Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Laøm Theá Naøo Ñeå Duøng Daân Chuû 
Vaïch Boä Maët "Ñaïo Ñöùc Ngöôøi Caùch Maïng" ? 

Xin haàu quyù vò hai caâu chuyeän ñang laø ñeà taøi baøn taùn hieän nay taïi caùc thaønh phoá lôùn taïi Vieät Nam trong nhöõng ngaøy cuoái thaùng 5 naøy : Ñaàu tieân laø caâu chuyeän veà daïng caùc "söù quaân" ñoùng khaép nôi treân nöôùc ta . 

Söù quaân Long An ñang laø söù quaân coù nhieàu ñeà taøi ñeå noùi nhaát. Khi nhöõng naêm 1987 , Boä chính trò ban chaáp haønh cuûa ñaûng theo ñuoâi phong traøo "ñoåi môùi" cuûa Lieân Xoâ , ra chæ thò soá 47 söûa sai veà maët caáp ñaát ñai cho noâng daân , xoaù boû daàn caùc noâng trang taäp theå  thì naêm 1988 , bí thö huyeän uyû Moäc hoaù ra leänh : "chæ thò naøy aùp duïng beân ngoaøi huyeän ta" , töùc laø leänh cuûa Vua thua Leä laøng . ÔÛ huyeän lî naøy coù oâng Traàn quang Sanh, töï mình khai khaån neân 26 ha ñaát nhöng bò tröng thu saùch vaø caáp cho caùc caùn boä caùch maïng saùch , oâng uaát öùc , thöa kieän raàn trôøi ñeán naêm 1991 thì cheát , traên troái laïi cho con : "Con phaûi thay tía tìm coâng lyù , trôøi coù maét con aø !!" .

Con trai oâng laø Traàn v khieâm Taøi vaùc ñôn kieän ñaøi tieáng noùi VN , ñaøi göûi coâng vaên veà huyeän, chuû tòch huyeän Laâm vaên Beù kyù ngay quyeát ñònh khôûi toá anh TAØI VEÀ TOÄI "VU KHOÁNG " !!!. Thaùng 10 naêm 2000 , sau khi ñöùng suoát maáy thaùng trôøi , tröông bieåu ngöõ ñoøi coâng lyù , anh Taøi ñöôïc gaëp boä tröôûng tö phaùp coäng saûn Nguyeãn Ñình Loäc trong ñoaøn coâng taùc cuûa coäng saûn ñang chöûa chaùy veà Long An , Loäc höùa seõ giaûi quyeát ñôn cho Taøi , anh Taøi caùm ôn vaø DAÄP ÑAÀU LAÏY ?!!!.   

Caâu chuyeän thöù hai , môùi ñaây , vaøo luùc 8 giôø 30 phuùt saùng ngaøy 22 thaùng 5 naêm 2001 taïi toaø aùn nhaân daân huyeän Thuû Ñöùc Baø Nguyeãn thò Caån , cö daân vuøng naøy cuøng con chaùu duøng gaäy , naém ñaám röôït phoù chaùnh aùn toaø Nguyeãn thò thu Höông, tuùm coå Baø phoù chaùnh aùn laïi ñoøi traû laïi tieàn loùt tay  maø baø Höông ñaõ nhaän ñeå lo chaïy cho gia ñình baø Caån nhaân vuï phaàn chia taøi saûn thöøa keá cuûa gia ñình baø Caån. Theo baø Caån thì baø phoù chaùnh toaø "chôi " khoâng ñeïp , aên tieàn cuûa caû hai beân nguyeân vaø bò , giôø baø ta phaûi loøi tieàn chôi xaáu ra. 

Theâm moät caâu chuyeän thöù ba veà chuyeän oâng Voõ thaønh Thu kieän vôï oâng bò ñaâm taùm nhaùt dao ngay trong nhaø oâng chæ vì gia ñình oâng chòu ñi leân Sai Gon thöa kieän vuï ñaát ñai hôïp taùc hoaù sau khi gia ñình oâng nhaän ñöôïc truyeàn ñôn "ñaû ñaûo vaø doaï gieát saïch gia ñình!!" , oâng Thu ñaõ thöa kieän leân taän Haø noäi , nhöng moïi vieäc vaãn æm ñi cho ñeán khi gaàn ñaây , gia ñình oâng nhaän ñöôïc laù thö toá caùo hoà sô vuï aùn cuûa gia ñình oâng ñaõ bò chính cuïc phoù cuïc ñieàu tra Boä coâng an huyû !!!. 

Vieát daøi doøng nhöõng caâu chuyeän ñau loøng treân , ñeå chuùng ta cuøng caûm nhaän ñöôïc nhöõng noãi oan khuaát "thaáu trôøi" maø ngöôøi daân Vieät Nam  ñang phaûi gaùnh chòu , chæ bôûi quoác gia chuùng ta khoâng thieát laäp ñöôïc moät theå cheá daân chuû thaät söï , noù ñöôïc "dìm" trong söï khai thaùc haän thuø , söï thoâng tin böng bít , söï cai trò ñoäc ñoaùn cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam . Khoâng theå "van , laïy" ñaûng , caûm ôn ñaûng nhö anh Taøi ñaõ laøm ñeå "tìm" daân chuû ñöôïc . Thaùi ñoä cuûa anh Taøi khoâng phaûi laø thaùi ñoä cuûa moät coâng daân , noù laø thaùi ñoä cuûa keû bò noâ leä . 

Ngaøy nay , ngöôøi daân Vieät Nam khi tranh ñaáu tröïc dieän vôùi keû thuø , vôùi caùi Aùc , phaûi coù caùch duøng lôøi leõ vaên hoa maø ñaûng töøng ra lôøi ca ngôïi "ñoù laø phaûi bieát noùi thaúng , noùi thaät" vaø LAØM THAÄT, phaûi vaïch maët , chæ teân nhö cuï Baø Caån ñaõ laøm , theá môùi chaän ñöùùng nhöõng vuï oan traùi cheát ngöôøi veà sau. Ñaûng coäng saûn ngaøy nay luoân keâu goïi: ñaûng cho raèng haønh vi thieáu daân chuû cuûa ñaûng vieân laø haønh vi thieáu ñaïo ñöùc cuûa ngöôøi caùch maïng (trích "ñaûng traû lôøi noâng daân veà ñaát ruoäng" - ban tuyeân huaán Trung Öông - 1988) . KHOÂNG , NGAØN VAÏN LAÀN KHOÂNG , DAÂN CHUÛ PHAÛI ÑÖÔÏC THIEÁT CHEÁ HOAÙ TÖØ DAÂN , DAÂN CHUÛ PHAÛI ÑÖÔÏC KIEÅM ÑÒNH  TÖØ NHAÂN DAÂN , CHÍNH DAÂN CHÖÙ KHOÂNG AI KHAÙC COÙ QUYEÀN LAÄP THIEÁT CHEÁ DAÂN CHUÛ, DUØNG DAÂN QUYEÀN ÑEÅ BAÀU RA CHEÁ ÑOÄ ÑAÏI NGHÒ ÑA ÑAÛNG . DUØNG CHEÁ ÑOÄ NAØY KIEÅM TRA NAÊNG LÖÏC , ÑAÏO ÑÖÙC CUÛA COÂNG CHÖÙC NHAØ NÖÔÙC ÑÖÔÏC DAÂN BOÅ NHIEÄM  , NEÁU ÑAÛNG COÄNG SAÛN KHOÂNG COÙ NHÖÕNG COÂNG CHÖÙC TRONG SAÏCH , LAÏI THAM LAM , ÑOÄC AÙC, XEM SINH MAÏNG NHAÂN DAÂN LAØ TROØ ÑUØA, THÌ TAÏI SAONHAÂN DAÂN LAÏI ÑEÅ CHO ÑAÛNG TOÀN TAÏI CHO ÑÖÔÏC? .

DÖÙT KHOAÙT , CON ÑÖÔØNG CUÛA NHAÂN DAÂN VIEÄT NAM  ÑI TRONG TÖÔNG LAI LAØ CON ÑÖÔØNG "LAØM THAÄT" NHÖ BAØ CUÏ CAÅN ÔÛ THUÛ ÑÖÙC ÑAÕ LAØM . NGÖÔØI DAÂN KHOÂNG CHO PHEÙP ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM ÑEM LAÙ BUØA "ÑAÏO ÑÖÙC CAÙCH MAÏNG" RA NHAÈM MUÏC TIEÂU CHE ÑAÄY SÖÏ "MAÄP MÔØ , THAM QUYEÀN , COÁ VÒ TRAÙNH NEÙ TUAÂN THEO DAÂN CHUÛ" CUÛA ÑAÛNG NÖÕA . DÖÙT KHOAÙT KHOÂNG .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông