Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
PHAÂN TÍCH TOÅNG QUAN TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA ÑAÏO KITO GIAÙO TREÂN ÑAÁT NÖÔÙC TA QUA VUÏ TUYEÄT THÖÏC CUÛA LINH MUÏC NGUYEÃN VAÊN LYÙ - HUEÁ .

Nhoùm X30 chuû bieân

Kyø thöù nhaát . 

Sau vaøi ngaøy giöõ söùc, chaéc chaén trong nhöõng ngaøy saép ñeán, linh muïc Nguyeãn vaên Lyù seõ coù nhieàu haønh ñoäng phaûn khaùng quyeát lieät vôùi chính quyeàn coäng saûn , saùt caùnh cuøng vôùi giaùo daân ñòa phaän Nguyeät Bieåu do ngaøi cai quaûn hôn .

Coù moät ñieàu, nhieàu beø baïn gaàn xa chöa hieåu roû caûnh quan chung trong cuoäc tranh ñaáu cuûa Ngaøi, neân coù nhieàu lôøi leõ khoâng khieâm toán khích baùc raèng taïi sao Ngaøi khoâng laøm theá naøy , khoâng laøm theá kia . Khi quoác coäng ñang ôû theá ñoái maët nhau saùt tuyeán , ñoâi luùc laãn vaøo nhau nhö hieän nay . Thì muoán phaân tích , ñaùnh giaù tình hình ñeå ñöa ra phöông höôùng tranh ñaáu toát nhaát. Caàn coù moät caùi ñaàu tænh, traùi tim noùng vaø caëp maét coù kinh nghieäm , maø kinh nghieäm naøy phaûi töø daân maø ra. Vaøi ngaøy qua, neáu khoâng coù heä thoáng internet hoaït ñoäng chæ coù treân 0,6% daân chuùng Vieät Nam thì chaén chaén vuï Linh muïc Nguyeãn vaên Lyù tuyeät thöïc taïi ñòa phaän Nguyeät bieåu - Hueá seõ coù raát ít  ngöôøi daân Vieät bieát ñeán . 

Vì sao Ngaøi daán thaân vaøo vuï vieäc naøy, phaûi chaêng ñaây laø moät haønh ñoäng töï phaùt? Chæ traû lôøi hai caâu ngaén goïn naøy thoâi . Chuùng ta phaûi cuøng nhau suy ngaãm trong moät baøi phaân tích khaù daøi ñaáy caùc baïn . Maëc duø , moät baøi vieát daøi luoân luoân laø ñieàu caám kî trong phöông phaùp tuyeân truyeàn cuûa chuùng toâi . 

Ñaïo Kito xaâm nhaäp vaøo nöôùc ta coù phaûi töø caùc anh lính thöïc daân Phaùp muoáncöôùp nöôùc ta nhö saùch vôû tuyeân truyeàn cuûa coäng saûn khoâng? .Khoâng , thaät ra , ñaïo Kito vaøo Vieät Nam töø thôøi vua Leâ, chuùa Trònh. Noù ñeán cuøng moät luùc töø 3 höôùng,höôùng thöông caûng phía Ñoâng , cöûa Hoäi An. Höôùng Baéc vaøo Kinh thaønh Thaêng Long vaø höôùng Nam töø Chaân laïp . Ngöôøi Phaùp khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi truyeàn giaùo ñaàu tieân gia nhaäp Kito giaùo vaøo nöôùc ta . Chính ngöôøi Boà ñaøo Nha ñaõ laøm vieäc naøy . Nhöõng daáu tích maø ngöôøi Kito giaùo goïi laø Bí tích ñaët vaøo ñaàu daân Vieät xa xöa xuaát phaùt töø chính loái truyeàn giaùo ñaëc bieät cuûa caùc toâng ñoà Boà khi xaâm nhaäp cuoäc soáng ngheøo khoù cuûa daân ta luùc naøy . Chính caùc vò linh muïc Boà ñaõ thaønh coâng raát xuaát saéc khi ñöa ñöôïc yù töôûng baûo veä vaø beânh vöïc keû ngheøo ñeán heát mình , ñaùnh ñoåi caû maïng soáng cuûa mình nhö cuoäc ñôøi cuûa chuùa Kito ñaõ haønh xöû . Coù moät ñieàu maø caøng ñoïc saùch thö tòch coå , anh em chuùng toâi caøng ngôù ngöôøi ra khi nhaän thaáy raèng KHUNG CAÛNH CHO VIEÄC TRUYEÀN GIAÙO NHÖÕNG NAÊM TÖØ 1410 -1810 sao maø gioáng quaù ñoåi khung caûnh nöôùc ta baây giôø. Taïi sao chuùng toâi neâu leân caâu naøy . Bôûi vì chính vieäc tuyeân truyeàn ñöùc tin vaøo moät lyù thuyeát toân giaùo coù tính beânh vöïc taàng lôùp nhaân daân lao ñoäng ngheøo ñaõ coù söùc huùt thaät söï , maïnh meõ voâ cuøng trong vieäc choáng laïi chính theå chuyeân cheá ñoäc taøi ôû caûhai tình caûnh : nhöõng naêm nöôùc ta soáng ñoaï ñaày döôùi cheá ñoä phong kieán vaø nhöõng naêm nöôùc ta laàm than cô cöïc döôùi cheá ñoä coäng saûn . Hai tình caûnh trôù treâu vaø gioáng nhau nhö ñuùc . 

Do baøi vieát daøi neân xin thöù loãi cuøng quyù baïn ñoc CLB phaûi chia laøm nhieàu kyø .
Xin vui loøng xem tieáp kyø sau. 
 

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông