Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Coâng Taùc Tö Töôûng Ra Sao 
Khi Neàn Moùng Tö Töôûng Khoâng Coøn ?


Nghe oâng Nguyeãn Khoa Ñieàm , boä tröôûng vaên hoaù coäng saûn phaùt bieåu veà coâng taùc tö töôûng cuûa ñaûng hieän nay , ngöôøi ta laïi nhôù ñeán boä tröôûng tuyeân truyeàn Gô Ben cuûa Hiller vôùi nhöõng loaït baøi noùi chuyeän veà chuû nghóa quoác xaõ ñaõ ñem laïi söï huøng maïnh cho ñeä tam ñeá cheá , nhöng hoûi söï huøng maïnh naøy xuaát phaùt töø neàn moùng tö töôûng naøo , tö töôûng cuûa daân toäc Ñöùc hay chæ cuûa rieâng Hiller thì Gô ben khoâng theå lyù giaûi ñöôïc . 

Nay neàn ñoäc taøi coäng saûn laïi ñöa ra caùc luaän ñieåm veà coâng taùc tö töôûng phaûi xuaát phaùt töø thöïc tieãn nhö döôùi ñaây , nhöng suy cho cuøng thì coâng taùc tö töôûng cuûa caùc coâng taùc vieân tö töôûng cuûa ñaûng hieän nay bò "ung thö " töø thöïc tieãn xaõ hoäi , trong khi neàn moùng lyù giaûi tö  töôûng chuû ñaïo bò ñaøo thaûi lieân tuïc vaø laøm cho caùc "nhaø tö töôûng" naøy ñang bò maâu thuaãn noäi taïi phaân hoaù traàm troïng , baèng chöùng laø taïi hoäi nghò coâng taùc tö töôûng cuûa ñaûng trong thaùng 5 naøy ñaõ ñöa ra nhöõng luaän chöùng heát söùc mô hoà, maâu thuaãn  giöõa lyù thuyeát vaø thöïc teá : 

- Tính tích cöïc trong coâng taùc thuùc eùp ngöôøi daân ñi theo chuû nghóa coäng saûn khoâng ñöôïc thöïc teá chaáp nhaän phaûi ñöôïc nhaân leân trong khi thöïc teá thì daân ñaõ thöïc söï xem thöôøng chuû nghóa coäng saûn vaø cho raèng noù thaát baïi ngay trong thöïc tieãn .

- Loøng yeâu nöôùc , tinh thaàn töï haøo daân toäc khoâng phaûi luaän giaûi baèng lyù luaän maø phaûi baèng keát quaû cuûa chính quyeàn  nhaø nöôùc hoâ haøo nhaân daân reøn ñuùc loøng yeâu nöôùc naøy , khoâng theå yeâu caàu daân ngheøo coù loøng yeâu nöôùc trong khi nhöõng coâng chöùc cuûa nhaø nöôùc chính quyeàn ñoù chöùng toû mình khoâng heà yeâu nöôùc maø chæ ham thích lôïi duïng , truïc lôïi nöôùc nhaø ñeû vinh thaân phì gia . 

- Quan heä coäng ñoàng ngöôøi Vieät phaûi döïa treân tính daân chuû , toân troïng yù kieán nhaân daân . Boùp meùo , xuyeân taïc söï thaät , thaàn thaùnh hoaù laõnh tuï voâ lieâm só maø keâu gaøo giöõ veïn quan heä coäng ñoàng , oån ñònh chính trò thì chæ phaùt sinh maâu thuaãn traàm troïng theâm thoâi .

- Khaéc phuïc baát bình ñaúng xaõ hoäi ôû choå naøo khi chæ coù ñaûng coäng saûn môùi coù quyeàn chæ ñaïo, ñieàu phoái caùn caân thöông mai trong thöông tröôøng , chính tröôøng , coøn moïi tieáng noùi giôùi khaùc chæ ñeå tham khaûo , veõ vôøi cho coù ?.          

- Ñoäng löïc naøo thuùc ñaåy " ñoaøn keát toaøn daân" trong khi chính ñaûng caàm quyeàn ñoäc ñoaùn laø nguyeân nhaân chính gaây ra trôû löïc phaùt trieån cuûa xaõ hoäi? , theá naøo goïi laø aâm möu thuø ñòch? cuûa ñaûng hay cuûa ngöøôi daân coù tieáng noùi khaùc ñaûng ? , minh chöùng naøo , thoáng keâ naøo cho raèng "toaøn daân uûng hoä ñaûng coäng saûn"??.  

- Moät ñaûng coäng saûn tham nhuõng traéng trôïn , moät giai caáp coäng saûn höôûng ñaëc quyeàn ñaëc lôïi moïi beà thì " khí theá caùch maïng" laø khí theá cuûa ai , cuûa nhaân daân hay cuûa beø luõ baùn nöôùc coäng saûn ?. Coù khí theá ñoù trong daân cho ñaûng hay khoâng , hay khí theá ñoù trong töông lai ñeå giaønh cho vieäc choân vuøi taám göông xaáu xa cuûa giai caáp tö baûn ñaëc quyeàn coäng saûn ñoäi loát ?  Neàn moùng naøo ñeå tieán haønh coâng taùc tö töôûng ñaây ?
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông