Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Deã Vaïn Laàn Hay Khoù Vaïn Laàn ? 


Nhöõng cuoäc dieãn kòch loøng voøng cuûa quoác hoäi buø nhìn do ñaûng coäng saûn ghìm cöông vaãn tieáp dieãn trong thaùi ñoä thôø ô ñoâi khi toû ra böïc boäi töø ngöôøi  daân . Sau nhöõng kyø ñaáu ñaù raân trôøi giöõa caùc phe phaùi trong ñaûng , ngöôøi daân ñaùnh giaù ñöôïc thaùi ñoä keû caû cuûa nhöõng Boá , nhöõng Môï ñöôøng ñöôøng laø boä tröôûng , toång cuïc , bí thö , thuû töôùng khoâng bao giôø töï nhaän traùch nhieäm vaø ñeà ra chính hình thöùc töï xöû phaït mình khi coù loãi tröôùc quoác daân . Caâu nghe ñöôïc nhaát töø tröôùc ñeán baây giôø laø "Xin tieáp thu".

Nhöng ai tieáp thu ? ñaûng tieáp thu ? daân tieáp thu ? oâng tieáp thu ? baø tieáp thu ? hay böùc töôøng noù tieáp thu? Khoâng ai bieát vaø chaúng ai naém roõ sau khi tieáp thu coù ñoåi hay khoâng? Ví duï nhö böùc xuùc maø caùc oâng nghò cho raèng caàn maïnh daïn "tieáp thu" ngay , ñoù laø vaán ñeà tieàn löông . Caùc oâng baø nghò hoûi raèng ngaân saùch thu moãi naêm chæ 7 nghìn tyû , nhöng muoán taêng löông ñeå boä maùy coâng chöùc soáng ñöôïc thì caàn 20 nghìn tyû , caùc oâng caùc baø aáy hoûi tieàn ñaâu ? , ngöôøi daân chöa bao giôø nghe caùc oâng baø nghò naøy hoûi : boä maùy coâng an , maät thaùm , binh lính , ñaëc nhieäm ñang ngaøy ñeâm gheø tay suùng saún saøng deïp ñoái khaùng , choáng tình baùo CIA ôû khaép nôi ngoán haøng naêm bao nhieâu tyû ?  

Chaúng bao giôø nghe caùc  oâng baø ñaáy hoûi  thaät ra coù thöïc laø ngaân saùch haøng naêm thu chæ coù 7 nghìn tyû hay noù ñaõ ñöôïc caét xeùn boû qua quyõ ñaûng , quyõ coâng an roài môùi ñöôïc thoâng baùo coâng khai . Ai , ngöôøi daân naøo trong nöôùc ñöôïc sôø gaùy nhöõng khoaûn tieàn naøy? . Caùc oâng baø nghò naøy nghe noùi ñaâu ñang chuaån bò "ñoåi hieán phaùp theo kieåu : ñieàu 4 hieán phaùp coâng nhaän söï laõnh ñaïo cuûa ñaûng coäng saûn hoaït ñoäng trong khuoân khoå cuûa luaät phaùp". Aäy maø luaät phaùp naøy do ñaûng toaøn quyeàn naém giöõ , theá thì noùi ñaûng ñaûng hoaït ñoäng trong luaät do ñaûng naém coù khaùc naøo noùi raèng thaèng Bi phaûi sôï thaèng Boâ , nhöng thaèng Boâ laø anh  thaèng Bi , Boâ vaø Bi cuøng moät doøng hoï nhaø oâng Boø ?!!. Hueà traát . 

Laïi nghe noùi ñaâu caùc oâng baø nghò naøy cuoái cuøng seõ nghò theo caùi kieåu : thoâi thì ñaønh "döïa vaøo daân" vaäy . Töùc laø seõ coøn nhieàu khoaûn ñoøi daân phaûi boû tieàn tuùi ra chi raát tinh vi nöõa trong töông lai , nhaát laø ôû caùc khu vöïc noâng thoân , xa nhöõng nôi coù theå taäp trung thoâng tin phaûn hoài giuùp daân . 

Caùc oâng baø nghò naøy ñang ñi ñuùng höôùng cuûa "tö töôûng Traàn Daân Tieân" ñoù . Ñaáy laø : Deã vaïn laàn khoâng moi ñöôïc tieàn töø Daân thì cuõng chòu . Khoù vaïn laàn maø moi ñöôïc tieàn Daân thì moïi vieäc cuõng xong . 

Thô ñeå ñôøi cuûa oâng Tieân hay thaät , nhæ ?????.       
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông