Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
PHAÂN TÍCH TOÅNG QUAN TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA ÑAÏO KITO GIAÙO TREÂN ÑAÁT NÖÔÙC TA QUA VUÏ TUYEÄT THÖÏC CUÛA LINH MUÏC NGUYEÃN VAÊN LYÙ - HUEÁ.

Nhoùm X30 chuû bieân 

Kyø thöù hai. 

So moät tieán trình lòch söû hôn 400 naêm vôùi moät tieán trình gaàn 100 naêm khoâng coù sai soá quaù ñaùng ñaâu caùc baïn . maãu soá chung luoân laø söï baát coâng , thieät haïi cuûa ñoâng ñaûo daân chuùng bò aùp böùc - tieáng noùi vaø söùc thu huùt cuûa nhöõng con ngöôøi uûng hoä chính nghóa vaø boùng ñen bò ñaøo thaûi cuûa boïn ñoäc taøi . Caùc nhaø truyeàn giaùo Boà ñaõ thaâm nhaäp cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân ngheøo Vieät Nam , hoï soáng , aên maëc , giao thöông , hoaø hôïp vaø coù nhöõng coá gaéng nhaát ñònh trong vieäc laáy loøng daân chuùng . Coù phaûi laø hoï duøng ñoàng tieàn ñeå mua loøng ngöôøi khoâng ? . Khoâng theå coù ñieàu ñoù ñöôïc . Vì neáu nhö theá , thì ñaïo Kito khoâng theå toàn taïi vaø phaùt trieån cho ñeán taän baây giôø. Chaén chaén raèng, hoï ñaõ ñöôïc daân chuùng thöông meán baèng töøng coâng vieäc haèng ngaøy cuûa hoï . Hoï daïy hoïc , chaêm soùc con treû , naâng ñôõ keû bònh , beânh vöïc ngöôøi ngheøo , quyeân goùp baûo trôï , giao thieäp hoaø nhaõ laãn tranh ñaáu kòch lieät vôùi
chính quyeàn neáu coù baát coâng . Cho ñeán khi ngöôøi Phaùp theo daáu chaân caùc thöøa sai ngöôøi Boà thì cuõng y nhö vaäy . 

Chính quyeàn trong giai ñoaïn naøy ra sao ?

Moät söï tieáp noái, haàu nhö khoâng ñoåi cuûa cheá ñoä phong kieán huû laäu. Töø oâng vua Leâ thaùi Toå sau khi leân ngoâi , thoáng nhaát thieân haï, laïi nghi kî vaø gieát cheát raát nhieàu coâng thaàn töøng moät loøng ñi theo mình , cho ñeán caùc Chuùa Nguyeãn , Trònh chaêm daân chæ nhaèm giöõ vöõng Vöông quyeàn . Töø Leâ chieâu Thoáng baïc nhöôïc cho ñeán Gia long coù ñaàu oùc caûi caùch nöõa vôøi . Moïi caùi ñeàu khoâng theå thoaùt ra khoûi heä thoáng phong kieán luïn baïi cuûa noù . Chính quyeàn phong kieán tieáp nhaän Kitoâ giaùo raát mieãn cöôûng , thích ñaøn aùp toân giaùo vì hoï bieát toân giaùo xaâm phaïm quyeàn löïc tuyeät ñoái cuûa hoï . 

So saùnh vôùi ngaøy nay :

Khoâng khaùc gì maáy . Xöa , Vua laø toät ñænh , daân laø con Vua thì nay Ñaûng laø toät ñænh , daân laø ngöôøi nhöng döôùi maét ñaûng laø ngöôøi muø neân ñaûng töï ra quyeàn mình ñöôïc daãn ñöôøng cho daân . Xöa , yù vua laø yù trôøi thì nay , yù ñaûng laø yù trôøi . Neáu yù ñaûng hôïp vôùi thöïc teá xaõ hoäi maø thaønh coâng thì coâng lao ñoù laø cuûa ñaûng . Neáu yù ñaûng khoâng hôïp thöïc teá , bò ñaøo thaûi thì yù ñaûng seõ bò chính ñaûng choái boû . Daân seõ theá maïng cho ñaûng luùc ñoù , vaø luùc naøy yù ñaûng chính laø yù daân . Cho neân , daân chòu chöù ñaûng thì khoâng. Vaäy roõ raøng , cheá ñoä coäng saûn ngaøy nay laø böôùc tieáp noái cuûa moät cheá ñoä phong kieán nguî bieän maø thoâi .

Vì sao toân giaùo , Kitoâ giaùo laø gai nhoïn trong maét ñaûng ?  Vì :

- Toân giaùo coù tieáng noùi rieâng , ñoäc laäp , khoâng phuï thuoäc ñaûng .

- Toân giaùo höôùng daãn daân chuùng bieát toân troïng söï thaät , bieát nhìn roõ baûn chaát cuoäc soáng .

 - Toân giaùo taäp hoïp ñöôïc daân chuùng nhanh choùng.

 - Toân giaùo choáng laïi ñöôïc ñaïo giaùo Maùc leâ cuûa ñaûng buoäc daân phaûi theo . 

Coâng baèng chính laø thuoác phieän trong toân giaùo ñoù :

Ngaøy nay , coäng saûn phaùt ñi phaùt laïi caâu vieát  cuûa Maùc : toân giaùo laø thuoác phieän cuûa nhaân daân . Xin thöa , chuùng queân raèng lòch söû khoâng theå xoaù boû ñöôïc. Chuùng luoân luoân ñöôïc ghi laïi treân giaáy , trong boä oùc , ôû khaép moïi nôi .  Lòch söû ñaõ ghi
nhaän raát roõ , Maùc vieát moät caâu ñaày ñuû , nguyeân vaên nhö sau : " Toân giaùo laø thuoác phieän cuûa nhaân daân , vì toân giaùo mang muøi höông thanh khieát , traùi tim nhaân baûn cuûa thöôïng ñeá vaøo loøng nhaân loaïi . " (caùc baïn coù theå tra cöùu laïi nguyeân baûn caâu naøy taïi taøi lieäu ôû trung taâm löu tröõ vaøVieän vaên hoïc coäng hoaø Lieân Bang Ñöùc ) . Nhö vaäy , roõ raøng laø caùc nhaø tö töôûng coäng saûn lôïi duïng cuûa ñaøn anh Lieân Xoâ vaø ñaøn em Vieät Nam ñaõ caét xeùn caâu thöøa nhaän tính nhaân baûn cuûa Toân giaùo trong nhöõng böùc thö maø Maùc  göûi cho Aêng ghen , sau ñoù boû ñi ñoaïn sau , ñöa ñoaïn ñaàu vaøo saùch giaùo ñieàu cuûa mình ñeå nguïy bieän . 
 

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông