Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Baøn Veà Chöõ  Sôï Cuûa Hoà Chí Minh

Ngaøy 25 thaùng 5 naêm 1948 , tôø Cöùu Quoác soá 938 cuûa ñaûng boä ñaûng coäng saûn taïi Baéc Kyø coù ñaêng ñoaïn phoûng vaán Hoà Chí Minh töø phoùng vieân thöôøng truù cuûa tôø Freres d 'Armes taïi Haø Noäi , muïc ñích dó nhieân laø tuyeân truyeàn vaø goùp chuùt vieäc thaàn thaùnh hoaù oâng Hoà , ñoaïn trích töø baøi phoûng vaán cuûa tôø Freres d' Armes coù ñoaïn nhö sau : Thöa chuû tòch , chuû tòch sôï gì nhaát ?  Chaúng sôï gì caû , moät ngöôøi yeâu nöôùc khoâng sôï gì heát vaø nhaát thieát khoâng ñöôïc sôï gì . 

Vaø theá laø gaàn 10 naêm sao ñoù , nhaân daân mieàn Baéc  ñaõ hieåu quaù nhieàu khi oâng Hoà: "khoâng sôï gì heát" , cuõng nhö ñuùng 30 naêm sau , töø ngöôøi Vieät goác Hoa cho ñeán ngöôøi Vieät goác "phaûn caùch maïng" ñeàu quaù  thaám thía chöõ "ngöôøi yeâu nöôùc" cuûa oâng Hoà vaø söï khoâng sôï gì heát cuûa oâng cuøng ñaùm beø ñaûng quan laïi do oâng sinh ra .

Ñeán luùc naøy thì hoï "sôï" , hoï sôï thaät söï caùc "ngaøi yeâu nöôùc" ñoù vaø duø cho haûi taëc , gioù baõo , cheát choùc , hoï vaãn leo leân nhöõng con thuyeàn beù nhö con muoãi ñeå ra ñi cho bôùt sôï vaø bôùt "ñoùi" .  Roõ raøng laø lòch söû ñuùng laø ñaõ chöùng minh laø ngaøi chuû tòch Hoà chaúng bieát sôï ai , nhaát thieát khoâng ñöôïc sôï ai , keå caû nhaân daân Vieät Nam, keå caû daân toäc Vieät Nam, keå caû lòch söû Vieät Nam , keå caû töông lai cuûa ngöôøi Vieät Nam, ngaøi chuû tòch saún saøng hy sinh saïch, mieãn sao ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa ngaøi?!

Khoâng bieát ñoïc nhöõng gioøng naøy , ban vaên hoaù tö töôûng ñaûng coù cho raèng : chuùng ta ñang tuyeân truyeàn choáng phaù caùc ngaøi khoâng chöù luõ nho sinh haäu phaän naøy quaû laø ñaõ chòu caâm nín bao naêm roài, giôø hoï ñaâu coøn chòu ñöïng ñöôïc nöõa, hoï phaûi noùi , phaûi vieát ra söï thaät haøng ngaøy. Môùi hoâm qua thoâi , nhaân caùi ngaøy voâ tích söï maø ñaûng coäng saûn goïi laø "ngaøy baùo chí Vieät Nam" . Caùc ngaøi Vieät coäng soáng chung vôùi Vieät Kieàu "veà" nöôùc vaø toå chöùc dieãn ñaøn chaøo möøng "ngaøy baùo chí" cuûa ñaûng caùc loa phoùng thanh cuûa ñaûng keâu ngheo ngheo : Baùo chí Haûi Ngoaïi luoân luoân laø nhöõng loaïi baùo "laù caûi"??!! , chuyeân copy baùo trong nöôùc roài xuyeân taïc, boùp meùo söï thaät ??!!. 

Chuùng toâi ñoïc nhöõng doøng naøy xin ñöa ra moät caâu hoûi nhoû , xin thöa vôùi caùc ngaøi "chaúng sôï caùi gì heát" , neáu noùi laø baùo haûi ngoaïi chuyeân copy tin cuûa baùo trong nöôùc thì xin hoûi hieän nay, baùo trong nöôùc laø baùo phaùt haønh döôùi söï giaùm saùt cuûa ñaûng coäng saûn hay cuûa tö nhaân baùo chí trong vaø ngoaøi nöôùc ? . Neáu , ñaûng coäng saûn cho baùo chí tö nhaân phaùt haønh roäng raõi trong nöôùc , trong tröôøng hôïp trong ngaøy hoï laáy tin töø baùo chí cuûa ñaûng kieåm duyeät ñeå ñaêng taûi thì hoï môùi coù loãi , ñaèng naøy, hoï coù ñöôïc xuaát hieän treân vaên ñaøn baùo chí trong nöôùc ñaâu maø caùc ngaøi laïi caám khoâng cho hoï ñaêng tin cuûa caùc ngaøi . Neáu caùc ngaøi cho phoùng vieân tröïc tieáp cuûa baùo chí haûi ngoaïi tìm nguoàn tö lieäu , môû vaên phoøng hoaït ñoäng taïi Vieät Nam thì tin baøi cuûa caùc ngaøi ñöôïc bao nhieâu phaàn traêm coâng chuùng Vieät Nam  ñoïc? . Hoï coù ngu daïi boû tieàn ra ñeå ñöôïc nhoài nhöõng caâu "Ñaûng ta vó ñaïi thaät" cuûa oâng Hoà vaøo ñaàu khoâng ? , chaéc chaén laø khoâng roài . 

Cho neân , khi ngaøi chuû tòch Hoà Chí Minh maø noùi raèng "ngöôøi yeâu nöôùc theo kieåu Maùc xít khoâng sôï gì heát" thì chuùng ta vaø giôùi treû ngaøy nay ñuû hieåu raèng oâng Hoà sôï gì roài ?. Ñoù laø sôï sö thaät vaø sôï chính nhaân daân , sôï chính daân toäc cuûa oâng ta . Bôûi theá cho neân , ôû Vieät Nam cho ñeán hieän nay coù moáng baùo tö nhaân naøo ñöôïc phaùt haønh ñaâu . Vì khoâng coù cho neân caùc ngaøi môùi khoâng "sôï" . Ñuùng khoâng caùc ngaøi "yeâu nöôùc"???. 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông