Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Luaät Cuûa Thôøi Theá 

Chuyeän coâ con gaùi röôïu Jenna Bush cuûa toång thoáng Bush uoáng röôïu vaø duøng giaáy tôø giaû tuoåi ñeå ñöôïc uoáng ñang laø ñeà taøi ñaøm tieáu cuûa caùc loaïi baùo laù caûi do ñaûng laõnh ñaïo . Chuyeän coâng luaät thi haønh khoâng neù traùnh ai , keå caû ñöông kim toång thoáng vaø thaân nhaân laø chuyeän raát roõ , raát phoå bieán taïi Hoa Kyø vaø caùc nöôùc phaùt trieån bieát toân troïng nhaân vaø daân quyeàn cuûa nhaân daân, bieát toân troïng luaät phaùp . 

Ngay caû chuyeän coâ Jenna kyø naøy , neáu khoâng ñoùng phaït cuøng lao ñoäng coâng ích , cuõng nhö hoïc laïi luaät caám söû duïng röôïu trong tuoåi döôùi 18 taïi Hoa kyø , thì coâ cuõng phaûi ngoài töø nhö baát cöù coâng daân Hoa kyø naøo vi phaïm , khoâng phaân bieät coâ laø ai . 

Noùi chuyeän naøy ñeå nhìn laïi ñaát nöôùc mình , giaû tyû nhö trong caùc Bar veà khuya ôû Haø noäi , Saøi Gon caùc coâ chieâu , caäu aám cuûa caùc caùn boä coù chöùc quyeàn cuûa ñaûng söû duïng haøng traêm ñoâ cho moät ñeâm , vôùi nhöõng vieân thuoác " nöõ hoaøng chaâu aâu " giaù 50 ñoâ moät vieân gaây höng phaán hôn caû xì ke thì ai noùi ai ñaây ? , coù baùo naøo daùm môû moàm ? . Luaät cuûa ñaûng coù phaûi laø luaät duøng cho daân hay khoâng ? ñaûng ñaõ tuaân thuû luaät phaùp ñaày ñuû chöa maø ñaûng thích nhìn vaøo cöûa soå nhaø ngöôøi ta ñeå böôi moùc theá ?

Xin hoûi caùi cô cheá nhaø nöôùc ñoøi coù söï quaûn lyù nhaø nöôùc theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa laø gì maø ngöôøi daân chæ hoûi taïi sao caùn boä laø nhaø to cöûa roäng ? , con caùi quaäy heát noùi ?  noác röôïu XO haøng traêm ñoâ moät ñeâm  ? thì tieàn ñoù töø ñaâu ra ? . Caùc caäu quyù töû cuûa Khaûi , Löông ,Leâ ñöùc Anh , Kieät coù tieàn töø ñaâu ñeå du hí , môû doanh nghieäp , töø lao ñoäng xaõ hoäi chuû nghóa chaêng ? . Sao khoâng coù baùo chí naøo trong nöôùc daùm hoûi nhæ ? .

Theá ra , luaät leä baùo chí töï do khoâng coù ôû Vieät Nam , thôøi theá ñaûng nín thinh , chæ khi coù chuyeän vôù vaån beân nhaø ngöôøi ta laø ñaûng thích böôi moùc , thaät ñuùng laø luaät cuûa keû tieåu nhaân .   
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông