Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Babybommer Viet Nam Trong Suy Nghó Veà Vieäc Chính Quyeàn 
Coäng Saûn Ñoøi "Caáp Theû Haønh Ngheà" Cho Ca Só Vieät Haûi Ngoaïi

Chuùng toâi gaëp laïi quyù baïn  vôùi phaàn tieáp theo dieãn taû phaûn öùng , suy tö , thaùi ñoä cuûa giôùi treû ngay taïi Vieät Nam qua vieäc caùc ca só haûi ngoaïi ñöôïc chính quyeàn coäng saûn "ñoùn chaøo" baèng nhöõng daøn laøm theû haønh ngheà seõ ñöôïc chính quyeàn coäng saûn thi haønh trong nay mai . 

Quûa laø moät vieäc raát voâ boå , thaäm chí seõ laøm troø cöôøi cho coäng ñoàng ngöôøi Vieät haûi ngoaïi khi caùc chaøng , caùc naøng ca só  mang passpor USA , Phôraênxe veà Vieät Nam laïi caëp theâm theû haønh ngheà cuûa boä vaên hoaù thoâng tin coäng saûn caáp . Neáu theá thì caùc anh chò ca só naøy coù raát nhieàu vieäc, tröôùc tieân laø phaûi hoûi vaø bao nhieàu chaàu nhaäu cho caùc anh chò ca só xoùm nhaø laù taïi queâ nhaø ñeå ñöôïc giaûi ñaùp caâu hoûi: muoán ñöôïc caáp theû thì phaûi thi caùi gì ? .  Taát nhieân laø thi xöôùng aâm , thi nhaïc , thi bieåu dieãn , thi kieán thöùc toång quaùt vaø nhöùt nhöùt laø phaûi hoïc thuoäc nhö chaùo caùc caâu traû lôøi laø : Döôùi söï laõnh ñaïo  cuûa Ñaûng , ca só Vieät Nam haûi ngoaïi luoân tin yeâu ñaûng , bieát ôn ñaûng , nghe lôøi ñaûng , khoâng daùm caõi laïi ñaûng , vaân vaân .. ñaïi theå laø nhö vaäy . 

Coøn haùt thì phaûi ñaêng kyù tröôùc haùt caùi gì ? Haùt ôû ñaâu, haùt vôùi ai, castseâ cuõng vaäy, cöù vöôït leân 3 trieäu thì ñoùng thueá thu nhaäp 10 phaàn traêm vaø cöù luyõ tieán maø tính . Ñaïi ñeå laø caùc chaøng tö töôûng vaên hoaù coäng saûn Vieät Nam raát töï haøo vôùi caâu : nhaäp gia thì phaûi tuyø tuïc . Cho neân giôùi BabyBomer thaéc maéc : Vaäy ca só xoùm nhaø laù mình maø sang Ameârica maø haùt "Bieát ôn ñaûng" thì coù phaûi bò Ai caáp theû haønh ngheà ?, khoù traû lôøi nhæ, thoâi , chæ xin noùi raèng, ñoái vôùi xu höôùng ngheä thuaät : Coâng chuùng laø ñieàu quan troïng  ,  ca só  maø haùt vì ngheä thuaät thì phaûi ñi ñoâi vôùi chöõ Taâm , nghóa laø bieát döøng laïi ôû möùc ñoä naøo , coøn chæ vì tieàn , vì danh , vì baùn lôïi danh ñi naøo ai maáy chöõ ? thì truï laïi ñöôïc bao laâu , coâng chuùng phaùn xeùt gioûi laém , neáu baïn haùt vì tieàn , ba baûy hai möôi moát böõa , baïn seõ bieán ngay . Neáu baïn haùt vì aâm nhaïc , haùt cho coâng chuùng nghe , haùt vì traùi tim baïn rung ñoäng , thì duø baïn coù traû lôøi nhö chaùo : chuùng con bieát ôn ñaûng aï , coâng chuùng vaãn nhôù ñeán baïn . 

Baby bommer ngaøy nay laø nhö vaäy ñaáy . Ai caáp theû caáp hình gì , keä xaùc chuùng . Ñaây haùt hay , haùt ñuùng daáu aán cuoäc ñôøi thì nghe . Coøn roáng kieåu oâpera : hoan hoâ ñaûng, thì chæ ñeå côõ Ñaøo Duy Quaùt, noù laên tay eâm aû cuoäc ñôøi nhö aû Leâ Dung , ñeán cheát vaãn coøn xaáu hoå cho taám göông : mang thaân gaùi ra maø laáy danh ca . 

Baby bommer ngaøy nay , cuõng töùc laø coâng chuùng ngaøy nay raát soâi ñoäng nhöng cuõng raát coâng baèng . Nhaân gieo thöù gì , thì phaûi gaët quaû naáy , theá thoâi . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông