Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Veà Vaø ÔÛ Laïi Queâ Höông , Lôïi Hay Haïi ? 

Caâu chuyeän coâ ngöôøi maãu Navia Nguyeãn goác Vieät vôùi döï tính ôû laïi Vieät nam moät thôøi gian daøi ñeå .. xuaát baûn phim ñang laø ñeà taøi baøn taùn nhieàu trong giôùi treû trong nöôùc . 

Môû ñaàu caâu chuyeän cuûa nhöõng baïn treû sôï quan taâm ñeán chính trò laø nhöõng nhaän xeùt veà voøng ño ??!! cuûa coâ ta . Naøo laø trôøi ôi chuaån thaät 86-60-86 , coù thua gì Demi Moore ñaâu ?!! , hay cha , caùt-seâ cuûa coâ Navia naøy leân ñeán 10.000 ñoâ la moät ngaøy ôû Myõ nheù . Moät ngaøy baèng caû naêm mình laøm ñoù . Neáu hoûi lyù leõ moät chuùt , ví duï , theo baïn thì taïi sao coâ naøng naøy ñoøi veà queâ höông . Ö , theo mình thì baïn aáy thích queâ nhaø hôn laø laøm kieáp löu vong . Theo tui nghó thì veà ñaây , laïi coù tieàn , coâ aáy seõ hoaø hôïp hôn , Boss hôn .. !! . 

Neáu caùc baïn chæ nghó thoâ thieãn , hôøi hôït trong nhöõng yù kieán " non " nhö theá thì caùc baïn khoù coù nhöõng taàm nhìn saéc beùn , baét kòp nhòp soáng cho töông lai cuûa chính baïn . Vì sao ? Bôûi leõ töông lai cuûa ñaát nöôùc cuõng bao goàm töông lai cuûa chính chuùng ta . Coâ naøng Navia naêm 12 tuoåi cao vöôït 1,73 meùt , gaëp nhöõng may maén , cô hoäi ñuùng luùc vaø söï coá gaéng hoïc hoûi ñaõ thaønh coâng trong ngaønh ngöôøi maãu thôøi trang . Theá nhöng , ngaønh naøy neáu ñeå phaùt ñaït vaø thònh laâu daøi taïi Chaâu Myõ , baïn phaûi coù nhöõng yeáu toá nhaát ñònh nhö chuûng toäc , vaên hoaù , caùch dieãn Show , kyõ naêng giao tieáp , coù theå , coâ Navia taïm nhaän ñöôïc mình khoâng theå thaønh coâng ñeán möùc ñoù vaø coâ ta taïo ñieåm döøng môùi , cuõng laø ñieåm xuaát phaùt môùi taïi queâ höông , ñoù cuõng laø caùi hay . Tuy nhieân , neáu coâ ta laøm aên , sinh soáng vôùi giôùi treû taïi Vieät Nam maø chæ ñeå thoaõ maõn nhu caàu "hoaø hôïp hôn" thì chaéc chaén seõ naûy sinh nhöõng "nhu caàu ngöôïc" . 

Ví duï , coâ ta thaønh laäp moät doanh nghieäp veà thôøi trang taïi Vieät Nam , chæ caàn coâ ta khai voán ñieàu leä gaàn 1 trieäu ñoâ . AÂm thaàm , danh saùch soå ñen cuûa Boä Coâng an seõ coù teân coâ ta trong ñoù . Tieáp theo , caùc thuû tuïc "khuûng khieáp" seõ ñoùn chaøo coâ baïn , coâ baïn seõ khoâng hieåu noåi taïi sao phaûi "chi" vaø "chi bao nhieâu" cuõng laø ñieàu khoù hieåu . Noùi ñoâi ñieàu khoâng teá nhò khoâng phaûi ñeå chuùng ta "huø" baïn treû thaønh coâng taïi Hoa kyø naøy muoán veà Vieät nam laâu daøi . Maø chính laø chuùng ta ñang töï ñaët caâu hoûi cho chính chuùng ta . Veà ñeå laøm gì ? . Veà ñeå ngaäm mieäng " ba phaûi" , ñeå "chi" nhaèm thoaû maõn nhu caàu kieám lôïi thì muïc ñích veà cuûa baïn quaù taàm thöôøng . Veà ñeå "giuùp" queâ höông nhöng laïi ñaønh laøm ngô vaø nhaém maét tröôùc nhöõng baát coâng xaõ hoäi ngaäp ñaày ñaát nöôùc thì veà laø coâng vieäc voâ ích. 

Neáu baïn veà ñeå ñaàu tö keøm theo yù nghó ñem tö töôûng , thoùi quen cuûa töï do , cuûa bình quyeàn , cuûa daân quyeàn toân troïng qua caùc haønh ñoäng , vieäc laøm , lôøi noùi cuûa baïn maø phaùt trieån roäng trong giôùi treû taïi queâ höông thì coâng vieäc "veà" cuûa baïn thaät voâ cuøng boå ích , boå ích cho töông lai cuûa chính baïn . 

Thanh nieân trong nöôùc raát mong moûi giôùi treû chuùng ta ñöøng laøm moät coâ Navia ñeïp , giaøu nhöng traùi tim laïnh giaù . Haõy laø nhöõng coâ Navia kieâu haõnh , rung ñoäng , laên xaû vaø hieán thaân vaøo coâng cuoäc ñaáu tranh chung giaønh laïi quyeàn töï do cho daân chuùnng ñang bò baát coâng cuûa cheá ñoä coäng saûn ñoäc taøi giam haõm . 

Haõy bieát haønh ñoäng vaø noùi leân chính kieán maïnh meõ cuûa mình . Haõy chöùng minh nhöõnng naêm thaùng thanh nieân cuûa chuùng ta khoâng phaûi laø nhöõng thôøi gian voâ vò . 

Baïn seõ ñeïp leân nhieàu laém . OÂi nhöõng Navia coù traùi tim. 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông