Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Ai Daâng Nöôùc Leân Chaân Ngöôøi Daân, Ai Nhaûy ?

Coâng vaên coá 1894/VPCP-CN do thuû töôùng buø nhìn coäng saûn Phan vaên Khaûi kyù ngaøy 4 thaùng 5 naêm 2001 thoâng baùo yù kieán baét buoäc cuûa thuû töôùng veà vieäc ngöôøi daân phaûi ñoäi muõ baûo hieåm trong moïi nôi keå caû trong thaønh phoá ñang laø moät coâng vaên teä haïi nhaát  maø Khaûi ñöôïc caùc coá vaán "nhaém maét aên tieàn" cuûa Khaûi coá baét Khaûi kyù ñeå aên chia phaàn traêm hueâ hoàng töø caùc coâng ty quaân ñoäi ñaõ lôõ nhaäp haøng vaïn chieác muõ baûo hieåm bò öù ñoïng khoâng ai mua . 

Caùi noài côm ñieän chuïp leân ñaàu daân ñang chính thöùc laø noài côm quan troïng cuûa haøng chuïc coâng ty taøi chính ñaûng vaø quaân ñoäi ñaõ lôõ nhaäp muõ baûo hieåm nhöng khoâng baùn ñöôïc do quaàn chuùng khoâng ñoàng tình uûng hoä ñaõ gaây ra traän cöôøi theá kyû naøy . Phaûi chaêng oâng Khaûi kyù moät quyeát ñònh maø luùc chöa thi haønh ñaõ nghe thaáy daân  phaûn ñoái döõ doäi quyeát ñònh thieáu quan saùt cuûa boä saäu thuû töôùng khi khoâng thaáy roõ caùc vaán ñeà xaõ hoäi phaùt sinh ra khi  noài côm cuûa caùc coâng ty taøi chính ñaûng ñöôïc ñaày , coøn noài côm cuûa daân thì vôi vaø noài côm ñieän chuïp treân ñaàu daân seõ sinh ra bieát bao nhieâu laø söï vieäc . 

Thöù nhaát laø giaù caû , quyù baïn bieát löông thaùng trung bình cuûa moät giaùo vieân trung hoïc laø khoaûng döôùi 600 nghìn ñoàng , theá nhöng noài côm ñieän maø caùc coâng ty taøi chính ñaûng bao veà ñaõ treân döôùi gaàn 200 nghìn , töùc 1 phaàn 3 löông . Neáu caû nhaø coù hai vôï choàng, moät ñöùa con thì keå nhö caû nhaø cheát ñoùi cho moät coâng vaên cuûa thuû töôùng ñöôïc thi haønh!!!!.

Ñaáy laø keå sô cho moät coâng vaên caáp nhaø nöôùc thoâi !!, chöù côû ôû thaønh phoá mang teân Baùc thì haøng vaïn coâng vaên kieåu gieát ngöôøi nhö vaäy ñaõ gaây bao ñaïi hoaï cho daân suoát 30 naêm nay roài , thöù ñeán xin keå cho nghe naøo laø ñaøo ñöôûng leân , laáp xuoáng , laïi ñaøo leân laáp xuoáng ,hoûi taïi sao , traû lôøi vì heã coù tieàn laø coù coâng vaên .

Roài gaïch con saâu loùt ñöôøng, loùt xong laïi ñaøo leân, laáp laïi , loùt leân , laïi ñaøo xuoáng , boùc leân , loùt laïi, baùn ñöôïc gaïch con saâu, baùn heát ñöôïc thì coù tieàn laø coù coâng vaên.  Roài hoå trôï daân quaân töï veä, roài hoå trôï nhaø tình caûm , roài hoå trôï sinh vieân giaøu troán hoïc , roài xoaù ñoùi taêng ngheøo , roài xaây caàu cuõng tieàn , cuõng coâng vaên , roài hoå trôï phöôøng, quaän... roài phoøng chaùy chöõa chaùy, roài vì tuyeán ñaàu buoân laäu cuûa toà quoác, roài hoå trôï phí choáng maõi daâm , roài xin phí ñoùng traïm gaùc daân phoøng ñeå baùn ma tuyù. 

Cöù moät coâng vaên laø moät teä naïn laïi lan traøn, theá thì caùi noài côm ñieän vaø coâng vaên chöa thi haønh ñaõ bò daân chöûi leân chöûi xuoáng naøy noù gioáng nhö oâng Khaûi ñoå nöôùc vaøo chaân daân , thaèng daân coù nhaûy qua thì nhaûy, neáu nhaûy khoâng qua thì xin töï nhieân maø cheát chìm . 

Toäi quaù daân ôi .!!
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông