Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Göông Maët Cuûa Moät Con Roái

Ñieåm nhaïy caûm ñoái vôùi caùc chính phuû treân theá giôùi luoân phaùt xuaát töø Boä ngoaïi giao . Rieâng Boä ngoaïi giao cuûa caùi goïi laø : nhaø nöôùc coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam laïi khoâng phaûi laø nôi ño löôøng thaùi ñoä chính thöùc cuûa moät nhaø nöôùc thöïc söï , noù laø ñieåm phaùt thanh baêng ghi aâm ñaõ ñöôïc kieåm duyeät cuûa "taäp ñoaøn ñoäc taøi Mafia coäng saûn Vieät Nam" , laø moät baûn tin ñöôïc photocopy ñeán chính xaùc ngay töøng daáu phaåy . 

Caùc nhaø hoaït ñoäng truyeàn thoâng taïi Vieät Nam , nhaát laø taïi Haø Noäi ñaùnh gía caùc baûn tin "væa heø" taïi ñaây coù ñoä chính xaùc raát cao .  Ngöôøi ta luoân duøng baûn tin væa heø ñeå kieåm ñònh laïi thoâng qua thaùi ñoä, cöû chæ , göông maët cuûa con roái : Phan thuyù Thanh - phaùt ngoân vieân cuûa taäp ñoaøn Mafia coäng saûn . Neáu noù cau maøy tröôùc moät caâu hoûi hoùc buùa , ñieàu naøy coù nghóa laø ñoä chính xaùc treân 50 phaàn traêm . Neáu phaûn öùng gay gaét , töùc ñaõ gaàn nhö 90 phaàn traêm . 

Phan Thuyù Thanh , naêm nay môùi vöôït qua ngöôõng tuoåi 40, naêm Nguyeãn thò Bình phaùt baêng ghi aâm taïi Hoäi nghò hoaø ñaøm Paris, Thanh vaãn coøn raát nhoû. Toát nghieäp Hoïc vieän quan heä quoác teá taïi Haø noäi  , Thanh coù hai naêm tu nghieäp taâm lyù ngoaïi giao taïi Nga , ba naêm thöïc taäp tình baùo taâm lyù taïi Hoa Luïc . Coù bieät taøi thaâu toùm tin raát nhanh vaø nhaïy , khoù gaàn , khoâng coù oùc haøi höôùc chính trò nhöng coù tính gioáng y nhö  Nguyeãn thò Bình , töùc aán nuùt play , laø chôi heát coâng suaát phaùt - nguyeân vaên . Caét moät ñoaïn , xeùn goùc , hoûi ngöôïc laïi , töùc thì ôû traïng thaùi Eject , bung baêng , quay tìm ñuùng nôi caàn traû lôøi - khoâng sai moät daáu phaåy . Noùi chung , neáu noùi veà maët play, stop , thì tuyeät haûo , nhöng noùi veà "baûn lónh tö caùch phaùt ngoân chính trò ngoaïi giao" thì thaät laø chaúng khaùc naøo Ñoã Möôøi hay Leâ Khaû Phieâu noùi chuyeän , coù ñieàu , ñaây laø gioïng nöõ . Ví duï , hoûi taïi sao oâng Perteson töø chöùc gaàn ñaây, chuùng ta luoân nghe ñuùng moät ñoaïn quaù nhaøm tai :"Ngaøi ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp tích cöïc vaøo vieäc taêng cöôøng vaø phaùt trieån quan heä giöõa Vieät Nam vaø Hoa kyø" . 

Khoå thaân cho Thanh laø vaøo hoài oâng Bill qua thaêm Vieät Nam , caùi goïi laø ñoùng goùp tích cöïc cuûa toång thoáng Bill ñöôïc chính phuû Viet Nam hoan ngheânh ñaõ ñöôïc Phieâu höùng leân chôi moät maøn öùng xöû ngoaïi giao ngu xuaån nhaát trong lòch söû ngoaïi giao töø tröôùc ñeán nay : "Vieät Nam coù mang quaân ñaùnh Myõ ñaâu maø Myõ ñaùnh Vieät Nam" . Ñieàu naøy chöùng toû ñaàu oùc , suy nghó lôøi aên tieáng noùi cuûa moät "tuû laïnh" coäng saûn chaúng khaùc chi phöôøng du thuû du thöïc maát daïy hay ngöôøi khoâng coù hoïc töø nhoû . Xaáu hoå quaù cho neân ngoaïi giao Play-Stop cuûa coäng saûn vaø caû cho Thanh. Bieät danh Linh xaø cuûa ngöôøi ñaøn baø noái tieáp ngheà "phaùt" cuûa Nguyeãn thò Bình coù linh öùng hay khoâng maø gaàn ñaây , vaán ñeà "gai goùc" laø baét giam linh muïc Nguyeãn Vaên Lyù luoân luoân bò Phan thuyù Thanh traùnh neù trong hai buoåi hoïp baùo haøng thaùng taïi Haø Noäi . Ñaàu caâu cuûa con "roái xaø" naøy veà caùc vaán ñeà lieân quan ñeán quyeàn lôïi cuûa phe phaùi uûng hoä coäng saûn Viet nam thì luoân baét ñaàu baèng : "chuùng toâi cöïc löïc phaûn ñoái vieäc ".  Coøn giôùi truyeàn thoâng maø ñuïng chaïm "gai goùc" , thaäm chí ñöa nhöõng caâu hoûi "hoùc" ñeán ñoä khoâng traû lôøi thaúng vaán ñeà thì bò coi laø khoâng trung thöïc thì chuùng ta seõ nghe caâu ngaøn leõ moät ñeâm :" Toâi khoâng coù baát cöù lyù do naøo ñeå traû lôøi caâu hoûi naøy . Chaám heát" . 

Neáu moät ngaøy naøo ñoù , nhaân daân Vieät Nam hoûi thaúng: Chöøng naøo ñaûng coäng saûn Vieät Nam xeùt nghieäm teá baøo maùu AND cho oâng Maïnh vaø Cuï Hoà ? , khoâng bieát "roái xaø" seõ haùt ra sao ? , chaéc laïi aán Play maø chôi thoâi !!!.  
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông