Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Nhöõng Con Haïc Giaáy Cuûa Moät Theá Heä Bieát Yeâu

Coù moät caâu chuyeän coù thaät töøng xaûy ra ôû Paris . Moät chaøng trai yeâu tha thieát moät coâ gaùi , chaøng laø nhaân vieân ngheøo laøm vieäc trong moät coâng ty cuõ kyõ . Naøng gia toäc giaøu coù theá phieät . Nhöng tình yeâu giöõa hai ngöôøi vaãn ñeán vôùi nhau . Chaøng yeâu vaø höùa vôùi naøng raèng seõ gaáp cho naøng 1000 con haïc giaáy ñeå chöùng toû tình yeâu . 

Naêm thaùng qua ñi , khi chaøng ñaõ gaáp ñuû 1000 haïc giaáy thì luùc naøy , naøng boãng boû chaøng ra ñi khoâng moät lôøi taïm bieät. Chaøng ñau khoå , lao vaøo laøm vieäc , thaønh ñaït , nhöng vaãn khoâng queân ñöôïc naøng .  Moät ngaøy möa taàm taõ , chaøng tình côø thaáy moät ñoâi vôï choàng giaø cuøng che moät chieác oâ ñi vaøo coång moät nghóa trang . Chaøng nhaän ra ngay ñoù chính laø cha meï cuûa naøng . Voäi vaøng , chaøng chaïy ñuoåi theo hoï . Theá laø chaøng gaëp laïi ngöôøi yeâu xöa cuûa mình vôùi nuï cöôøi ñaèm thaém, dòu daøng ñang aâu yeám nhìn chaøng töø böùc chaân dung treân bia moä . Caïnh naøng laø 1000 con haïc giaáy, vaãn nguyeân veïn nhö ngaøy naøo . Luùc naøy , chaøng môùi bieát moät söï thaät: naøng bieát mình maéc bònh hieåm ngheøo vaø khoâng theå qua. Naøng khoâng muoán laø vaät caûn böôùc chaân chaøng . Do ñoù , naøng quyeát ñònh xa chaøng . Naøng mong öôùc vôùi  cha meï naøng seõ ñaët nhöõng con haïc giaáy leân bia moä naøng , ñeå moät ngaøy naøo , khi soá phaän cho naøng gaëp laïi chaøng duø chæ qua hình boùng , thì luùc ñoù , chaøng coù theå ñem nhöõng con haïc giaáy kia veà laøm baàu baïn.

Chaøng trai baät khoùc. Naøy caùc baïn ôi . Chuùng ta ñang soáng trong nhöõng naêm thaùng coù ích nhaát trong cuoäc ñôøi mình ñoù caùc baïn . Chuùng ta ñaõ thaáy raèng , chuùng ta chæ nhaän ra giaù trò cuûa ngöôøi yeâu mình khi cuoäc ñôøi ban taëng cho chuùng ta giaù trò lôùn lao cuûa moät saùng mai thöùc daäy , ngöôøi ñoù khoâng coøn beân ta nöõa . Neáu chuùng ta ñang gaáp nhöõng con haïc giaáy mang tình yeâu töï do , tình yeâu daân toäc , tình yeâu cuûa quyeàn con ngöôøi ñeå thaû chuùng bay löôïn treân baàu trôøi queâ höông chuùng ta thì ñoù chính laø chuùng ta ñaõ bieát yeâu queâ höông mình ñoù .  Duø naøng - töùc queâ höông chuùng ta chöa toû noãi loøng, ñoâi khi laïnh nhaït vôùi chuùng ta . Nhöng ñöøng nghó raèng khoâng ai nhôù ñeán chuùng ta . 

Haõy gaáp nhieàu con haïc giaáy cuûa töï do ñi caùc baïn . Ñeå moät ngaøy naøo ñoù , khi ñi gaàn heát cuoäc ñôøi taïm bôï naøy . Caùc baïn seõ thaáy laïi treân maûnh ñaát queâ höông , trong traùi tim töøng ngöôøi daân ngheøo khoå bò ñoaï ñaøy . Nhöõng con haïc giaáy moûng manh nhöng traøn ñaày nghò löïc do chính baøn tay chuùng ta taïo döïng . Chuùng vaãn coøn nguyeân veïn . Chôø chuùng ta baàu baïn trôû veà . caùc baïn coù  hieåu khoâng , hôõi nhöõng con tim cuûa moät theá heä môùi - theá heä bieát yeâu ?
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông