Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Laøm Theá Naøo Ñeå Taïo Neân Nhöõng Gooùcbatroáp 
ÔÛ Vieät Nam ? 

Dö luaän trong nöôùc raát chuù yù ñeán vieäc saùng hoâm nay 20 thaùng 6 naêm 2001, tin töùc veà vieäc ñaïi söù quaùn Vieät Nam coäng saûn bò ñaët gaàn 10 kg thuoác noå heïn giôø , söùc coâng phaù cuûa khoaûng bom naøy coù theå ñuû laøm bay maát toaø ñaïi söù coäng saûn taïi Baêng Coác ñaõ loang truyeàn ñi nhanh choùng.  

Dö luaän ñaët caâu hoûi , giaû duï nhö toaø ñaïi söù naøy bieán maát keøm theo haøng chuïc caùn boä ngoaïi giao coäng saûn , lieäu haäu quaû cuûa noù seõ giaûi quyeát ñöôïc gì ? . Chaén chaén laø haäu quaû seõ xaáu ñi trong theá chieán löôïc gaøi baãy cuûa toaøn daân Vieät ñoái vôùi cheá ñoä ñoäc taøi coäng saûn . Vaøi chuïc maïng caùn boä coäng saûn coù laøm thay ñoåi  haún cheá ñoä hay khoâng ? . Coù leõ hôn bao giôø heát , ngöôøi Vieät quoác gia caàn bình tónh , möu trí , saùng suoát hôn khi saùt caùnh vôùi quoác daân tranh ñaáu baèng kinh nghieäm , baèng thoâng tin , baèng baûn lónh khoeùt saâu vaøo "caùi daï daøy" cuûa cheá ñoä hôn laø duøng vaøi kyù thuoác noå . Chuùng ta ñaõ thaáy raát roõ , Irasel vaø Palestin gieát nhau , aùm saùt , ñaët bom coøn döõ doäi hôn vuï 10 kyù thuoác noå ôû Baêng Coác nhieàu , nhöng cho ñeán hoâm nay , maùu vaø tieáng suùng vaãn roän xung quanh kinh thaønh Jeruslem , khoâng coù hoaø bình , khoâng coù lôïi ích , khoâng coù gì heát ngoaøi khoùi suùng . 

Neáu chuùng ta hoïc ñöôïc baøi hoïc töø Lieân Xoâ , chuùng ta ñaõ thaáy raát roõ raøng , kinh nghieäm ñaùnh vaøo "daï daøy" cuûa ñaûng coäng saûn Lieân bang Xoâ vieát laø voâ cuøng caáp thieát , Lieân Xoâ coù toán moät vieân ñaïn naøo , daân Nga vaø caùc quoác gia SNG coù phaûi ñoå maùu khoâng khi laät ñoå cheá ñoä gaàn 100 naêm cuûa Leâ nin ?! . Chieàu höôùng naøy hieän nay ñang töø töø nôû roä taïi Vieät Nam ñoù thöa caùc baïn . Haõy chuù yù laéng nghe vaø haønh ñoäng . Vaøi thaùng qua , raát nhieàu yù kieán cuûa caùc anh chò em ñaët ra cho toaø soaïn chuùng toâi raèng : Coù phaûi Noâng Ñöùc Maïnh seõ laø moät Gooùcbatroáp ? . Xin thöa vôùi caùc anh chò em : chuùng ta hoûi nhö vaäy coù nghóa laø chuùng ta ñang töï ñaët chuùng ta vaøo theá "chôø" . Chuùng ta chôø caùi gì ? . Neáu chuùng ta möu trí hôn . Caâu hoûi cuûa chuùng ta phaûi laø : Laøm theá naøo ñeå goùp phaàn taïo neân treân queâ höông nhöõng Gooùcbatroáp ?. Khoù quaù söùc chuùng ta khoâng ? .  Khoâng , chuùng ta laøm ñöôïc vieäc naøy . 

Caùc baïn coù bieát raèng , coäng saûn raát xaûo traù , möu moâ dieãn vai kòch ñoåi naøy ñoåi kia , söûa hieán phaùp , chuyeån teân caùc "uûy ban nhaân daân"  thaønh  "uyû ban haønh chính" , moät kieåu thay teân ñoåi hoï thôøi khaùng chieán choáng Phaùp . Bieát bao löïc löôïng yeâu nöôùc chaân chính cuûa ngöôøi Vieät quoác gia ñaõ bò löøa bôûi maøn kòch naøy . Nay , chuùng ta caàn duøng thoâng tin , duøng "daân chuû cô sôû" cuûa chuùng ñeå loät maët naï chuùng ra . Moät maët , ngöôøi daân trong nöôùc duøng "daân chuû" cuûa chuùng ñeå ñaùnh chuùng , moät maët , vaïch traàn luaän ñieäu xuyeân taïc cuûa chuùng ra caùc dieãn ñaøn thoâng tin theá giôùi . Caùc taàng lôùp trí thöùc treû , caùc taàng lôùp toân giaùo ñaåy maïnh hôn nöõa vieäc noái keát thoâng tin vaø phöông phaùp choáng baïo quyeàn coäng saûn . Duøng söùc maïnh cuûa ñoàng ñoâ la ñeå laøm suy yeáu haï taàng cô sôû cuõng nhö thöôïng taàng kieán truùc trong ñaûng coäng saûn . Lo loùt maïnh hôn nöõa. Taïo ñieàu kieän cho tham nhuõng trong giôùi coâng chöùc coäng saûn phaùt trieån maïnh hôn nöõa , Ñöa thoâng tin töï do veà queâ höông nhanh , nhieàu hôn nöõa . Khuyeán hoïc vaø giaùo duïc tö caùch coâng daân trong giôùi treû maïnh meõ hôn . Duøng daân chuû thaät ñeå ñaåy daân chuû "giaû" cuûa ñaûng coâng saûn vaøo choå suy taøn . Duøng loøng caêm thuø , söï böïc töùc cuûa nhaân daân ñoái vôùi chính theå baát löïc tröôùc hieän tình quoác gia maø taïo tieàn ñeà . Thöa caùc baïn , coù tieàn ñeà vöõng , coù moâi tröôøng tranh ñaáu höõu hieäu . Aét , nhöõng maâu thuaãn noäi taïi beân trong vaø ngoaøi cuûa ñaûng coäng saûn seõ naûy sinh , ung nhoït traàm troïng . Luùc ñoù , chính chuùng ta ñaõ vaø ñang taïo neân nhöõng Gooùcbatroáp trong ñaûng coäng saûn . Queâ höông chuùng ta seõ khoâng caàn ñoå maùu hay toán duø chæ vaøi gam thuoác noå . 

Chuùng ta coù laøm ñöôïc nhöõng vieäc naøy hay khoâng ? . Ñöôïc , chaéc chaén ñöôïc vì khoâng quaù söùc chuùng ta . Haõy caån troïng , bình tónh , kieân trì . Vaø haõy laøm vieäc ñi caùc baïn . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông