Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Ngöôøi Coäng Saûn Khoâng Bao Giôø Bieát Noùi:
Danh Döï Cuûa Toâi , Traùch Nhieäm Cuûa Toâi

Baát cöù theå cheá chính trò naøo muoán toàn taïi laâu daøi vaø hôïp phaùp trong ñaát nöôùc cuûa mình , ñeàu phaûi quang minh chính ñaïi vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ baàu choïn , gôûi gaém tín nhieäm cuûa hoï vaøo . Cho neân , moät theå cheá ra ñôøi treân tinh thaàn lôïi duïng , bòp bôïm chính trò vaø aùp cheá ñoäc taøi khoâng theå naøo quang minh maø luoân u minh taêm toái thì duø coù choáng cheá traêm phöông ngaøn keá nhö theá naøo ñi nöõa , nhaân daân luoân coù caùch ñeå vaïch goùt chaân asin cuûa noù ra maø tìm caùch tröøng trò . 

Caùc phöông tieän truyeàn thoâng cuûa coäng saûn ôû Vieät Nam daïo naøy raát chi laø baùt nhaùo keâu beng beng : Aloâ Aloâ …laõnh ñaïo ñaát nöôùc , quaûn lyù ñaát nöôùc sôï nhaát laø loøng daân khoâng yeân nha , roài yeáu toá yeân daân laø treân heát nha , roài oån ñònh ñeå phaùt trieån kinh teá … nhöng thöïc teá thì hoï laøm khaùc haún . Moät laø hoï bòt tai giaû ñieác , hai laø hoï duøng suùng , roi ñieän , coøng ñeå bòt mieäng daân , ba laø hoï ñoùng kòch :"naêng löïc quaûn lyù yeáu keùm" , cuoái cuøng laø khi hoï chaúng coøn choå naøo ñeå maø choáng cheá nöõa , hoï seõ ñoå cho "chuùng ta" nhöng khoâng coù toâi trong ñoù vaø beânh vöïc heát mình cho nhöõng keû maø hoï ñaõ coù phaàn côm chia seõ trong ñoù . Hoï - chính laø nhöõng ngöôøi coäng saûn - ngaøy xöa cuõng nhö ngaøy nay . 

Laáy ví duï noùng hoåi ngay trong nhöõng ngaøy ñaàu thaùng 6 naêm 2001 naøy cuõng ñuû hieåu . Ngöôøi daân lao ñoäng Saøi Goøn öùc muoán phaùt ngheïn khi nghe oâng Voõ Duõng , giaùm ñoác sôû giao thoâng coâng chaùnh khi daân baùo raèng coâng trình giao thoâng lieân caûng A5 (quaän 7 - SG) thi coâng bò nhaø thaàu aên chaän vaät tö vaø thi coâng voâ traùch nhieäm . Moät chaùnh chuû sôû giao thoâng phuï traùch ñoâ thaønh cho 7 trieäu daân , laïi laø ñaûng vieân ñaûng coäng saûn , neáu oâng döôùi thôøi Vua Minh Maïng xöa chaéc ñaõ bay ñaàu . Nay ngöôøi daân lao ñoäng laïi nghe oâng traû lôøi ngoït löï : "toâi khoâng noùi daân phaûn aùnh ñuùng hay sai , toâi cuõng khoâng noùi keát luaän kieåm tra sai hay ñuùng , toâi
chôø ???" . OÂng chôø caùi gì ? - trong luùc ñoù , kieåm tra coâng trình lieân caûng naøy cho bieát ngay laø : "phaàn beâ toâng ñaù loùt 4*6 loùt khoâng coù , ñaàm neùn sau khi ñoùng cöø khoâng coù , chæ coù buøn theá vaøo, soá löôïng ñoùng coïc cöø thieáu , nay phaûi ñaøo leân laøm laïi . Thi coâng nhö vaäy ñuùng hay sai ?" . OÂng Duõng khoâng traû lôøi caâu hoûi maø cho raèng : tyû leä thieáu coïc ñoùng cöø chæ raát ít, thieáu vaøi caây khoâng ñaùng keå , noùi chung sai soùt nhoû ???!!". 

Caùc baïn coù hieåu noåi moät vò Tieán só (Tieán só haún hoi nhaù) veà xaây döïng coâng trình maø laïi bæ oåi khinh maït khoa hoïc , xem thöôøng dö luaän traéng trôïn ñeán theá thì coøn gì ñeå noùi nöõa !!. Xin hoûi oâng Tieán só Duõng raèng cöù 4 m ñoùng cöø oâng cho thieáu 1 caây laø khoâng coù gì quan troïng ? , theá 232 nghìn meùt cuûa toång coâng trình oâng kyù giaáy nghieäm thu thì noù leân bao nhieâu ? hôn saùu möôi nghìn caây , roài 70 phaàn traêm mieäng coáng thoaùt coâng trình laøm aåu , nhaø thaàu nhaø nöôùc phaûi laøm laïi , phaûi boå sung theâm cöø , loùt laïi beâ toâng , ñoå vaøo ñaù , toång soá mieäng coáng laø 200 , theá 70 phaàn traêm mieäng coáng toán hao tieàn thueá cuûa nhaân daân laø bao nhieâu ? . OÂng tieán só coäng saûn naøy laø loaïi tieán só gì vaäy ? . 

Nghe noùi ñaâu , baø Phaïm Phöông Thaûo , tröôûng ban tö töôûng vaên hoaù thaønh uyû cuõng vöûa ñöôïc tröôøng ñaïi hoïc khoa hoïc xaõ hoäi nhaân vaên (tröôøng vaên khoa xöa) caáp cho caùi baèng Tieán só vaên chöông , oâng Taân chuû tòch thaønh phoá  Saøi Thaønh cuõng coù baèng chính trò Tieán só  do hoïc vieän Hoà Chí Minh coâng nhaän , nghe ñeán maø phaùt khieáp . 

Theá thì baûo sao maø ngöôøi daân thaønh phoá khoâng ngaøy ñeâm ruûa nhau raèng : ñoà caën baõ coäng saûn maït daân maït nöôùc naøy chuùng ñua nhau laøm tieán só giaáy ñeå bòp daân, töôûng raèng chuùng seõ bòp caû giôùi treû Vieät Nam , chuùng ñaâu ngôø chính giôùi treû Vieät Nam ngaøy nay ñang vaïch maët chæ teân ñích danh boïn hôïm ngöôøi khoâng bao giôø daùm nhaän danh döï cuûa toâi, traùch nhieäm cuûa toâi maø chæ gioûi chaïy toäi, tham quan , mua danh , baùn töôùc , ñaøn aùp keû theá coâ duõng caûm phaûn khaùng chuùng .

Chuùng nhaát ñònh phaûi ñeàn toäi tröôùc nhaân daân .

(Xin xem tieáp kyø sau : COÂNG KHAI HAY KHAI COÂNG?..) 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông