Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Chuyeän Veà Moät Taám Theû Sinh Vieân

Toå chöùc vaên hoaù quoác teá UNESCO laø moät toå chöùc coäng ñoàng coù tieáng noùi raát uy tín treân theá giôùi tröïc thuoäc Lieân Hieäp Quoác . UNESCO luoân xöùng ñaùng laø toå chöùc tranh ñaáu vaø giuùp ñôõ heát loøng cho caùc phong traøo beânh vöïc nhaân vaø daân quyeàn treân theá giôùi . Chính toå chöùc naøy ñaõ hôn moät laàn phaûn baùc luaän ñieäu tuyeân truyeàn cuûa chính quyeàn coäng saûn Vieät Nam veà moät Hoà Chí Minh töï cao töï ñaïi laø danh nhaân vaên hoaù , toå chöùc naøy ñaõ khaúng ñònh laäp tröôøng cuûa mình veà moät laõnh tuï coäng saûn ñang bò chính caùc  theá heä treû Vieät trong vaø ngoaøi nöôùc Vieät Nam phæ nhoå, khinh reû vaø queân laõng  , laõnh tuï ñoù laøm sao xöùng ñaùng laø danh nhaân theá giôùi cho ñöôïc ! 

Maëc khaùc , UNESCO ngaøy nay coøn laø moät toå chöùc theá giôùi beânh vöïc vaø baûo veä quyeàn lôïi cuûa giôùi sinh vieân hoïc sinh treân toaøn caàu raát tích cöïc . Ñieån hình laø caùc toå chöùc sinh vieân tröïc thuoäc heä thoáng sinh vieân toaøn caàu , ñöôïc  Lieân Hieäp Quoác  quan taâm  baûo trôï ñaõ ñöôïc UNESCO lieân keát vaø xuùc tieán coâng vieäc giuùp ñôõ vaø quan taâm quyeàn lôïi . Moät trong nhöõng coâng taùc coù hieäu quaû naøy laø vieäc UNESCO thaønh laäp hieäp hoäi INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY coù lòch söû töø naêm 1968 , hieäp hoäi giuùp ñôõ sinh vieân toaøn caàu naøy coøn ñöôïc goïi raát deã nhôù laø hoäi ISIC , hoäi coù haøng traêm trieäu hoäi vieân treân theá giôùi hieän nay . Hoäi coù ñaëc ñieåm raát deã nhaän ra laø hoäi thaønh laäp treân cô sôû giuùp ñôõ nhanh choùng caùc yeâu caàu caáp thieát cuûa sinh vieân theá giôùi khoâng phaân bieät maøu da, saéc toäc , toân giaùo , chính trò .. Hoäi coù cheá ñoä öu ñaõi tuyeät vôøi cho sinh vieân treân caùc lónh vöïc : hoïc taäp , vaên hoaù , nghieân cöùu , giao thoâng  

Vì sao Hoäi coù ñöôïc nguoàn löïc hoå trôï naøy ? chính vì hoäi bieát caùch keát lieân söï vaän ñoäng baûo trôï thieát thöïc töø caùc heä thoáng ngaân haøng , thöông maïi , vaên hoaù , caùc toå chöùc nhaân ñaïo theá giôùi Naêm 2000 , hoäi ISIC böôùc chaân vaøo Vieät Nam vôùi vieäc quaûng baù roäng raõi chöông trình hoå trôï sinh vieân Vieät qua coâng ty New Indochina , hieän coù vaên phoøng taïi Vieät Nam taïi taàng 4 Yoco Buiding Nguyen thi Minh Khai - Sai Gon - Tel : 8227905, email : stavn@hcm.fpt.vn , hoäi coù ñòa chæ  trung taâm taïi web site : www.isic.org , vaø quan troïng nhaát laø ñieän thoaïi noùng: 44-208-666-9205, duøng soá ñieän thoaïi naøy sinh vieân seõ ñöôïc söï hoå trôï töùc thì cuûa hoäi trong caùc tröôøng hôïp caàn giuùp ñôõ khaån caáp . Hieän nay, hoäi ISIC taïi Vieät Nam coù chính saùch raát öu ñaõi sinh vieân trong nöôùc baèng heä thoáng theû sinh vieân , chæ vôùi 84 ngaøn ñoàng VN (khoaûng 6 USD), baïn seõ trôû thaønh thaønh vieân cuûa hoäi ISIC , cuõng töùc laø ñöôïc ghi nhaän laø thaønh vieân sinh vieân theá giôùi nhaän ñöôïc söï baûo trôï cuûa UNESCO .  Chuùng toâi thieát nghó raèng , thoâng qua hoäi ISIC , caùc toå chöùc sinh vieân trong vaø ngoaøi nöôùc seõ coù ñieàu kieän keát noái coâng khai cuõng nhö bí maät , caùc baïn , caùc quyù vò coù nhieät tình trong coâng cuoäc baûo veä  quyeàn lôïi daân sinh , giaùo duïc theá heä treû neân bieát  ñeán ñieàu kieän toát naøy ñeå vaän duïng trong coâng cuoäc chuyeån taûi tö töôûng töï do , tranh ñaáu cho daân quyeàn treân ñaát nöôùc ta . 

Tranh ñaáu choáng coäng saûn laø traùch nhieäm , laø vinh döï laâu daøi , gian khoå cuûa theá heä treû ngaøy nay . Nhöõng traùi tim thöông yeâu nöôùc Vieät  caàn phaûi saùng suoát , tænh taùo , baûn lónh , kieân trì ñöôøng loái choáng coäng thoâng qua nhöõng coâng vieäc töôûng chöøng ñôn giaûn nhöng voâ cuøng quan troïng : ñaáy laø duøng taâm , duøng söùc , trí löïc giuùp ngöôøi maø caûm hoaù ngöôøi . 

Vaøi doøng ngaén nguûi , xin caùc baïn , quyù vò löu taâm .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông