hoï Phieâu leân ngoâi, chaúng cöù laø anh baùo laù caûi cuûa ñaûng naøo cuõng neân cho baèng ñöôïc caâu "quy cheá daân chuû cô sôû " , nhieàu khi nhö gaàn ñaây ngaøy 11, 12 thaùng 5 coù tay boài buùt cuûa ñaûng coøn vieát raát boá laùo moät caâu: trình ñoä daân chuû cuûa nhaân daân ñaõ ñöôïc naâng leân töø khi ñaûng , nhaø nöôùc ban haønh quy cheá daân chuû cô sôû !!!!!. 

Ñaûng vaø nhaø nöôùc laø Cha hay oâng chuû cuûa daân maø coù quyeàn ban cho daân quyeàn daân chuû ????. Nhö vaäy laø tröôùc khi ñaûng ban cho daân quyeàn naøy , daân coù trình ñoä daân chuû keùm thaáp laém cô ?!!.  Quûa thaät laø ñeán nhöõng luùc maø moät xaõ hoäi noù baêng hoaïi ngay trong cuù phaùp , töø ngöõ vaø söï suy nghó  xuaån ngoác cuûa keû caàm quyeàn , thì chaúng phaûi laø moät caûnh baùo cho söï suïp ñoå cuûa cheá ñoä ñoù hay sao? . 

Söï laønh maïnh xaõ hoäi baét nguoàn töø ñaâu khi keû caàm quyeàn khinh khi ngöôøi daân , coi thöôøng pheùp nöôùc . Tröôøng hôïp oâng chuû tòch phöôøng Baùch Khoa Haø noäi ngang nhieân laán chieám ñaát coâng chöa giaûi quyeát xong thì trong thaùng 5 naøy , thì laïi ñeán oâng phoù tröôûng coâng an phöôøng Kim Maõ Haø Noäi xaây tieáp caên bieät thöï 4 taàng laán gaàn 20 meùt vuoâng ñaát coâng coäng xung quanh , uyû ban nhaân daân quaän Ba Ñình , nôi oâng Nguyeãn xuaân Vinh phoù coâng an naøy coù vaây caùnh beân trong laïi ung dung töï taïi fax caùc baûn coâng vaên kieán nghò khaép nôi bao che cho oâng Vinh, Baø Nguyeãn thò Leä phoù chuû tòch Uyû ban quaän vieát raèng : caùc nôi ñaõ coù höôùng xöû lyù quaù cöùng raén vôùi ñoàng chí Vinh ?! . Coøn thöôøng vuï ñaûng uyû quaän Ba ñình thì xoa xoa naén naén: "Ñeà nghò thöôøng vuï ñaûng uyû phöôøng Kim Maõ phoái hôïp VAÄN ÑOÄNG ñoàng chí Vinh göông maãu chaáp haønh". 

Quûa thaät laø sau vaøi ngaøy khi baøi baùo naøy leân trang nhaø naøy , chaéc laø "ñoàng chí ñaàu ñinh Vinh " kia cuõng bò vaøi ñoøn kieåm ñieåm hay ñoùng phaït vaøi traêm ngaøn phaït vaï ñeå xueâ xoa dö luaän roài ñaâu laïi vaøo ñaáy . Coøn laïi neáu tröôøng hôïp naøy maø laø phoù thöôøng daân  , chaéc laø khoâng coù ai ñoøi Vaän ñoäng ñoàng chí phoù thöôøng daân , maø nhanh choùng cho ñoàng chí phoù thöôøng daân vaøo traïi caûi taïo thoâi . 

Theá môùi noùi . Laøm thaèng aên caép traéng trôïn cuûa coâng , nhöng coù chöùc coù quyeàn , laïi ñeå ñaùp öùng coâng cuoäc vaän ñoäng laønh maïnh hoaù xaõ hoäi , neân thaèng aên caép treân seõ ñöôïc vaän ñoäng ñôõ ñaàu bao che cuûa ñaûng ngay , muoán ñöôïc bao che che chôû thì neân vaøo ñaûng ngay , neân hieåu raèng theo yù ngaàm cuûa ñaûng thì  laønh maïnh hoaù xaõ hoäi laø nhö theá ñaáy .          
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông